Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: ราชภัฏสลับมุมคิด: แนวทางการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์          ผศ.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์
            ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
          งานวิจัยคือฐานของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในอนาคตจากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่มีจุดมุ่งหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการบูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ วิชาการเป็นเลิศ วิจัยสร้างสรรค์ และบริการเป็นเยี่ยม การที่จะบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าว ต้องใช้งานวิจัยเป็นฐานทั้งสิ้น เพราะการสร้างความรู้ใหม่ที่มีคุณค่า และเกิดประโยชน์กับสังคม จึงจะเป็นการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการได้ รวมทั้งมีองค์ความรู้ที่สามารถส่งผ่าน หรือให้บริการทางวิชาการกับสังคมได้
          แนวโน้มงานวิจัยในอนาคตเป็นงานวิจัยรับใช้สังคม สกว. และสถาบันคลังสมองของชาติได้ผลักดันงานวิจัยแนวใหม่ที่เรียกว่า งานวิจัยรับใช้สังคม โดยให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่เกิดประโยชน์กับสังคม เป็นงานวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (Research and Development) เน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ และเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) และมีนโยบายชัดเจนที่จะสร้างสนามทางวิชาการใหม่ให้กับนักวิชาการสายรับใช้สังคมสามารถใช้ในการทำตำแหน่งทางวิชาการได้
          การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ทำให้สถาบันอุดมศึกษา ต้องมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งมีเครือข่ายที่แท้จริง ที่สามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน
          วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาในอนาคต สร้างงานวิจัยรับใช้สังคม สู่การเรียนการสอน บริการวิชาการ ประสานงานกับเครือข่ายกับทุกภาคี มีเพื่อนใน AEC โดยมียุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์ ดังนี้
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งจากภายในองค์กร โดยพัฒนาทีมทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มีกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ในสถาบันฯ ให้มีขีดความสามารถที่จะรองรับภารกิจในอนาคตสร้างขีดความสามารถในการทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ สร้างทีมงานที่มีความสุขและความภูมิใจในการทำงาน และทุ่มเทให้กับงานของสถาบัน มีคณะทำงานที่หลากหลาย ทั้งจากภายใน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ บนฐานการวิจัยรับใช้สังคม สร้างนักวิจัยชุมชนรุ่นใหม่ โดยการสร้างสนามฝึกจริง ให้สามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง กระตุ้น รณรงค์และมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ที่สนใจทำวิจัยได้มีโอกาสทำวิจัย เพื่อให้เกิดทักษะในการทำวิจัย ตามที่อาจารย์สนใจ สร้างนักวิจัยที่มีความสุขกับการทำวิจัย และนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ และสร้างเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ สรรหาคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นคณะกรรมการวิจัยในแต่ละสาขา เชื่อมโยงเครือข่ายทำการวิจัยตามความต้องการของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในประเทศ อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงาน ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน  สภาเกษตรแห่งชาติ ฯลฯ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายธุรกิจชุมชน และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เชื่อมโยงเครือข่ายการทำวิจัย กับ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานระหว่างประเทศเช่น ADB UNDP MRC มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน โดยการประสานกับแหล่งทุนต่างๆ เช่น วช. สกว. สกอ. UNDP ADB World Bank GWP ฯลฯ
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ใช้งานวิจัยรับใช้สังคม งานวิจัยท้องถิ่น งานวิจัยเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายธุรกิจชุมชน เป็นฐานในการบูรณาการงานทั้ง 3 ด้าน สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบของการบูรณาการการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ และชุมชน
          การที่จะขับเคลื่อนงาน ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ข้างต้นได้ ผู้อำนวยการสถาบัน จึงต้องมีวิสัยทัศน์ และขีดความสามารถในการบริหารจัดการ (Management Capacity) ทั้งด้านการจัดการคน และงาน รวมทั้งสามารถสร้างบรรยากาศในการทำงานให้คนทำงานอย่างมีความสุข มีวิธีการในการกระตุ้นให้คนมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความรู้ความเข้าใจและทีมงานที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนงานดังกล่าว เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต่อไป
          สถาบันวิจัยและพัฒนา  http://www.pnru.ac.th/offi/research/

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 14 มิ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 56   อ่าน 502 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอศ.ดันแก้เกณฑ์ทุนอำเภอแบ่งกลุ่มเฉพาะเด็กอาชีวะ
29 เม.ย. 56 | อ่าน 532 ครั้ง
เผย 22 ราย จ่อฟ้องศาลปค. หลังถูกออกทุจริตครูผู้ช่วย
17 มิ.ย. 56 | อ่าน 605 ครั้ง
สอศ.โยกย้าย 76 ผู้อำนวยการวิทยาลัย
20 ธ.ค. 55 | อ่าน 1626 ครั้ง
แจงเหตุร.ร.เล็กตกประเมินอื้อ
16 ก.ค. 55 | อ่าน 949 ครั้ง
ป.1 ปีนี้ได้ใช้แท็บเล็ตแน่ ศธ.แจงช้าแต่ดีกว่าเดิม
14 พ.ค. 56 | อ่าน 495 ครั้ง
’ชินภัทร’กล่อมนายกฯปูซื้อแท็บเล็ต6,000บ./เครื่อง
12 ม.ค. 55 | อ่าน 102925 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.