Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


จากโรงเรียนสู่ชุมชน’ท่าข้าม’ ครอบครัวต้นแบบ’พอเพียง’
      

จากโรงเรียนสู่ชุมชน'ท่าข้าม' ครอบครัวต้นแบบ'พอเพียง'

 

          สวาท เกตุงาม
          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน นำไปสู่การมีชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน
          โรงเรียนบ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา (สพป.) สระแก้ว เขต 2 เป็นโรงเรียนแบบอย่างและนำร่องในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายสู่ชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
          นายมานพ มะอาจเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม เผยว่า โรงเรียนบ้านท่าข้ามมีรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันออกติดเขตแดนประเทศกัมพูชา ในช่วงปี 2518-2538 ได้รับผลกระทบจากการสู้รบของเขมร 3 ฝ่าย ครูและนักเรียนต้องอาศัยหลุมหลบภัยเป็นที่เรียนหนังสือ หลายครอบครัวต้องพาบุตรหลานอพยพลี้ภัยไปอยู่ที่อื่น หลังสงครามสงบหลายครอบครัวอพยพกลับคืนถิ่นเข้ามาอาศัยที่เดิม แต่ต้องประสบปัญหา กับระเบิด มากมายตลอดแนวชายแดน เมื่อเจ้าหน้าที่เก็บกู้ กับระเบิด หมด จึงจะเข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพได้ตามปกติ ประกอบกับในปี 2540 เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ชาวบ้าน ต.ท่าข้ามจึงหันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คนไทยจึงรอดพ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว
          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้ามบอกว่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง โรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานเบื้องต้น ที่จะขยายแนวคิดและปฏิบัติจากนักเรียนสู่ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านท่าข้ามจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง จัดทำเป็นหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติ ขยายผลสู่ครอบครัวของนักเรียนอย่างจริงจัง และให้ครอบครัวเด็กนักเรียน มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
          หลังจากโรงเรียนได้ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและนักเรียนได้ปฏิบัติจริงจัง กระทั่งเกิดทักษะในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง จากนั้นนักเรียนได้นำทักษะจากการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขยายสู่ครัวเรือนและชุมชนของนักเรียน ดังครอบครัวของ ด.ช.ธวัชชัย แดงชะอุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้นำความรู้และทักษะจากการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน ไปปฏิบัติจริงที่บ้านของตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี กระทั่งได้รับเลือกให้เป็นครอบครัวผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2555 ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ลงนามโดย นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วด้านนายสมบัติ แดงชะอุ่ม บิดาของ ด.ช.ธวัชชัย เล่าว่า เมื่อครั้งเกิดสงครามตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประชาชนในบ้านท่าข้าม บ้านโนนสังข์ บ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม ได้อพยพไปอยู่ที่บ้านป่าไร่ ต.ป่าไร่ ตั้งแต่ปี 2520 ต่อมาเมื่อสงครามตามแนวชายแดนสงบ ในราวปี 2540 ก็ได้อพยพกลับมาอยู่ที่เดิม โดยมีพื้นที่ทำกิน 1 ไร่เศษ ในขณะนั้นเป็นพื้นที่ในเขตอันตราย อาจมี กับระเบิด หลงเหลืออยู่ ต่อมาทางเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้ระเบิดได้ดำเนินการเก็บกู้เป็นที่เรียบร้อย และมอบพื้นที่ให้กับจังหวัดสระแก้ว เพื่อมอบให้กับชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงชีพต่อไป
          พื้นที่ทำกินจำนวน 1 ไร่ หากนำมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวชนิดเดียว อาจไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตตลอดทั้งปี และหลังจากได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากคำแนะนำของนายมานพ มะอาจเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม จึงได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการปลูกพืชทุกชนิดที่กินได้ในพื้นที่ 1 ไร่ และส่วนหนึ่งได้ขุดบ่อเลี้ยงปลา อีกส่วนหนึ่งทำเล้าไก่ เลี้ยงไก่ไข่ โดยครั้งแรกได้รับการอุดหนุนไก่พันธุ์ไข่จากปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว และจากการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ กระทั่งปี 2555 ได้รับเลือกเป็น ครอบครัวผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสระแก้ว
          ด.ช.ธวัชชัยบอกว่า หลังจากเลิกเรียนแล้ว จะมาช่วยพ่อแม่ดูแลพืชผักสวนครัว รดน้ำ พรวนดิน และเก็บผักเตรียมไว้ขาย ตอนเช้าพ่อจะนำไปส่งให้แม่ค้าในตลาด มีกะเพรา แมงลัก ชะอม แตงกวา และทุกอย่างที่ปลูก เนื่องจากพ่อจะปลูกพืชหลายอย่างรวมกัน และไก่ไข่ก็เก็บไข่ได้ทุกวัน ขณะนี้เลี้ยงไก่ไข่ 40 ตัว ได้ไข่วันละกว่า 30 ฟอง กินไม่หมด ก็นำไปขายได้เงินอีก ต่อมาพ่อได้สร้างบ้านหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ทรุดโทรมแล้ว พ่อเล่าให้ฟังว่าพ่อชอบเพาะปลูก และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิด เมื่อผมโตขึ้นก็ได้ช่วยพ่อและแม่ปลูกพืชสวนครัวมาตลอด
          ครอบครัว แดงชะอุ่ม คือต้นแบบของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต บนพื้นที่ 1 ไร่เศษ ตั้งอยู่บ้านโนนสังข์ หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยเริ่มจากโรงเรียน ครอบครัวขยายสู่ชุมชน และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 12 พ.ย. 55   อ่าน 1069 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ปลดล็อก'วชช.กทม.'ใช้'สะสมเครดิต' เทียบโอนประสบการณ์-เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมากขึ้น
02 ก.พ. 54 | อ่าน 11201 ครั้ง
รายงาน...สำรวจโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนครู
03 ส.ค. 58 | อ่าน 1039 ครั้ง
การผลิตและพัฒนาครู
27 ม.ค. 57 | อ่าน 581 ครั้ง
มทร.อีสานจัดแสดงศิลปนิพนธ์6สาขาชูศักยภาพบัณฑิตนักออกแบบ-เน้นงานเพื่อสังคม
22 มิ.ย. 54 | อ่าน 88333 ครั้ง
สทศ.คัดครูร่วมออกข้อสอบโอเน็ต
05 ก.ย. 55 | อ่าน 1146 ครั้ง
จาก O-NET ถึง U-NET การศึกษาไทยไปสู่สากลโลก?
12 พ.ค. 57 | อ่าน 594 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.