Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สพฐ.สรรหาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      

สพฐ.สรรหาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

          คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คณะกรรมการ กพฐ.)มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
          คณะกรรมการ กพฐ. มีกรรมการทั้งสิ้น 27 คน ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง 9 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ผู้แทนองค์กร ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ จำนวน 3 คน
          ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วยพระภิกษุจากมหาเถรสมาคม 1 รูป และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสรรหา และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สมัครเอง ผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครทั้งหมดจะผ่านการคัดเลือกจากกรรมการสรรหา ให้เหลือจำนวน 26 คน จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือ 13 คน ซึ่ง 1 ในผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการ กพฐ. โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
          และในขณะนี้ คณะกรรมการ กพฐ.ชุดเดิม จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งต้องดำเนินการสรรหากรรมการชุดใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
          สพฐ.จึงได้กำหนดขั้นตอนในการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
          องค์กรเอกชน สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ ที่มีความประสงค์จะเสนอบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เสนอชื่อได้องค์กรละหนึ่งคน หากปรากฏว่าองค์กรใดเสนอชื่อเกินกว่าหนึ่งคน องค์กรนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาการเสนอชื่อให้ใช้แบบ สพฐ.-1 แบบ สพฐ.-2 และแบบ สพฐ.-3 ตามลำดับ
          มหาเถรสมาคมเสนอชื่อพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านพุทธศาสนาและการศึกษาเป็นกรรมการจำนวน 1 รูป
          ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการเสนอชื่อ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัยด้านการประถมศึกษา ด้านการมัธยมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ด้านการศึกษาเอกชน ด้านการศึกษาเพื่อคนพิการ ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านการศึกษานอกระบบและด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการงบประมาณ การเงินและการคลัง ด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจและการบริการ ด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการกีฬา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน โดยสรรหาจากผู้ที่ได้รับเสนอชื่อจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แห่งละ 1 คน หรือ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สมัครด้วยตนเองโดยการใช้แบบ สพฐ.-4 แบบ สพฐ.5 และแบบ สพฐ.6 ตามลำดับ
          การสมัคร สามารถยื่นใบเสนอชื่อโดยการดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.obec.go.th พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยตรงที่อาคาร สพฐ.2 ชั้น 2 สำนักอำนวยการ สพฐ. ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ลงทะเบียนตอบรับ ส่งไปที่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วงเล็บมุมซองว่า (ใบเสนอชื่อ/ใบสมัครกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
          ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักอำนวยการ สพฐ.โทร. 0-2280-5498 และ 0-2288-5871 ในวันและเวลาราชการ
          ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
          www.obec.go.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 12 พ.ย. 55   อ่าน 821 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
จุฬาฯ - ม.เกษตร คว้าทุนวิจัยแกนนำสวทช.
16 พ.ย. 55 | อ่าน 609 ครั้ง
พระราชินี พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2558
07 ส.ค. 58 | อ่าน 1630 ครั้ง
ทวงถามเงิน5%พนักงานมหา’ลัย
25 ต.ค. 54 | อ่าน 54575 ครั้ง
เทศกาลนิทานในสวน ปีที่ 10เพลิดเพลิน สนุก หรรษา พร้อมพัฒนาลูกน้อย
23 ธ.ค. 56 | อ่าน 220 ครั้ง
ป.บัณฑิตวิชาชีพครูและการบริหารการศึกษา
26 พ.ค. 58 | อ่าน 309 ครั้ง
เดินหน้าสร้างศูนย์พัฒนาครู นำร่องเชียงใหม่แห่งแรกใน 4 ภูมิภาค
08 มี.ค. 56 | อ่าน 481 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.