Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สัญจรสู่ภาคเหนือระดมสมอง"ยุทธศาสตร์การศึกษา 2556-2558"
      

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สัญจรสู่ภาคเหนือระดมสมองยุทธศาสตร์การศึกษา 2556-2558

 

          เดินหน้าสู่ภาคเหนือ..การประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.2556-2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเวทีใหญ่ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม
          เพื่อระดมสมองภาคประชาชน และหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และนำมาปรับปรุง เพื่อให้ยุทธศาสตร์การศึกษาดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งประสบผลสำเร็จเกินคาด มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า1,200 คน
          การประชุมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วงโดยในช่วงเช้า เป็นการนำเสนอและอภิปราย ภาพรวมยุทธศาสตร์การศึกษาพ.ศ. 2556-2558 นำโดยดร.โอฬารไชยประวัติ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งสรุปความสำคัญได้ว่า การศึกษานับเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดนโยบาย เรื่องคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์การศึกษารวมทั้งมุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โครงการ กองทุนตั้งตัวได้ เป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และผู้จบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี ได้เป็นเจ้าของกิจการ อีกทั้งในปัจจุบันหลายๆ ประเทศ ใช้PISA ในการวัดมาตรฐานของเด็ก ซึ่งในอนาคตตั้งเป้าว่าเด็กไทยจะสามารถทำคะแนนPISA ได้ในระดับ 1 ใน 20 (จาก 60 ประเทศ)
          ขณะที่ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ผลจากการประชุมครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯสรุปได้ว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ควรมีจุดเน้นที่ชัดเจนครอบคลุมทุกระบบการศึกษา ทักษะอนาคตของคนไทย ควรครอบคลุมเรื่องการเรียนรู้ การสร้างและการใช้นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการบริหารจัดการให้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือ Tablet ให้ถึงมือผู้ใช้ปลายทาง คงต้องปรับปรุงให้ชัดเจน
          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ขอให้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม เพื่อนำพาไปสู่สังคมผู้สร้างและสังคมผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มิใช่เป็นเพียงสังคมผู้บริโภค อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดนโยบายการศึกษาแห่งชาติ Thailand needs STEM workforce development by World-Class Quality STEM Education อาทิ
          การสร้างเครือข่าย STEM Education  และประสานพันธมิตรในทุกมิติ อันได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษากรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ องค์การระหว่างประเทศอาเซียน และประเทศต่าง ๆ สมาคมวิชาการและวิชาชีพ มูลนิธิเพื่อการศึกษา และผู้จ้างงานที่ใช้วิทย์-เทคโนโลยี ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ภาคเกษตรกรรม และSME เพื่อร่วมกันสร้างสังคมผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเสนอให้มีSTEM Academy ประจำจังหวัด เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้เชี่ยวชาญของ สสวท. หรือ STEM Ambassador ซึ่งค้นหาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านพลังงาน ธุรกิจโลจิสติกส์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น มาแนะนำหรือให้ความรู้ใน 4 กลุ่มเป้าหมายคือ ครูวิทย์-คณิต นักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษ และประชาชน
          ด้านศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อลูกสอบเรียนต่อเมืองนอกได้ สอบชิงทุนได้ หรือได้เกรดดี ๆ ก็มักจะชื่นชมว่าลูกหลานของตนเก่ง ฉลาดในทางตรงกันข้าม เมื่อเด็กสอบตก ก็มักจะโทษระบบการศึกษาโทษสถานศึกษา อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มีฐานข้อมูลรวมหรือหน่วยงานกลางของประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นแค่สถิติ ซึ่งมีไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น
          รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวถึงจุดเน้นที่สำคัญของอาชีวศึกษา เช่น การอาชีวศึกษากับการกำหนดตำแหน่ง (Positioning) ของประเทศไทยกำหนดแผนพัฒนากำลังคนระดับชาติและจังหวัด ที่เชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียน การพัฒนาหลักสูตรแบบฐาน สมรรถนะที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ โดยสมาคมวิชาชีพเป็นผู้กำหนดและจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระบบทวิภาคี (Dual system) และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน จัดการเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning หรือ Project-Based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน
          ควรให้ความสำคัญกับการเทียบโอนประสบการณ์และผลการเรียน เช่น ประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ทำงานและการฝึกอบรมเข้าสู่การศึกษาในระบบ ทั้งการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนการยกฐานะวิชาชีพครูอาชีวะ มีการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูช่าง โดยเน้นประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ(Industrial attachment) การพัฒนาทักษะด้านอาชีวศึกษา (Vocational Skill) และวิชาครู (Didactic) พัฒนาระบบค่าตอบแทนให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และภารกิจของครู ยุทธศาสตร์การจัดการระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และฝึกอาชีพ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งปริมาณและคุณภาพ เป็นต้น
          ปิดท้ายที่ดร.ธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่าสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นหน่วยเสนาธิการทางการศึกษาของประเทศ ซึ่งการพัฒนาการศึกษาของประเทศนั้น จะต้องพัฒนาคน และพัฒนาความรู้ควบคู่กันไป ทำให้เป็นภาพใหญ่ของการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ด้วย
          สำหรับในช่วงบ่าย มีเสวนาห้องย่อย เพื่อระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ในสังคมร่วมวิพากษ์มีทั้งหมด 7 หัวข้อ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพสร้างโอกาส และกระจายโอกาสทางการศึกษา, การปฏิรูปครูโดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง, การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน,การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ,การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา, การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และสถิติและตัวชี้วัด เพื่อการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา (พ.ศ.2556-2558)
          อย่างไรก็ตามสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะเดินหน้าจัดประชุมในระดับภูมิภาค อีก 3 ครั้ง ได้แก่ ภาคอีสาน ที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต และภาคกลางที่จังหวัดเพชรบุรี ตามลำดับ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้มีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การศึกษาทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพ 10300 โทร.0-2668-7123 ต่อ 2413, 2414, 2416 และเว็บไซต์www.onec.go.th

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 12 มี.ค. 56   อ่าน 823 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ส.บ.ม.ท.เดินหน้ายกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา สานต่อศาสตร์พระราชา
27 มี.ค. 60 | อ่าน 353 ครั้ง
“ไชยยศ”ชี้ ม.ดังขาย ป.บัณฑิต
26 เม.ย. 54 | อ่าน 48802 ครั้ง
ยกระดับคุณภาพอิสลามศึกษา สู่ประชาคมอาเซียนและเวทีโลก
02 ก.ย. 56 | อ่าน 489 ครั้ง
สัปดาห์หน้าจับตัวการทุจริตสอบครูผู้ช่วย
03 พ.ค. 56 | อ่าน 613 ครั้ง
40ปท.ร่วมประชุม’กศ.เพื่อปวงชน’
13 ธ.ค. 53 | อ่าน 7130 ครั้ง
"บิ๊กหนุ่ย"ทบทวนเกณฑ์เกลี่ยครูใหม่
21 เม.ย. 59 | อ่าน 645 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.