Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: เปิดยุทธศาสตร์สอศ. นำสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
      

คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: เปิดยุทธศาสตร์สอศ. นำสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

 

          อาชีวะสร้างสรรค์ฉบับนี้มีเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มาบอกเล่าว่าการเตรียมความพร้อมมีความคืบหน้าไปมากแค่ไหนแล้ว
          นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ระบุว่า บนเวทีการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ คงไม่อาจปฏิเสธว่าการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการสร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถของประเทศ ดังนั้นในปี 2555 สอศ.ได้เร่งรัดกำหนดยุทธศาสตร์ในการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม เพื่อผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีปริมาณเพียงพอ มีขีดความสามารถที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านแรงงานไว้หลายด้าน อาทิ การพัฒนากำลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิต และบริการบนฐานความรู้และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์, การพัฒนาแรงงานภาคเกษตรโดยการจัดระบบการศึกษาเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย, การจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดยสร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิทางการศึกษาตามระดับการเรียนรู้กับ คุณวุฒิวิชาชีพตามระดับความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เป็นต้น
          โดย สอศ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมของ สถานศึกษาสังกัด สอศ.รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยไว้ ดังนี้ 1.พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในทุกระดับ ให้มีสมรรถนะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นพลเมืองอาเซียน  2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ 3.จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและภูมิภาค และผู้จบการศึกษาได้รับเอกสารรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของประชาคมอาเซียน 4. มีโครงการวิจัย นวัตกรรมและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษานานาชาติ และ 5. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาคทุกกลุ่มเป้าหมาย
          ในปี 2555 สอศ.จะดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมใน 5 ด้านคือ 1.จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาและผู้บริหาร เพื่อให้เข้าใจการเป็นพลเมืองอาเซียน ตามแนวทาง ASEAN Blueprint ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 2.สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางของอาเซียน ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ และกำหนดให้มีการประเมินผลความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนักศึกษาในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม เรียนภาษาอื่นเพิ่มอีก 1 ภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น และจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 วัน 3.พัฒนาสื่อการสอน ตำราเป็นภาษาอังกฤษ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดทำตำราภาษาอังกฤษใช้ในการสอน 4.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สร้างมาตรฐานวิชาชีพในการผลิตกำลังคนของประเทศไทย โดยมีสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพให้การรับรอง 5.เปิดสอน English Program และ Mini English Program ในปีการศึกษา 2555 มีสถานศึกษาเปิดสอนภาคภาษาอังกฤษจำนวน 32 แห่งในทุกภูมิภาค
          นอกจากนี้ สอศ.ยังได้กำหนดกรอบเตรียมความพร้อมในปี 2556-2558 ไว้ด้วย อาทิในปี 2556 จะเน้นการบริหารจัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคนด้านอาชีวศึกษาในอาเซียน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้ครอบคลุมประชาคมอาเซียนทุกประเทศ  การแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เช่น การเทียบโอนหน่วยกิต ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
          ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของสอศ.ที่ต้องการให้มีความพร้อมมากที่สุดเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          www.vec.go.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 06 ก.ย. 55   อ่าน 1450 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
การตรวจสอบข้อมูล บัญชีรายชื่อโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)
19 ก.ย. 59 | อ่าน 647 ครั้ง
ไล่บี้ทุจริตโต๊ะ-เก้าอี้ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ชี้ผิดชัด
21 พ.ค. 61 | อ่าน 251 ครั้ง
’ชินภัทร’เตรียมถกปัญหานร.ภาคบ่าย บดินทรเดชาฯสัปดาห์นี้
02 ต.ค. 55 | อ่าน 1374 ครั้ง
อจ.หนุนแก้หลักสูตรซ้ำซ้อน ’พงศ์เทพ’ยันปีนี้ยังไม่รื้อศธ.
29 ม.ค. 56 | อ่าน 775 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
23 พ.ย. 61 | อ่าน 672 ครั้ง
สกสค.ปิ๊ง!เยอรมันนำแนวคิดปรับปรุงสวัสดิการครู-ที่พัก
05 ต.ค. 54 | อ่าน 49758 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.