Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สภาการศึกษาเจาะลึกผลงานวิจัยดีเด่น ชี้ชัด ! ทิศทางสำคัญของการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย          หลังปิดฉากด้วยความสำเร็จในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ กิจกรรมหนึ่งที่นำไปสู่ข้อค้นพบสำคัญของการพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกที่มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาอนาคตประเทศไทย คือ การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15 th  National Symposium on Educational Research)เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ สภาการศึกษาเป็นเจ้าภาพหลักจัดเป็นประจำทุก2 ปี ให้มีการนำเสนอ เผยแพร่ ยกย่อง เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกระตุ้นให้มีการนำผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และแบบปฏิบัติที่ดีทางการศึกษา ตามกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.2555-2558) ที่มีคุณค่าทางวิชาการ ให้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษา ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
          ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่าการจัดงานด้านวิจัยการศึกษาครั้งนี้เป็นรูปแบบใหม่ครั้งแรกโดยให้มีการประกวดและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เพื่อสร้างแรงจูงใจสร้างขวัญกำลังใจแก่นักวิจัยให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีนักวิจัยส่งผลงานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ นวัตกรรมและเสนอข้อค้นพบสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ที่นำไปสู่การพัฒนาคน สังคม และสู่การสร้างอนาคตที่ดีของประเทศ เป็นจำนวนผลงานถึง 339 เรื่องคณะกรรมการได้คัดเลือกตามเกณฑ์คุณภาพให้นำเสนอในการประชุมจำนวน 24 เรื่อง และคัดเลือก 3 เรื่อง เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยทางการศึกษาดีเด่น
          เป็นเรื่องน่ายินดีว่า งานวิจัยส่วนใหญ่นำไปสู่การแก้ปัญหาสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาที่เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย ถึงร้อยละ 54.28 เนื้อหาหลักเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา และมีนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ และในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรมและภูมิปัญญา ตรงจุดนี้สะท้อนได้ว่านักการศึกษายังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์การเรียนการสอนระบบอีเลิร์นนิ่ง
          เรื่องที่มองข้ามไม่ได้ในการพัฒนาการศึกษาและต้องเชื่อมโยงไปกับคุณภาพการเรียนการสอน คือ การปฏิรูปคุณภาพครู มีงานวิจัยที่ส่งเข้ามารับการคัดเลือกที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง มีร้อยละ 10.32 สาระหลักที่ให้ความสำคัญคือการพัฒนาหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูสำหรับศตวรรษที่ 21 การนำเสนอนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะสำหรับสถาบันผลิตครู การให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของนิสิตครูที่มุ่งเป้าหมายของการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ในการจัดงานครั้งนี้ผลงานวิจัยดีเด่นอันดับ 1 คือการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนของ รองศาสตราจารย์พรทิพย์ ไชยโสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานวิจัยชิ้นนี้ได้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด และเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแก่นิสิตครู ซึ่งสามารถนำผลการวิจัยที่เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนไปใช้ปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตครูได้อย่างดี เพื่อเตรียมพร้อมนิสิตนักศึกษาครูที่จะออกปฏิบัติงานเป็นครูต่อไปในอนาคต
          ทิศทางการจัดการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย นอกจากการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว การจัดการศึกษาขั้นอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ก็เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันให้ความสำคัญกับการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและมีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีผลงานวิจัยที่ส่งเข้ามาในประเด็นเรื่องนี้ ร้อยละ 8.55 และเช่นเดียวกันสาระหลักมุ่งเน้นการปฏิรูปคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามจุดประสงค์ที่ต้องการ มีงานวิจัยที่น่าสนใจและได้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นรองอันดับที่ 2 คือความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุบิน ยุระรัช มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีข้อค้นพบสำคัญคือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศมีความพร้อมในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับน้อย และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมี 3 ด้าน เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย คือ ความต้องการจำเป็นด้านอาชีพความต้องการจำเป็นด้านกิจกรรมการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและความต้องการจำเป็นด้านคุณลักษณะของบัณฑิต ซึ่งแต่ละด้านจะมีคุณลักษณะย่อยๆ อีกหลายเรื่อง งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่ตอบสนองต่อการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ชัดเจน มีคุณภาพ และเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศในอนาคตต่อไป
          ทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่สำคัญอีกประเด็น คือ สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีงานวิจัยที่ส่งเข้ามาในประเด็นนี้ร้อยละ 6.78 สาระหลักๆ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และชนกลุ่มน้อย เช่น คนพิการทางสายตา ผู้ย้ายถิ่น จุดเน้นเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะที่จำเป็นและการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย มีงานวิจัยดีเด่นได้รับรางวัลรองอันดับที่1 คือรูปแบบและการจัดการศึกษาแก่ทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า ของ รองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา อนันต์สุชาติกุลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อค้นพบสำคัญของงานวิจัยเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมสำหรับชนกลุ่มน้อยที่เป็นทายาทของผู้ย้ายถิ่นชาวพม่าที่มีอิทธิพลต่อแรงงานและการพัฒนาประเทศ ที่มีการใช้หลักสูตรและการสอนนำไปสู่การหลอมรวมปลูกฝังความเป็นไทยและเพื่อความมั่นคงของชาติ เป็นระบบการศึกษาทางเลือกและคำนึงถึงความแตกต่างเชิงพื้นที่และความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐต้องหันกลับมามองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของภาครัฐและเอกชน
          ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานวิจัยทั้งองค์ความรู้ นวัตกรรมและข้อค้นพบสำคัญที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของสภาการศึกษา ชี้ชัดทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาทุกระดับและประเภทและคาดหวังอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมประชุมวิจัยการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ทุกภาคส่วนในสังคมเล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยการศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลเพื่อปฏิรูประบบการศึกษาไทยสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านรายละเอียดบทสรุปงานวิจัยจากRe-ED Application โปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทย ผ่าน Application และ Web base (www.onec.go.th) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2668-7123 ต่อ 1312, 1314 และเว็บไซต์ www.onec.go.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 56   อ่าน 906 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
นโยบายการจัดทำงบประมาณปี 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
11 ธ.ค. 58 | อ่าน 712 ครั้ง
ศธ.ตีปี๊บ!!ประกาศใช้เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ สานต่อพระราชกระแส "ในหลวงร.9" ครูสอนดีต้องได้รับการตอบแทน
06 ก.ค. 60 | อ่าน 3718 ครั้ง
32 มหา’ลัยรุมทึ้ง 4 พันล.’ดีเอสไอ’ลุยสอบสวมชื่อนศ.ผีกู้’กยศ.’ หลักฐานม
21 ก.พ. 55 | อ่าน 58036 ครั้ง
’ภาวิช’ชี้’ม.ไทย’ขาดสารอาหาร เหตุได้งบฯน้อย - ต้องหากินเอง
22 ต.ค. 55 | อ่าน 944 ครั้ง
ส่งมหาวิทยาลัยกู้วิกฤตน้ำท่วมศธ.ระดมผลวิจัยเร่งฟื้นฟูภาคเกษตร-โรงงาน
20 ต.ค. 54 | อ่าน 90215 ครั้ง
อุดมศึกษาเอเชียขยายตัวเร็ว
20 พ.ค. 57 | อ่าน 698 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.