Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เปิดโครงการ’โรงเรียนสุจริต’ นำร่องจากทุกภาค 225 โรงเรีย นปลูกจิตสำนึก’ต้านคอรัปชั่                                 

เปิดโครงการ'โรงเรียนสุจริต' นำร่องจากทุกภาค 225 โรงเรียนปลูกจิตสำนึก'ต้านคอรัปชั่น'

          ท่ามกลาง การสุจริต การสอบครูผู้ช่วย ที่เป็นข่าวครึกโครม อยู่ในขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดตัวโครงการโรงเรียนสุจริต ขึ้นเป็นปีแรก นำร่องจากทุกภาค225 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคัดเลือก 12 โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ทำหน้าที่แทนรมว.ศึกษาธิการ ปิดโครงการอบรม โรงเรียนสุจริต  เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี หลังจากได้นำนักเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษา เข้าค่ายอบรมตั้งแต่วันที่5 - 8 มี.ค.ที่ผ่านมา
          นายสุวัฒน์  กล่าวว่า  เป็นการทดลองวิจัยป้องกันการทุจริต โดยการเน้น 5 ด้านในการเป็น โรงเรียนสุจริต ได้แก่ มีทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ พัฒนาโรงเรียนสู่สากล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ไม่คอร์รัปชัน โดยฝึกอบรมผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนสุจริต นำร่องปลุกจิตสำนึกให้คิดถึงส่วนรวมและ โรงเรียนสุจริตจะเป็นโรงเรียนที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยจะผลักดันให้โรงเรียนสุจริตเป็นรูปธรรม เป็นที่รู้จัก ภายใน 5 ปี
          ทั้งนี้เป้าหมายโรงเรียนสุจริต คือ ปลุกจิตสำนึกให้กับทุกคน นอกจากโรงเรียนแล้วยังต้องขยายไปสู่สังคม อย่างการสอบสวน การทุจริตสอบครูผู้ช่วย ที่รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาให้ความสำคัญ จนพบความไม่ชอบมาพากล และเร่งหาขบวนการที่กระทำผิด และแนวโน้มจะมีการยกเลิกเร็วๆ นี้
          นายสุวัฒน์ ให้สัมภาษณ์ว่า โดยปกติแล้วกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายและบรรจุอยู่ในหลักสูตร และสาระต่างๆในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เรื่องการสร้างความสุจริตโปร่งใส เรื่องของกู๊ดกอฟเวอร์แนนซ์ และเรื่องป้องกันการทุจริตอยู่แล้ว แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้คือเรื่องการทุจริต
          ทั้งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ก็ดี สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมก็ดี ซึ่งพระองค์ทรงมีพระบรมราโชวาท เกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปแล้ว ไม่มีการแก้ไขและป้องกัน จะทำให้ประเทศชาติล่มจมได้
          ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ รับใส่เกล้าพระบรมราโชวาท จึงได้มาดำเนินการเรื่องการป้องกันการทุจริตและสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้น ในจิตใจของนักเรียน ผู้บริหารครู และจะขยายขับเคลื่อนต่อไปในทุกโรงเรียน จนถึงประชาชน
          ส่วนรูปธรรมนั้นเราได้ทำอยู่แล้ว ในทุกโรงเรียน แต่จะสร้างเรื่องนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้คิดเป็นโครงการเรียกว่าโรงเรียนสุจริต เพื่อดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง อย่างปฏิญญา ที่ผู้ผ่านการอบรมรับไปนั้น มีว่า
          1.จะป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกขั้นตอนที่ได้พบเห็นที่เกี่ยวข้อง
          2.จะขยายเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ต่อไป ทุกโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษาและประชาชนอย่างทั่วถึง
          3.การปลูกฝังความสุจริตให้กับประชาชนคนไทย ตลอดจนนักเรียน ครู ซึ่งเป็นต้นแบบ เพื่อขยายต่อไปทั่วทั้งประเทศเพราะว่าจะให้ลดน้อยลงไปและไม่ให้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะเปิดประตูสู่อาเซี่ยน ซึ่งต้องมีการแข่งขัน มีการสร้างความเชื่อถือศรัทธา ผู้ช่วยรัฐมนตรี กล่าว สำหรับความคาดหวังว่าจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหน และติดตามประเมินผลอย่างไรนั้น
          นายสุวัฒน์ กล่าวว่า การเตรียมการและขั้นตอนกระบวนการต่างๆ นั้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้เตรียมงานมาหลายเดือน กระบวนการทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มคิดโครงการ ตั้งชื่อ ขั้นตอน การติดตามประเมินผล การแก้ไขปัญหา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างไร
          โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากเด็กๆ ที่เข้าค่ายการอบรม พบว่าเข้าใจและตอบรับโครงการโดยความพร้อมของตัวเด็ก พร้อมขับเคลื่อนความคิดนี้ไปยังคนอื่นเพราะเขาได้รับการปลูกฝัง ว่าความทุจริตเป็นสิ่งไม่ดี และเขาก็พร้อมจะเดินตาม และจัดตั้งเครือข่ายในการขยายผลต่อไป ทั้งวิทยุชุมชนหรือสื่อต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชน การปลูกฝังความสุจริตให้เกิดขึ้นในประชาชน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัด ว่าได้ผลหรือไม่เพื่อการติดตามและขับเคลื่อนโครงการให้ได้ผลเป็นรูปธรรมต่อไป
          สำหรับโครงการ โรงเรียนสุจริต อยู่ใน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต โดยนางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนักวิชาการ นักศึกษา คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตภูมิภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการ
          นางสาวศันสนีย์ กล่าวเปิดว่าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมียุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจนเล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น อย่างต่อเนื่องแต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรมไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปในอนาคตก็เป็นได้โดยผลการตอบรับที่คาดว่าจะได้จากการจัดโครงการดังกล่าว คือ การนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปเผยแพร่ปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้มีจิตสำนึกในความถูกต้อง ไม่มุ่งหาผลประโยชน์ใส่ตัว รักความยุติธรรมซึ่งจะช่วยให้ในอนาคตประเทศไทยจะมีสถิติปัญหาการคอร์รัปชั่นน้อยลงนั่นเอง

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยโพสเมื่อ : 12 มี.ค. 56   อ่าน 999 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ชูหลักสูตร ’โฟนิกส์’ เพิ่มทักษะภาษามรภ.สงขลาติวครูประถมฯ-ปรับวิธีอ่านออกเสียง
06 ส.ค. 57 | อ่าน 398 ครั้ง
โรงเรียนกทม.โอดยังไม่ได้แท็บเล็ต
19 ก.ย. 55 | อ่าน 934 ครั้ง
"พิษณุ" มึน "กศจ." ไม่กล้าตั้ง "อกศจ."
19 เม.ย. 59 | อ่าน 412 ครั้ง
ชง 171 สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ใน 37 เขตพื้นที่ เตรียมคัด ผอ.-รองผอ.รร. 173 อัตรา
03 ก.พ. 59 | อ่าน 877 ครั้ง
แจกทุนค้นนวัตกรรมรู้ทันภัยพิบัติ สสค.เปิดรับบทเรียนสู้วิกฤตบรรจุหลักสูตรสอนเด็ก
14 ธ.ค. 54 | อ่าน 15364 ครั้ง
สพฐ.เตรียมประกาศใช้แนวทางสอน เรื่อง’ต้องรู้-ควรรู้’ป.6-ม.3 หวังลดเด็กดูหนังสือเยอะ
05 ส.ค. 59 | อ่าน 1253 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.