Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


วัดมาตรฐาน กศน.รอบ 3 กับการประเมินเชิงกัลยาณมิตร
      

วัดมาตรฐาน กศน.รอบ 3 กับการประเมินเชิงกัลยาณมิตร

 

          ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ
          ฤดูกาลนี้ หากถามศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต ถึงการประเมินภายนอกรอบสาม คงรู้สึกหนาวยะเยือกขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผล เหตุเพราะวาดภาพในจินตนาการไว้ว่าผู้ประเมินภายนอกน่าจะต้องมีลักษณะ ไม่เป็นมิตร เคร่งขรึม น่าเกรงขาม คุกคาม แต่เมื่อผู้เขียนได้ไปสังเกตการณ์การประเมินภายนอกรอบสามของ กศน.อำเภอคลอง ใหญ่ จ.ตราด กลับมีความรู้สึกตรงกันข้าม เพราะเห็นถึงบรรยากาศการประเมินเชิงกัลยาณมิตร ประกอบกับทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาตลอดชีวิตของคณะกรรมการที่ได้สัมผัส
          และยิ่งได้พูดคุยกับกรรมการผู้ประเมินด้วยแล้วทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมาก นางรัชนี เหรัญกิจ ประธานคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก สมศ. รอบ 3 ของ กศน.อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด กล่าวว่า การประเมินคุณภาพการศึกษางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีความสำคัญที่จะช่วยทำให้ กศน.พัฒนาขึ้นไปอีกขั้น เนื่องจากเป็นการประเมินเชิงพัฒนา ผู้ประเมินมีหน้าที่ช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาด และยืนยันคุณภาพของสถานศึกษาที่บอกว่าดีนั้น ดีอย่างไร รวมถึงยืนยันผลการประเมินภายในของหน่วยงาน เป็นการสะท้อนการทำงานของ กศน. ว่ามีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร มีจุดเด่น จุดด้อยตรงไหน
          โดยส่วนตัวมองว่า กศน.มีประโยชน์ มาก เพราะให้โอกาสผู้ที่พลาดโอกาส อย่างประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของ กศน.อำเภอคลองใหญ่ ที่ครั้งหนึ่งเคยหลุดจากระบบการศึกษาในขณะที่เรียนชั้น ม.5 ด้วยความจำเป็นทางครอบครัว แต่ก็ได้รับโอกาสจาก กศน.ในการต่อยอด เติมเต็ม จนปัจจุบันจบปริญญาโท ได้เป็นรองนายก อบจ.ตราด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมาก สำหรับการมาประเมินสถานศึกษา กศน. ตัวผู้ประเมินก็ได้รับความรู้จาก กศน.หลายเรื่อง ทั้งจากการดูงานในหลายพื้นที่ ทำให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ เสมอ เป็นการเรียนรู้ร่วมกับผู้ถูกประเมิน ถามว่าหนักใจหรือไม่กับการประเมินสถานศึกษา กศน. ตอบได้เต็มปากว่าไม่หนักใจเลย เพราะเห็นแล้วว่าคน กศน.ทำงานกันด้วยใจจริง ๆ เรื่องวันหยุดไม่ต้องพูดถึง เพราะครู กศน.ไม่รู้จัก
          ประธานคณะกรรมการผู้ประเมินฯ บอกว่า เรื่องที่อยากฝากสำหรับสถานศึกษาที่จะต้องประเมินหลังจากนี้ คือ การประกันคุณภาพภายใน เพราะเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องทำให้เป็นระบบ ทั้ง 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมองตนเองก่อน ว่ามาตรฐานใดแข็งที่สุดหรืออ่อนที่สุดเพื่อพัฒนาให้ถูกจุดต่อไป สำหรับสิ่งที่มองว่าเป็นจุดอ่อนของ กศน.คือ หลักสูตร ที่ต้องพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น จะต่อ ยอดให้เข้ากับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร ส่วนสิ่งที่มองว่าจะช่วยเติมเต็มให้ กศน.อำเภอมีความสมบูรณ์แบบในการเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ คือ ระบบสารสนเทศที่ชัดเจน มีการสรุปจำนวนนักศึกษา รวมถึงติดตามนักศึกษาหลังจบหลักสูตร ว่า ไปศึกษาต่อกี่คน ไปทำงานอะไร ที่ไหนบ้าง เพราะหากนำข้อมูลเหล่านี้มาทำเป็นข้อมูลสารสนเทศได้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับมุมของการสัจัดการเรียนการสอน จะเห็นว่า กศน.มีความแตกต่างจากการศึกษาในระบบอย่างชัดเจน ซึ่งต้องขอชื่นชมครู กศน.ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเพราะงาน กศน.เป็นประเภทงานหนัก เงินน้อย ที่ต้องใช้ความเสียสละและทุ่มเททั้งชีวิต
          ในส่วนของสถานศึกษาที่รับการประเมินางภัททิยา โฮเม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองใหญ่ บอกว่า การประเมินใช้เวลา 3 วัน โดยคณะกรรมการ 4 คน บรรยากาศการประเมินวันแรก เริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับเป็นภาษาอาเซียน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ กัมพูชา เวียดนาม และภาษาไทย โดยนักศึกษา กศน. ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองใหญ่ จากนั้นเป็นการประเมินเอกสารตามตัวบ่งชี้ ที่จัดไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้ กลุ่มแรก คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพและสุขภาพจิตที่ดี  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  4.  ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 6. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด กลุ่มที่ 2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 2. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา กลุ่มสุดท้าย ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ดังกล่าวเป็นโจทย์หลักที่สถานศึกษาต้องตอบให้ครบถ้วน ตรงจุด มีหลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นรูปธรรม และต้องคอยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมในส่วนที่พบข้อสงสัยด้วย 

          วันที่สองประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทั้งการศึกษาพื้นฐาน และการฝึกทักษะอาชีพ การนำเสนอโครงงานของนักศึกษา กระบวนการคิดวิเคราะห์และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน และวันที่สามจะเป็นวันที่คณะกรรมการจะช่วยเติมเต็มข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และนักศึกษา เข้ารับฟังด้วย

          ผอ.กศน.อำเภอคลองใหญ่ เล่าถึงการเตรียมตัวรับการประเมินภายนอกของ กศน.อำเภอคลองใหญ่ ว่า เริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ที่ สมศ. ประกาศ 12 ตัวบ่งชี้ในการประเมิน โดยมีการวางแผนร่วมกันทั้งจังหวัด ทั้งผู้บริหารและบุคลากร และมีการนำร่องรอยจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาเชื่อมโยงกับการประเมินภายนอก โดยมีศึกษานิเทศก์จากส่วนกลางที่ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.แต่งตั้งมาคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยให้คำแนะนำในการจัดแฟ้มตามตัวบ่งชี้ รวมถึงให้กำลังใจก่อนการประเมิน ระหว่างการประเมิน กระทั่งเสร็จสิ้นการประเมิน ซึ่งช่วยให้คลายความกังวลได้มากทีเดียว

          การประเมินคุณภาพการศึกษางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา กศน. 8 จังหวัดเพิ่งเสร็จสิ้นไปแบบเหงื่อไม่ทันแห้ง ตอนนี้มีสถานศึกษาอีก 20 จังหวัดกำลังต่อแถวรอรับการประเมินภายนอกแล้ว ซึ่งก็ยังพอมีเวลาเตรียมตัวอยู่ และคงไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเป็นงานที่ทำมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว ที่สำคัญเรามีทัพหน้านำฝ่าด่านหินไปเรียบร้อยแล้ว และเป็นการพิสูจน์ด้วยว่า. การประเมินภายนอกไม่ได้โหดอย่างที่คิด.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 ต.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 55   อ่าน 882 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แม่ร้องลูกถูกครูฝ่ายปกครอง ให้เซ็นใบลาออก แค่ซื้อโดนัทแจกวันเกิดเพื่อน ผอ.แจงแค่ปราม
21 ก.พ. 60 | อ่าน 562 ครั้ง
อาชีวะของบปี 57 เพิ่มอีก 3 พันล.
01 ก.ค. 56 | อ่าน 463 ครั้ง
เผยเทรนด์แอดมิสชั่นส์ปี?54 เน้นเลือกคณะที่จบแล้วมีงานทำ-มีอาชีพรองรับ
06 พ.ค. 54 | อ่าน 114421 ครั้ง
จ่อจัดสอบรอบสอง เหตุผลสอบ ผอ.-รอง ผอ.สถานศึกษาได้คนไม่ครบตามเป้า
25 ก.พ. 58 | อ่าน 564 ครั้ง
จี้สกสค.ช่วยครูเอกชน น้ำท่วมรายละ2พันบ.
16 พ.ย. 54 | อ่าน 50498 ครั้ง
ก.ค.ศ.รับทราบและให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
21 พ.ย. 57 | อ่าน 521 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.