Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สภาการศึกษาจัดงาน "วันหนังสือเด็กแห่งชาติ" มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเกินความคาดหมาย
      

สภาการศึกษาจัดงาน วันหนังสือเด็กแห่งชาติ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเกินความคาดหมาย

 

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ให้วันที่ ๒ เมษายน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น วันหนังสือเด็กแห่งชาติ ด้วยตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน และโดยเฉพาะเด็กระดับปฐมวัย รักการอ่าน และมีโอกาสอย่างทั่วถึงที่จะได้อ่านหนังสือที่เหมาะสมกับวัย เสริมสร้างปัญญา ได้ความรู้ และความเพลิดเพลินไปในเวลาเดียวกัน
          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็น วันหนังสือเด็กแห่งชาติ : เด็กดี เด็กฉลาด ตามรอยพระบาทรักการอ่าน ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ -  ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และคาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน ๑๒ จังหวัด ทั่วประเทศ
          สกศ. ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายที่เสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยและส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่าน ผ่านการเล่านิทานและอ่านหนังสือ ทั้งกิจกรรมที่ให้สาระกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก รวมถึงกิจกรรม สาระหรรษา ที่สอดแทรกความสนุกสนานควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้เด็กๆ รักการอ่าน ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้ทรงเป็นนักอ่านและนักเขียน อาทิ
          ปฐมวัยกับกิจกรรม ๔ มุม
          มุม แบ่งกันอ่านสำราญใจ
          มุม แต้มสีเล่นลาย
          มุม ก๊อก ก๊อก ก๊อก เปิดประตู
          มุม เงางุนงง
          จากภาพบรรยากาศเด็กๆ เกือบ ๕๐๐ คน วิ่งเข้ามุมโน้น ออกมุมนี้ ดูจะเป็นภาพที่สนุกสนานระคนความวุ่นวาย แต่ใบหน้าเด็กๆ ทุกคนต่างก็เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะให้ผู้ใหญ่ อย่างเราๆ ได้ยินตลอดเวลาของการจัดงาน
          นิทรรศการ มุมสุขภาพและโภชนาการเด็ก เป็นนิทรรศการที่เสริมความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลเด็ก ปฐมวัย
          นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนในโครงการตามแนวพระราชดำริ
          กิจกรรม หนอนน้อยนักเล่า เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กปฐมวัยเล่านิทานประกอบการแสดงน่ารักๆ ที่ทำให้ ผู้ใหญ่ทั้งหลายยิ้มได้อย่างมีความสุข
          งานหนังสือและของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กจากสำนักพิมพ์ต่างๆ
          งาน วันหนังสือเด็กแห่งชาติ ที่ สกศ. จัดขึ้นในครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและปล่อยขบวนรถ คาราวาน ส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน ที่มีเป้าหมายครอบคลุม ๑๒ จังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เหนือจรดใต้ ตะวันออกจรดตะวันตก รวมถึงบรรยายพิเศษ เรื่อง เด็กปฐมวัยกับอนาคตของชาติ พร้อมทั้งได้ย้ำถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลว่า งานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญ การพัฒนาเด็กวัยนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของประเทศ และเห็นว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยในเรื่องการส่งเสริมการอ่านในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็นเยาวชนไทย ให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ เป็นคนดีและคนเก่งของสังคมในอนาคต
          การดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม ที่มุ่งพัฒนาเด็ก พ่อแม่ ครู ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ด้วยกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่านที่กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติ และถือว่าสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม สังเกตจากมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า ๑,๒๐๐ คน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงกลวิธีที่หลากหลายในการส่งเสริม ให้เด็กไทยรักการอ่านอีกด้วย
          ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ  การอภิปราย การดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร และ ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ พระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจอันงดงามในการพัฒนาการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท รวมถึงการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา   การอภิปราย การเสริมสร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญและ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ฉายภาพให้เห็นถึงความเป็นครูของพระองค์ท่าน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีความแตกต่างหลากหลายอย่างครบถ้วน
          จากเพลงกล่อมพระบรรทม สู่คนดี วิถีไทย เป็นการนำเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา อารัมภีร ที่ได้เล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงกล่อมพระบรรทมที่ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ร้องถวายกล่อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้นทรง พระเยาว์ ซึ่งในแต่ละเพลงจะเป็นการสอนที่มีความหมายในแง่มุมต่างๆ     การเสวนา พระราชกรณียกิจในการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต และได้รับการถวายพระเกียรติคุณจากองค์การ UNESCO ให้เป็น (UNESCO Goodwill Ambassador) โดย Mr. Gwang-Jo Kim Director, UNESCO Asia and Pacific Bureau for Education Bangkok และนางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
          Mr. Gwang-Jo Kim Director, UNESCO Asia and Pacific Bureau for Education Bangkok ได้นำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตสันถวไมตรีแห่งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้รับการถวายจาก UNESCO เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยกล่าวถึงพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Approach) กล่าวคือการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกายผ่านโครงการโภชนาการเด็ก และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาครู สื่อการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จนเป็นที่มาของโครงการโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการศึกษา (ASIA - Pacific) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี ให้การอุปถัมภ์กว่า ๘๐ ประเทศ
          ด้านนางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเสนอกลวิธีในการพัฒนาการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า พระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยผู้เรียนต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยจะเห็นว่าโครงการต่างๆ ของพระองค์ท่าน จะเป็นการสร้างความพร้อมในเด็กและสถานศึกษา อาทิ โครงการอาหารกลางวัน โครงการพฤกษ์ศาสตร์ในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เสริมความพร้อมของปัจจัยหลักในการพัฒนาการศึกษา และทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างครบวงจรภายในงานมีการแสดง หนูฉลาด ที่ได้นักแสดงจากข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตั้งแต่ระดับอ่อนวัยจนถึงสูงวัย มาร่วมเรียกเสียงหัวเราะจากเด็กๆ รวมถึงมาสคอตทั้งหมีพูห์ ช้างน้อย กระต่าย วัว มิคกี้เมาส์และมินนี่เมาส์ ที่มาสร้างสีสันให้กับงานและสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ
          นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ได้สตาร์ทรถและปล่อยขบวนรถคาราวานสร้างเสียงฮือฮาให้กับเด็กๆ และผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก พร้อมได้มอบของขวัญให้กับเด็กๆ ทั้งหนังสือดีๆ ที่สร้างสรรค์ความรู้ เป้ ตุ๊กตา และอีกมากมาย เล่นเอาเด็กๆ ยิ้มแก้มปริกันทั่วหน้า
          งานนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดูจะเหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษ แต่ก็ดูเหมือนทุกคนจะมีรอยยิ้มและเป็นสุขใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆ เช่นนี้
          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 05 เม.ย. 56   อ่าน 663 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สกอ.เล็งตรวจหลักสูตรมหาลัยทั่วปท.
22 มิ.ย. 58 | อ่าน 342 ครั้ง
เล็งเพิ่มงบฯให้ สสค. สร้างสังคมการเรียนรู้
20 ธ.ค. 53 | อ่าน 8395 ครั้ง
ไทยเจ้าภาพถก’รมต.ศึกษาอาเซม’’ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายที่สมดุล’พ.ย.54
26 พ.ค. 54 | อ่าน 18437 ครั้ง
ดูแลเด็กด้อยโอกาส ดึงเด็กออกกลางคันทำงานพร้อมเรียนได้ด้วย
18 เม.ย. 56 | อ่าน 2202 ครั้ง
ศธ.หากลยุทธ์ดึงเด็กสามัญเรียนอาชีวะ
19 ส.ค. 56 | อ่าน 496 ครั้ง
คุรุสภาปรับใหม่ 'ตั๋วครู' ต้องผ่านทดสอบ 3 ด้าน ไล่ออก จนท.ปลอมใบอนุญาต
09 มิ.ย. 59 | อ่าน 443 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.