Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สสวท. เดินหน้าผลิตครูสควค. ระยะที่ 3 เปิดตัวทุนระดับปริญญาโทโฉมใหม่
      

สสวท. เดินหน้าผลิตครูสควค. ระยะที่ 3 เปิดตัวทุนระดับปริญญาโทโฉมใหม่

 

          (29ต.ค.2555) - สสวท. จับมือ 12 มหาวิทยาลัย เดินหน้าผลิตสุดยอดครูวิทย์-คณิตให้กับประเทศปรับรูปแบบการดำเนินงานและจำนวนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2560)  ให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี  ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ล่าสุดประเดิมเปิดรับสมัคร ทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 1 พ.ย. – 20 ธ.ค. 55 นี้ คาดภายใน 6 ปี ได้ครูวิทย์ คณิต แบบพรีเมี่ยมและซุปเปอร์พรีเมี่ยม อีก 4,000 คน
          ศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการ สสวท. เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในระดับปริญญาโททางด้านการศึกษา หรือระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนในระดับมัธยมปลาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและเพื่อตอบสนองกระบวนการพัฒนาการศึกษาของประเทศ    ซึ่งทางรัฐบาล ตระหนักถึงความจำเป็นและถือเป็นนโยบายหลัก  ในการมุ่งเน้นการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เป็นผู้นำทางวิชาการในโรงเรียนและมีความรู้ความสามารถพิเศษ สำหรับเป็นฐานรองรับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย และเป็นทรัพยากรบุคคลในอนาคตของชาติ ซึ่งปัจจุบัน สสวท. มีความประสงค์เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ชิงทุนการศึกษาตั้งแต่วันที 1 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2555นี้
          ในช่วงเวลาที่ผ่านมา  นักเรียนไทยได้พิสูจน์ศักยภาพให้เห็นในระดับโลกถึงความสามารถและความฉลาดด้านวิชาการโดยเฉพาะในด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หากบุคลากรครู ได้รับการพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถ เพื่อทำหน้าที่ประสาทวิชาและให้เทคนิคการเรียนรู้แก่เด็กไทยเพิ่มสูงมากขึ้น จะส่งผลให้เยาวชนไทย มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดดเด่น มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น ไม่เป็นรองเยาวชนชาติอื่นอย่างแน่นอน ซึ่งทาง สสวท. ได้ดำเนินโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษา  มาแล้วเป็นระยะเวลา 16 ปีและได้ปรับปรุงทุนการศึกษาในรูปแบบใหม่ คือ  ทุนพรีเมี่ยมและทุนซุปเปอร์ พรีเมี่ยม ได้แก้ไขรายละเอียดและขั้นตอนในแผนปฏิบัติอื่นๆ อีกหลายอย่าง ควบคู่กับการศึกษาเส้นทางการพัฒนาโครงการฯเพื่อให้ผู้รับทุนใช้โอกาสที่ได้รับสำหรับเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้ทุนการศึกษาโครงการสควค. เมื่อผู้รับทุนเรียนจบ จะเป็นครูคนเก่งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มีความก้าวหน้าในสายอาชีพครู ที่สังคมและประเทศต้องการ ศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กล่าว
          อย่างไรก็ดีในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของครูไทยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  มิใช่งานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหลายๆ หน่วยงานร่วมกัน  ซึ่งด้วยความร่วมมือกันของทุกฝ่ายจะส่งผลให้โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. บรรลุเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคตของชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับเป็นพลังเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันของประเทศ และการเตรียมความพร้อมของประเทศที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอนาคตอันใกล้นี้
          ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมาทางสถาบันฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ผ่านมา 2 ระยะแล้ว ซึ่งผลที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เพราะมีผู้ที่มีศักยภาพสูงเยี่ยมสนใจสมัครเข้ารับทุนโครงการ สควค. เป็นจำนวนมากและส่งผลให้ปัจจุบันมีครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่ดีและเก่ง  มีศักยภาพสูง ที่จะสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมปลาย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งการได้ครูที่มีประสิทธิภาพในการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงเยี่ยม ทำให้คุณภาพการศึกษาในภาพรวม (เมื่อเทียบกับนานาชาติ) ของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่ดีและสูงขึ้น
          ทั้งนี้โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.)ระยะที่ 3 ได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติในหลักการให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปรับรูปแบบการดำเนินงานและจำนวนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2560)  ให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี  ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในระดับที่ยอดเยี่ยม ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  รองรับปัญหาการขาดแคลนครูเก่งๆ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านนี้   และสำหรับการขาดแคลนครูวิทย์ คณิตที่เก่ง ๆ ในโรงเรียนสองภาษา
          สำหรับทุน สควค. แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนประเภทที่ 1 Premium ระยะเวลา 2 ปี จำนวนปีละ 400 ทุน   เป็นทุนที่มุ่งเน้นการสร้างครูเพื่อสอนวิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์   สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และทุนประเภทที่ 2 Super Premium   คัดเลือกจากผู้ได้รับทุน Premium  ให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศอีก 1 ปี จำนวนปีละ 180 ทุน  เป็นทุนที่มุ่งเน้นการสร้างครูเพื่อสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (English  Program : EP) 
          ภายใต้การทำงานและความร่วมมือระหว่าง  สสวท.  สถาบันผลิตครู 12 แห่งและโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการผลิตครู สควค. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการขาดแคลนบุคลากรครูเก่งๆ ในด้านนี้ให้กับประเทศได้มากที่สุด ทุกหน่วยงานได้ให้ความทุ่มเทร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการ สควค. ในปี 2556  มาอย่างดียิ่ง  ทำให้มั่นใจได้ว่า ภายในระยะเวลา 6 ปี ของการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2556-2561 โครงการ สควค. จะสามารถผลิตสุดยอดครูที่มีความสามารถพิเศษ และเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างยอดเยี่ยม ในระดับปริญญาโท ได้เพิ่มประมาณ 4,000 คน ดร.พรพรรณ กล่าว
          ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการรับสมัครเข้ารับทุนนั้น ผู้สมัครเข้ารับทุน จะต้องเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชั้นปีที่ 4 หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีการศึกษา ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  และมีผลการเรียนวิชาเอกเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่มีคะแนน TOEFL Internet based test ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน  หรือ CU-TEP ที่เทียบเท่าคะแนน TOEFL paper based test ไม่น้อยกว่า 450  คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน และไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูมาก่อน   โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักศึกษาในด้านนี้ที่มีอยู่ทั่วประเทศถึงกว่า 2,000 คน ส่วนการสอบคัดเลือก ได้กำหนดให้มีการสอบข้อเขียน ทั้ง 12 ศูนย์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สควค. โดยกำหนดให้มีการสอบวิชาวัดความถนัด และวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2308 - 2318  โทรสาร 0 2392 4021 หรือ 0 2392 9602 หรือ Home Page : www3.ipst.ac.th/dpst

          ที่มา: http://www.siamturakij.comโพสเมื่อ : 30 ต.ค. 55   อ่าน 1286 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพป.ตาก เขต 1 บรรจุ ’18’ ครูผช.
05 ส.ค. 56 | อ่าน 839 ครั้ง
สพฐ.เล็งดึงเด็กตจว.เรียนร.ร.ดัง หลัง 3 จว.ใต้สอบเข้ามหา’ลัยได้ 90%
04 มิ.ย. 56 | อ่าน 625 ครั้ง
รมว.ศธ.ระบุ กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการศึกษาสายอาชีพรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
20 ก.พ. 54 | อ่าน 11033 ครั้ง
เผย ร.ร.-ผู้บริหาร-ครู ไทยรัฐวิทยาดีเด่น
24 ธ.ค. 61 | อ่าน 786 ครั้ง
ปธ.ทปอ.มรภ.เผย ‘ครุศาสตร์’ ยังแชมป์ ส่วน’เทคโนอุตฯ-วิศวะ-บัญชี-อังกฤษ’ มาแรง
04 ม.ค. 61 | อ่าน 19535 ครั้ง
รับตรง..ครูพันธุ์ใหม่แน่นเอี้ยด!
09 ก.พ. 54 | อ่าน 11445 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.