Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 76 อัตรา 19 กลุ่มวิชา

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 76 อัตรา 19 กลุ่มวิชา

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 76 อัตรา 19 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้


กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 76 อัตรา 19 กลุ่มวิชา


วิธีการสมัครสอบ

        เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.teacherbkk.com หัวข้อประกำศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต

    (1) อ่ำนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และขั้นตอน การกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร

    (2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนด แล้วทำกำรสมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

    (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษขนาด 21 x 29.7 ซม. (A4) หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้ม ข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แฟ้มบันทึก (Diskette หรือ Flash drive) เป็นต้น เพื่อพิมพ์ในภำยหลัง

    (4) ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือบันทึกข้อมูล ได้ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ เพื่อพิมพ์หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่ปุ่มค้นหาใบ ชำระเงิน แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ

2.  ขั้นตอนการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

    (1) นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 - 24 กรกฎำคม 2556 ในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตามวันเวลาที่ กำหนด โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 200 บำท (สองร้อยบาทถ้วน)

    (2) ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริกำรทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ต่อหนึ่งรหัสประจำตัวสอบนอกเหนือจำกค่าธรรมเนียมสอบ

    (3) เมื่อผู้สมัครสอบได้สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

    (4) ผู้สมัครสอบที่ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว หลังจากปิดรับสมัครสอบ สำนักการศึกษาจะกำหนดเลขประจำตัวสอบให้ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการ สมัครสอบ

    (5) ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว สำมำรถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหำคม 2556 เป็นต้นไป ได้ที่เว็บไซต์ www.teacherbkk.com ลงในกระดำษขนำด 21x29.7 ซม. (A4) พร้อมติดรูปถ่ำยที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัครสอบและลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อได้ที่กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหา และมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา โทรศัพท์ 0 2437 6631 - 5 ต่อ 3444 - 5 ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

    ***ใบ สมัครสอบและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบ เก็บไว้เป็นหลักฐาน และให้นำใบสมัครสอบไปยื่นและแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แนบ หลักฐานการอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้โดยไม่มี เงื่อนไขจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ และแต่งตั้งไว้ในใบสมัครสอบด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 56   อ่าน 1184 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
กางแผนรับ ’ม.1’ 280 ร.ร.ดัง ห้อง’ปกติ-พิเศษ’
21 ก.พ. 55 | อ่าน 56999 ครั้ง
กสพท.ประกาศเรียก ม.6 เตรียมอุดมฯ เจ้าของกรณีฮัลโหล!สอบสัมภาษณ์แพทย์พระมงกุฎ
15 มี.ค. 54 | อ่าน 16908 ครั้ง
บอร์ดกช.อนุมัติ 3 เรื่อง ครูเอกชนรับ 1.5 หมื่น - เพิ่มเงินรายหัว - อุ้มร.ร.การกุศล
11 ธ.ค. 56 | อ่าน 935 ครั้ง
สรุปประเด็นสำคัญที่ รมว.ศธ. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของศึกษาธิการภาค (4 พ.ค.59)
05 พ.ค. 59 | อ่าน 861 ครั้ง
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ความหวังในระบบการศึกษาแบบใหม่
20 มิ.ย. 55 | อ่าน 1539 ครั้ง
มบส.เร่งสปีดส่งนิสิตเรียนอาเซียนติวภาษาถิ่นก่อนเข้า14มหาวิทยาลัยร่วมภูมิภาค
20 ก.ย. 54 | อ่าน 51673 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.