Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


"สมศักดิ์ ตาไชย" เลขาธิการ สกสค. เปิดนโยบาย 4 ปี พร้อมเดินหน้าพัฒนาชีวิตครู
      

สมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ สกสค. เปิดนโยบาย 4 ปี พร้อมเดินหน้าพัฒนาชีวิตครู

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค. : www.otep.go.th) ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลชีวิตครูทั่วประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีดำรงตนอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดย   8  ปีที่ผ่านมา สกสค. ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดสวัสดิการ รวมถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อนครู ในยามที่ประสบกับภาวะยากลำบาก ดังนั้นนโยบายการบริหารงานของผู้กุมบังเหียนหลักอย่างเลขาธิการ สกสค. จึงถือเป็นเข็มทิศที่จะช่วยบอกทางอนาคตของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศว่าจะเป็นไปในทิศทางใด นายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ  สกสค. คนใหม่ จะมาบอกถึงนโยบายที่จะดูแลคุณภาพชีวิตเพื่อนครูในอีก 4 ปีจากนี้
          เลขาธิการคณะกรรมการสกสค. กล่าวว่า ตนเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการ สกสค.ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยมีนโยบายการทำงานทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านที่ 1 มุ่งการสร้างองค์กรให้เข้มแข็งโดยเฉพาะจะมุ่งเน้นเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เรื่องของการกระจายอำนาจ เรื่องการมีส่วนร่วม และการตรวจสอบ ความโปร่งในในทุกขั้นตอนของการทำงาน เนื่องจากองค์กรของเราตั้งขึ้นมา 8 ปี เป็นองค์กรที่มีครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาทุกสังกัดเข้ามารับบริการจำนวนมาก ถึง 1.3 ล้านคน ทำให้ 4 ปีจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ สกสค.ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ที่จะเน้นการตั้งรับและมุ่งก้าวไปสู่ข้างหน้า ด้านที่ 2 เรื่องการจัดสวัสดิการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน มั่นคง และเน้นการตั้งตัวได้ของครู โดยจะให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่นในนโยบายเรื่องการตั้งตัวได้ หรือการเข้าถึงแหล่งทุน  ในอดีตเวลา ครูจะไปกู้เงินมาเพื่อพัฒนาตัวเอง หรือสร้างฐานะครอบครัว มักจะถูก โจมตีหรือถูกมองในภาพลบถึงลบมาก กว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว ทั้งที่ภาคประชาชนอื่น ๆ ใช้เครดิตตรงนี้มากมาย ซึ่งเป็นข้อ กล่าวหาที่ค่อนข้างหนัก และเป็นวาทกรรมที่จะต้องแก้ไข ว่าครูก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง ดังนั้น นโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรก รถคันแรก หรือนโยบายที่ส่งเสริมให้คนตั้งตัวได้ ครูก็น่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการดูแลในฐานะภาคประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าครูที่กู้เงินจากโครงการสวัสดิการเงินจำนวนมาก นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น อาทิ ไปซื้อที่ดินทำสวนยางพาราเพิ่มรายได้ให้ตัวเอง โดยไม่ได้ไปเบียดบังเวลาสอนเด็กนักเรียน
          เรื่องที่ 3 เดินหน้ายกย่องเชิดชูเกียรติครู ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำครูที่อยู่ชายแดน อยู่ในป่าในเขา ประมาณ 900  คนมาเชิดชูเกียรติ แต่ปีนี้จะเน้นเรื่องของคุณธรรมนำวิชาชีพ คือจะทำโครงการนำร่องพาครูไปไหว้พระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดีย ถือเป็นการเริ่มต้นจุดแสงสว่าง นำครูที่ว่า เป็นคนใฝ่รู้และมีจิตใจเป็นธรรมะ ประมาณ 99 คน ไปไหว้พระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดีย ทั้งสถานที่ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ไปแสวงบุญเหมือนกับที่หลาย ๆ ศาสนาทำกัน และถือเป็นการนำร่องปีแรกก่อน ด้านที่ 4 การส่งเสริมการวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่จะสามารถนำมาพัฒนาองค์กรได้จะเป็นจุดเน้น 8 ปีที่ผ่านมาเราทำงานวิจัยด้านบุคลากรและสวัสดิการแล้ว ประมาณ 30 เรื่อง ปีนี้จะต่อยอดและสังเคราะห์ มาเป็นองค์ความรู้นำพาองค์กรเราไปข้างหน้า   และ 5 จะส่งเสริม เรื่องการผลิตสื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยจะมอบนโยบายให้องค์การค้าฯ เป็นผู้นำการผลิตสื่อสู่อาเซียน ขณะที่ปัญหาขององค์การค้าฯ เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมายาวนาน ในเรื่องของภาวการณ์ขาดสภาพคล่อง การเปิดตลาดเข้าไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายตรงนี้จะได้รับการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมภายใน 4 ปีนี้ และถ้าโอกาสเอื้ออำนวย เราก็จะพยายามพัฒนาองค์การค้าฯ สู่การเป็นผู้นำในการผลิตสื่อ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ได้
          ในส่วนของการดูแลครู ทั้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องประสบกับปัญหาความไม่สงบ นั้น เป็นเรื่องที่ทาง สกสค.ให้ความสำคัญมาก โดยที่ผ่านมา สกสค.ให้ความช่วยเหลือเพื่อนครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว รายละ 5 แสนบาท เป็นเงินที่ให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไข คนที่เจ็บป่วยจะมีเงินเยียวยา ไปเยี่ยมเวลาที่เจ็บป่วย ส่วนลูกหลานจะให้ทุนการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี และถ้าประสงค์จะมาทำงานกับ เราก็ยินดีที่จะรับ ส่วนสำคัญที่สุดที่กำลังมองไปในอนาคต คือ การดูแลสุขภาพครูที่อยู่ในระบบหรือนอกระบบทั้งหมด ว่าจะดูแลครูอย่างไร ขณะที่หลายฝ่ายให้เราผลิตเด็กที่มีคุณภาพ แต่ด้านสุขภาพของครูกลับต้องช่วยเหลือตัวเองตลอดเวลา ซึ่ง 4 ปีที่ผ่านมา ได้จัดรถโมบายเข้าไปดูแลตรวจสุขภาพครูถึงโรงเรียน แต่อนาคตจะต่อยอดสร้างสถานพยาบาลครูในสี่ภูมิภาค เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสงฆ์   โรงพยาบาลตำรวจ   ซึ่งตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขว่า ถ้าวันหนึ่งเราสามารถตั้งโรงพยาบาลประจำใน 4 ภูมิภาคได้ ครูก็จะสามารถเดินทางมารับการดูแลเรื่องสุขภาพ และไม่จำกัดเฉพาะครูเท่านั้น รวมไปถึงญาติ พี่น้องและประชาชนทั่วไปก็สามารเข้ารับการดูแลด้วย โดยขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ของแนวทางดังกล่าวแล้ว รวมถึงวางเป้าหมายว่าจะให้ทุนลูกหลานของครู เพื่อไปศึกษาต่อด้านการแพทย์ พยาบาล และรับกลับเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลดังกล่าวด้วย แต่ทั้งหมดเป็นเรื่องของอนาคต และต้องใช้เวลา
          ผมมองว่าปัญหาเรื่องหนี้สินครูขณะนี้เบาบางลง แต่ปัญหาเรื่องวาทกรรมว่าครูมีหนี้สินล้นพ้นตัวยังไม่เบาบางลง เหมือนวาทกรรมที่จองจำวิชาชีพเรามาตลอด ทั้งที่วันนี้ความเป็นจริงมันพลิกไปอีกด้านหนึ่งแล้ว เพราะนโยบายของภาครัฐก็เน้นเรื่องการสร้างตัวได้  สังคมที่มองว่าครูกินเหล้า เล่นการพนัน มันล้าสมัยไปแล้ว เพราะมีเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูควบคุมอยู่ ทำให้จะถูกตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา  วันนี้ถ้าจะให้ความเป็นธรรมต้องไปตรวจสอบด้วยว่า การที่ครูเข้าถึงแหล่งทุนได้ และเขาสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้เท่าไหร่ ต้องมีการวิจัยเชิงลึกและต้องมีการนำมาตีแผ่กันว่าความจริงเป็นเช่นไร ทุกวันนี้ครูบางคนกู้เงินไปซื้อที่ทำสวนยาง มีรายได้เพิ่มหลังจากผ่อนหนี้ เหลือเดือนละ 3-4 หมื่นบาทก็มี  หรือในเมืองใหญ่ ๆ ก็ไปสร้างหอพักให้นักศึกษา กลายเป็นรายได้ขึ้นมาโดยที่ไม่เบียดบังการเรียนการสอน นี่เป็นหลักของเรา อย่างแรกต้องดูแลพิทักษ์สิทธิครู โครงการที่ไปเบียดบัง การเรียนของเด็ก เราจะไม่ให้มี เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าครูเป็นหนี้เป็นสินเราพยายามจะออกจากวาทกรรมตรงนี้ เลขาธิการสกสค.กล่าว

          --มติชน ฉบับวันที่ 14 ม.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 56   อ่าน 802 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เยี่ยมสนามสอบ
28 ก.พ. 57 | อ่าน 454 ครั้ง
ก.พ.งัดกฎเหล็กฟันหน่วยงานรัฐเพิกเฉยมติ ก.พ.ค.
18 ต.ค. 53 | อ่าน 9186 ครั้ง
กศน.ขยายศูนย์เทียบความรู้
30 ม.ค. 55 | อ่าน 71203 ครั้ง
ศธ.สั่งครูทั่วประเทศลดการบ้านนักเรียน สนองนโยบายบิ๊กตู่ ชั้นป.1-3 วันละ30นาที-และมัธยมฯไม่เกิน2 ชม.
27 ธ.ค. 60 | อ่าน 18502 ครั้ง
การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ป
07 ต.ค. 59 | อ่าน 614 ครั้ง
กศจ.พิษณุโลกย้ายครู104รายทันเปิดเทอม
12 พ.ค. 59 | อ่าน 570 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.