Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มติทปอ. สานต่อปฏิญญาหาดใหญ่                                 

มติ ทปอ. สานต่อปฏิญญาหาดใหญ่

          เสริมศักดิ์ ย้ำมหา'ลัยต้องเป็นผู้นำทางความคิดไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมือง ขณะที่มติที่ประชุม ทปอ.เดินหน้าต่อปฏิญญาหาดใหญ่ ให้มหา'ลัย 27 แห่งสมาชิกร่วมกันพัฒนนา 3 จ.ชายแดนภาคใต้โดยนำวิชาการและการศึกษานำทางสร้างสู่สันติสุข พร้อมมอบ ประสาท สืบค้า ไปรวมข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษาของแต่ละสถาบันเพื่อทำแผนเสนอรัฐบาลหาแหล่งเงินกู้ถูกแบบในอดีตซื้อเครื่องมือใหม่ทดแทนของเก่าที่เสื่อมสภาพและล้าหลัง
          วานนี้ (25 ส.ค.) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ เดินทางเข้าร่วมประชุมพร้อมมอบนโยบายแก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 4/2556 โดยมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธาน ทปอ. พร้อมด้วย นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการ กกอ.ให้การต้อนรับ
          โดย นายเสริมศักดิ์ กล่าวระหว่างมอบนโยบายมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า สถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และคลังสมองในการพัฒนานวัตกรรม และช่วยพัฒนาบ้านเมืองที่ยืนยาวนานกว่าวิชาชีพอื่น โดยเฉพาะคณาจารย์และนักวิจัยถือเป็นมืออาชีพที่รัฐบาลคอยโอกาสให้มาช่วยแก้ปัญหาของประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้นำทางความคิดไม่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมือง อย่างไรก็ตาม ตนในฐานะดูแลงานอุดมศึกษา ขอฝาก 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากการวิจัย ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้ตั้งงบประมาณไปกว่า 1 พันล้านบาทแต่ได้รับเพียง 650 ล้านบาทเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพราะงานวิจัยมีความสำคัญซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยขณะนี้ยังมีงบกลางที่รัฐบาลตั้งไว้กว่า 2-3 แสนล้านบาทที่เตรียมไว้สำหรับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งตนจะพยายามขอเพิ่มงบวิจัยโดยขอจากงบกลาง 2.การส่งเสริมคุณภาพและสมรรถนะของบัณฑิตให้ตรงตามต้องการของตลาดแรงงานเมื่อพร้อมเข้าสู่ประชามคมอาเซียน รวมถึงประเทศอาเซียนบวกที่มี 16 ประเทศ โดยขอให้อุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมาร่วมออกแบบหลักสูตร จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการเข้ากับการทำงาน
          3.การส่งเสริมคุณภาพและสิทธิประโยชน์ของคณาจารย์ โดยตนจะผลักดันแผนพัฒนาอาจารย์ให้ไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศด้วย รวมทั้งส่งเสริมทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์และความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการในสายสังคมและมนุษยศาสตร์มากขึ้น ขณะเดียวกันจะพยายามหางบประมาณคืนมหาวิทยาลัยที่ทดลองจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานมหาวิทยาลัยไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งจะสนับสนุนการปรับระบบเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาที่ผูกติดกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งจะต้องเร่งพัฒนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น และ 4.ปัญหายาเสพติด ที่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาช่วยสอดส่องดูแล
          ด้าน ศ.ดร.สมคิด ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวภายหลังประชุม ทปอ. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ ม.อ.ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่ต่อจากที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งตามปฏิญญาดังกล่าวมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ.ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำวิชาการและการศึกษาเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้เสนอ 3 แนวทางหลักในการแก้ปัญหา ได้แก่ มุ่งเน้นสร้างทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติ สร้างอาชีพ และพัฒนาการศึกษา ซึ่งจะนำมาสู่สันติภาพและสันติสุขอย่างแท้จริง
          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับโครงการเงินกู้สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน ซึ่งที่ผ่านมากว่า 10 ปีแล้วรัฐบาลได้เคยจัดหาเงินกู้รูปแบบซอฟท์โลนจากต่างประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยกู้สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์มาใช้ในการดำเนินงานวิจัย แต่ขณะนี้ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เสื่อมสภาพและไม่ทันสมัย ถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยน ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มอบให้ ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุรนารี (มทส.) ไปรวบรวมข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีความจำเป็นและต้องการครุภัณฑ์ประเภทใดบ้างรวมถึงไปประเมินผลของการใช้ครุภัณฑ์ว่าจะเกิดประโยชน์กับประเทศด้านใดบ้างเพื่อสรุปและเสนอรัฐบาลต่อไป
          ที่ประชุมยังได้มีการย้ำถึงเรื่องของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรง ซึ่งขณะนี้มีบางคณะในหลายมหาวิทยาลัยได้มีการเปิดสมัครรับตรง โดยที่ช่วงเวลาในการรับสมัครไม่ตรงตามที่เคยมีการตกลงกันในที่ประชุมทปอ. เคยมีมติที่ให้ในปีการศึกษา 2557 เป็นไปต้นไปขอมหาวิทยาลัยทุกแห่งรับพร้อมกันในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปีประธาน ทปอ. กล่าว
          ด้าน รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ม.อ.กล่าวว่า ที่ผ่านมาการดำเนินงานยังไม่มีเอกภาพ ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยต่างคนต่างทำ ซึ่งม.อ.พร้อมจะเป็นแกนกลางประสานงานและให้มีการวางแผนที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งอยากให้รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต้องหาแหล่งทุนสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนด้วยตนเอง

Source - ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (Th)

 โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 56   อ่าน 749 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ชงยอดหนี้ครูทั้งระบบ1ล้านล้านบ.รอ’ชินวรณ์’เคาะคู่มือแก้ปัญหา
22 เม.ย. 54 | อ่าน 127277 ครั้ง
สพฐ.ทุ่ม116ล้านอุ้มน.ร.ใต้
04 พ.ย. 54 | อ่าน 72154 ครั้ง
’ร.ร.เอกชน’วอนรัฐเยียวยา
26 ธ.ค. 54 | อ่าน 14997 ครั้ง
จี้วัดผลนักศึกษา-แจกวุฒิบัตรรับรอง
02 ธ.ค. 54 | อ่าน 93454 ครั้ง
เลขาฯ สพฐ.ยันไม่ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก "สอนผ่านดาวเทียม-หมุนเวียนครู" แทน
21 ม.ค. 59 | อ่าน 507 ครั้ง
จ้างครูเกษียณที่เชี่ยวชาญ 10,000 คน-ผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีก 4,000 คนต่อปี ผลงานที่ผ่านมา 1 ป
26 ธ.ค. 58 | อ่าน 716 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.