Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: การขับเคลื่อนอาชีวศึกษา ภายใต้นโยบาย 4 มิติ
      

คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: การขับเคลื่อนอาชีวศึกษา ภายใต้นโยบาย 4 มิติ

 

          อาชีวศึกษา ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 การเคลื่อนย้ายการลงทุนและการเปิดเสรีด้านการค้า และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุ
          ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม ที่นำมาซึ่ง โอกาสและการ ท้าทาย ต่อการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาไทยในอนาคตเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในเรื่องนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา ภายใต้นโยบาย 4 มิติ ดังนี้
          1. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ โดยดำรงรักษาปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวช. และเพิ่มปริมาณผู้เรียนระดับ ปวส. ลดปัญหาการออกกลางคัน จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่ตามความต้องการในแต่ละสาขา เปิดรับนักศึกษาในระบบโควตา เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก คือนักเรียน และผู้ปกครองในเชิงรุก ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวะ และฝึกอบรมวิชาชีพ โดยจัดอาชีวศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกอาชีพ จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด และกรุงเทพฯ รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง รวม 4 แห่ง จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอำเภอในกลุ่มอำเภอชั้นหนึ่ง ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข มุ่งพัฒนากำลังคนสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ ขยายกลุ่มอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดอาชีวะสำหรับคนกลุ่มพิเศษ อาทิ เพื่อคนพิการ วัยแรงงาน ผู้สูงวัย กลุ่มสตรี ฯลฯ
          2. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพ และสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนว Contructionism, Project Based Learning Authentic Assessment พัฒนาระบบนิเทศ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาครู ยกระดับความสามารถของผู้เรียนให้ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคต ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย ฯลฯ และเตรียมผู้เรียนเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่จัดการสอน English Program และ Mini English Program ทุกจังหวัด ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ฯลฯ
          3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในด้านการบริหารทั่วไป ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ รวมทั้งปรับภาพลักษณ์เชิงบวก ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance Based Budgeting : SPBB และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และภารกิจตามนโยบาย กระจายอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/ สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้เพียงพอ
          4. การสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้า ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน องค์การระหว่างประเทศ และประเทศในภูมิภาคของโลก เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา
          ทั้งนี้ เพื่อให้การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเป็นส่วนสำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สังคมไทยเติบโตอย่างแข็งแรง สมดุล และยั่งยืนในอนาคต
          สอศ.กำหนดการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2556
          * ระดับ ปวช. รับสมัคร วันที่ 15-19 มีนาคม 2556 ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพวันที่  24 มีนาคม 2556 ประกาศผลสอบวันที่ 27 มีนาคม 2556  * ระดับ ปวส. ให้สถานศึกษาพิจารณา วัน เวลา ตามความเหมาะสม  โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่สถานศึกษาทุกแห่ง หรือที่
          กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 0-2280-2938
          หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.vec.go.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 14 มี.ค. 56   อ่าน 886 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.เข้มแก้ปัญหาส่งตำราเรียนล่าช้าขีดเส้นต้องส่งถึงรร. 10 - 15 พ.ค. 57
10 ก.พ. 57 | อ่าน 603 ครั้ง
ศธ.เตรียมพบผู้แทนกองทัพบก ร่วมหาทางออกเด็กตีกัน
22 มิ.ย. 55 | อ่าน 6152 ครั้ง
ประกาศ ก.ค.ศ.ค้างเติ่งหลายฉบับ แจงอยู่ระหว่างยกร่าง
21 ต.ค. 57 | อ่าน 608 ครั้ง
คุรุสภายันต้องเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตรครูเพิ่ม
05 มิ.ย. 55 | อ่าน 1307 ครั้ง
ฟังเสียง’ครู’ จาก’ดอยสูง’ถึง’แดนใต้’
16 ม.ค. 56 | อ่าน 844 ครั้ง
ประชุมก้าวหน้าวิชาการโบราณคดี
03 มี.ค. 57 | อ่าน 590 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.