Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สพร.เร่งวิเคราะห์เหตุครูผช.ตกเพียบ ก่อนชงก.ค.ศ.สอบเพิ่ม-ถกใช้บัญชีข้ามพื้นที่ฯการศึกษา ชี้สพม.1 ผ่าน          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 ที่มีเขตพื้นที่การศึกษา 79 เขต เปิดสอบ และขณะนี้ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกครบทุกเขตพื้นที่ฯแล้ว ว่า จากรายงานผลการสอบคัดเลือกที่มีการเปิดสอบ 34 สาขาวิชาเอก มีผู้สมัครสอบ 84,584 คน และเป็นผู้มีสิทธิสอบ 83,930 คน แต่มีผู้ที่สอบผ่านเพียง 5,074 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05 ของผู้มีสิทธิสอบนั้น เมื่อพิจารณาเป็นรายเขตพื้นที่ฯ พบว่าแต่ละแห่งมีผู้ที่สอบผ่าน ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นนทบุรี เขต 1 สอบผ่าน 5 คน สพป.นนบุรี เขต 2 ผ่าน 1 คน สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผ่าน 24 คน สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผ่าน 6 คน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ผ่าน 68 คน
          สพป.นราธิวาส เขต 2 ผ่าน 72 คน สพป.นราธิวาส เขต 3 ผ่าน 13 คน สพป.ปัตตานี เขต 1 ผ่าน 26 คน สพป.ยะลา เขต 3 ผ่าน 37 คน สพป.ชุมพร เขต 1 ผ่าน 2 คน สพป.ชุมพร เขต 2 ผ่าน 36 คน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ผ่าน 10 คน สพป.กระบี่ ผ่าน 187 คน สพป.พังงา ผ่าน 11 คน สพป.ระนอง ผ่าน 5 คน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผ่าน 5 คน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ผ่าน 48 คน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผ่าน 99 คน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผ่าน 55 คน
          สพป.ราชบุรี เขต 2 ผ่าน 5 คน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผ่าน 5 คน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผ่าน 8 คน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผ่าน 20 คน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผ่าน 6 คน สพป.ลพบุรี เขต 2 ผ่าน 108 คน สพป.สระบุรี เขต 2 ผ่าน 12 คน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผ่าน 104 คน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ผ่าน 19 คน สพป.ตาก เขต 2 ผ่าน 429 คน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ผ่าน 45 คน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่าน 9 คน สพป.เชียงราย เขต 2 ผ่าน 225 คน สพป.เชียงราย เขต 3 ผ่าน 232 คน
          สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ผ่าน 36 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ผ่าน 79 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ผ่าน 47 คน สพป.ลำปาง เขต 3 ผ่าน 72 คน สพป.เลย เขต 3 ผ่าน 26 คน สพป.สกลนคร เขต 1 ผ่าน 8 คน สพป.บึงกาฬ ผ่าน 78 คน สพป.อุดรธานี เขต 4 ผ่าน 84 คน สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ผ่าน 75 คน สพป.นครราชสีมา เขต 3 ผ่าน 117 คน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผ่าน 169 คน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ผ่าน 13 คน สพป.จันทบุรี เขต 1 ผ่าน 21 คน สพป.จันทบุรี เขต 2 ไม่มีผู้สอบผ่าน สพป.ชลบุรี เขต 2 ผ่าน 38 คน สพป.ชลบุรี เขต 3 ผ่าน 2 คน สพป.ตราด ผ่าน 38 คน สพป.ระยอง เขต 1 ผ่าน 32 คน
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1 ผ่าน 538 คน  สพม.2 ผ่าน 113 คน สพม.3 ผ่าน 5 คน สพม.4 ผ่าน 18 คน สพม.5 ผ่าน 14 คน สพม.6 ผ่าน 34 คน สพม.7 ผ่าน 1 คน สพม.8 ผ่าน 200 คน สพม.9 ผ่าน 67 คน สพม.10 ผ่าน 105 คน สพม.13 ผ่าน 118 คน สพม.14 ผ่าน 50 คน สพม.15 ผ่าน 16 คน สพม.17 ผ่าน 12 คน สพม.18 ผ่าน 17 คน สพม.20 ผ่าน 125 คน สพม.25 ผ่าน 10 คน สพม.29 ผ่าน 19 คน สพม.30 ผ่าน 104 คน สพม.31 ผ่าน 120 คน สพม.32 ผ่าน 25 คน สพม.33 ผ่าน 27 คน สพม.36 ผ่าน 110 คน สพม.39 ผ่าน 4 คน สพม.40 ผ่าน 66 คน สพม.41 ผ่าน 111 คน สพม.42 ผ่าน 121 คน และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผ่าน 52 คน
          นายชินภัทรกล่าวอีกว่า เมื่อแยกเป็นรายวิชาเอก มีผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีดังนี้ ภาษาไทย 328 คน ภาษาอังกฤษ 417 คน ภาษาจีน 27 คน ฝรั่งเศส 25 คน ภาษาญี่ปุ่น 14 คน ภาษาเกาหลี ไม่มีผู้สอบผ่าน คณิตศาสตร์ 353 คน วิทยาศาสตร์ 340 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 178 คน ชีววิทยา 114 คน ฟิสิกส์ 71 คน เคมี 144 คน สังคมศึกษา 617 คน พลศึกษา 171 คน สุขศึกษา 64 คน นาฏศิลป์ 35 คน ดนตรี 44 คน ดนตรีไทย 8 คน ดนตรีสากล 23 คน ศิลปะ 60 คน ศิลปะศึกษา (ทัศนศิลป์) 7 คน วิจิตรศิลป์ 7 คน คอมพิวเตอร์ 810 คน อุตสาหกรรมศิลป์ 161 คน เกษตรกรรม 170 คน คหกรรมทั่วไป 94 คน บรรณารักษ์ 39 คน การเงิน/บัญชี 58 คน เทคโนโลยีทางการศึกษา 37 คน จิตวิทยาและการแนะแนว 86 คน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 304 คน ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 265 คน กายภาพบำบัด ไม่มีผู้สอบผ่าน กิจกรรมบำบัด 3 คน
          ส่วนที่กรรมการในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ระบุว่าที่มีผู้สอบผ่านน้อย มาจากหลายปัจจัย ทั้งผู้สอบไม่มีคุณภาพ หรืออาจเป็นเพราะข้อสอบยาก หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ออกข้อสอบต้องให้เปิดสอบใหม่ จะได้รับงบประมาณเพิ่ม ส่วนการแก้ปัญหาโดยการดึงบัญชีของเขตพื้นที่ฯข้างเคียงมานั้น ไม่สามารถทำได้ หรือหากมีก็ต้องเก็บไว้เมื่อมีอัตราว่างในอนาคตนั้น ขณะนี้กำลังรอข้อมูลการวิเคราะห์ในภาพรวมของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร (สพร.) จากนั้นจะนำเรื่องการจัดสอบเพิ่ม และการขอใช้บัญชีข้ามเขตพื้นที่ฯเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) นายชินภัทรกล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 56   อ่าน 594 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.กำชับโรงเรียนเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก
18 ก.ย. 58 | อ่าน 895 ครั้ง
รอครบปี!..ปรับอัตรากำลังเขตพื้นที่ฯ
12 ก.ย. 60 | อ่าน 253 ครั้ง
หนุนเครือข่ายนศ.อาเซียน หลอมเออีซีเป็นหนึ่งเดียว
19 ก.ย. 55 | อ่าน 875 ครั้ง
’แทบเล็ต’โอกาสนักเรียนภูธรเสริมการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะ
27 ก.ค. 55 | อ่าน 956 ครั้ง
สช.จับมือ ’ม.หาดใหญ่’ เปิด ’ป.บัณฑิตฯ’ ครูเอกชนสนใจแห่สมัครรุ่นแรก 300 คน
06 ธ.ค. 54 | อ่าน 62463 ครั้ง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ ในโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558
20 ก.ค. 58 | อ่าน 465 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.