Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ปลูกฝังศาสตร์บัญชีเด็กรุ่นใหม่ เครือข่ายพัฒนา...จากโรงเรียนสู่ชุมชนนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผวจ.อุทัยธานี พร้อมด้วยนายนพดล พลเสน นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล พร้อมคณะ  มอบรางวัลให้เด็กนักเรียนที่ชนะเลิศและได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการทำ บัญชีมีพอใช้.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริต้องการให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ สังเกต จดจำ และทำบันทึกบัญชี อันเป็นการสร้างอุปนิสัยพื้นฐานด้านการเรียนรู้ต้นทุน กำไรในการประกอบอาชีพ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้สนองพระราชดำริ โดยใช้ "โรงเรียน" เป็นแกนนำถ่ายทอดศาสตร์บัญชีให้ กับเยาวชน เพื่อนำความรู้ไป ปฏิบัติ สร้างเครือข่ายต่อไป ยังครัวเรือน ผู้ปกครอง รวมถึงชุมชน ตามแนวนโยบายโครงการ ส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาทางบัญชี เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ปี53

นายนพดล พลเสน ที่ปรึกษา  รมว.เกษตรฯ  บอกถึงโครงการส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาทางบัญชีฯ ว่า... เพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่น โดย เฉพาะกลุ่มภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ กระทรวงเกษตรฯจึงมีนโยบายให้ประชาชนรู้จักทำบัญชีครัวเรือน มีการจดบันทึกอย่างถูกต้อง

ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เลือกสหกรณ์การ เกษตรบ้านไร่ จำกัด จังหวัดอุทัยธานี นำร่องโดยจัดทำ ต้นแบบให้ ปราชญ์ชาวบ้าน หมอดิน ครูบัญชีอาสา นำไปใช้เพื่อ  ให้ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน  รู้จักจด
รู้จักจำ  และ ทำบันทึก

"...วันนี้ ภาคเกษตรในจังหวัดอุทัยฯ กำลังจะแปรสภาพจากแหล่งผลิตค้าขายวัตถุดิบ มาสู่การพัฒนามาตรฐานสินค้า ที่มีระบบการจัดธุรกิจโดยภาคประชาชน ทั้งในด้านการรวบรวมผลผลิต การแปรรูป ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น กลไกภาคสหกรณ์ จึงนับว่ามีความสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ..."

จาก นั้น นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กล่าวต่อว่า... สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ เป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยที่มีการสร้างองค์ความรู้ ทางบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับสมาชิกนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน แก้ปัญหาระบบควบคุมภายในข้อบกพร่องทางการเงิน

ปราชญ์ชาวบ้าน ครูบัญชีอาสา และนักเรียนเข้ารับการอบรมการทำบัญชีร่วมกันจาก สนง.ตรวจบัญชีในพื้นที่.

ปราชญ์ชาวบ้าน ครูบัญชีอาสา และนักเรียนเข้ารับการอบรมการทำบัญชีร่วมกันจาก สนง.ตรวจบัญชีในพื้นที่.

พร้อมกันนี้...สหกรณ์ดังกล่าวยังได้นำ COOP  HUB (ศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทยระดับสหกรณ์) ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ (ด้วยระบบบัญชี) เอาไปใช้ในการตัดสินใจและเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจทางการเงินอย่างต่อ เนื่อง...ถือว่าได้รับความสำเร็จไปในขั้นตอนหนึ่ง

แต่ที่ผ่านมา ข้อมูลของสหกรณ์ที่ได้รับจากสมาชิกยังไม่ละเอียดและถูกต้องนัก เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์น้อยคนที่จะรู้จักการทำบัญชีอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างฐานที่มั่นคงจึงต้องปลูกฝังแนวคิดเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัว เรือน ด้วยการถ่ายทอดเข้าสู่สถานศึกษา สร้างบุตรหลานให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ ที่เต็มเปี่ยมด้วยภูมิความรู้

อีกทั้ง...ทำให้ขบวนการสหกรณ์นักเรียน เกิดความเข้มแข็ง มีกิจกรรมการเกษตรที่พัฒนา มุ่งสอนให้เด็กคิด จด และ จำ ในเรื่องของต้นทุนกิจกรรมเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยจังหวัดอุทัยธานี ธ.ก.ส.รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมเฟ้นหาสหกรณ์ดีเด่น เป็นที่มาของ 8 สหกรณ์ 16 โรงเรียน

นาง สาวมาลินี มัชบัญฑิตย์ นักเรียนจากโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 1 ใน 16 โรงเรียน บอกว่า...ทางโรงเรียนมีสอนหลักสูตรทำบัญชีวิชาคณิตศาสตร์ ที่ อาจารย์นงเยาว์ อักษร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการสอนอยู่ ประกอบกับทางสำนักงานตรวจบัญชีฯได้รณรงค์ให้หันมาฝึกทำบัญชี พวกเราจึงได้ทำโครงการนำเสนอและชักชวนผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วม จากนั้นเริ่มวางแผนพร้อมทั้งจัดทำเครื่องมือ หาข้อมูล

พร้อมทั้ง สำรวจทัศนคติเพื่อนๆในโรงเรียนที่มีต่อการทำบัญชี ควบคู่การจัดกิจกรรม อาทิ การเผยแพร่ความรู้ สนับสนุนการทำบัญชีครัวเรือนที่ครอบครัว  ชุมชนโดยรอบสามารถเข้า

มามีส่วนร่วมได้ หลังจดบันทึกไปได้ ระยะหนึ่ง ทำให้รู้ว่าบัญชีมีส่วนช่วยให้เรารู้ภาวะการเงินภายในครอบครัว เสมือนเป็นภูมิป้องกัน บัญชีทำให้รู้ระบบการใช้จ่ายที่สามารถตัดส่วนไม่จำเป็นออกได้ และเกิดการประมาณตนได้เป็นอย่างดี

...นับว่ากระทรวงเกษตรฯเริ่มใช้ กลไกชุมชน ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ผ่านเกษตรกรรุ่นใหม่ (หรือในอนาคต) ที่เข้าถึงชุมชน อันเป็นการปูพื้นฐาน...ไทยเข้มแข็งแท้จริง.

เพ็ญพิชญา  เตียว


โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 53   อ่าน 16868 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ว22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
06 ก.ค. 60 | อ่าน 3451 ครั้ง
สพฐ.ตั้ง 2 อนุกก.ใหญ่เร่ง’ปฏิรูปศึกษา’
20 พ.ย. 56 | อ่าน 412 ครั้ง
’พนง.มหาวิทยาลัย’สุดทนขอกลับไปเป็น’ข้าราชการ’
12 มิ.ย. 55 | อ่าน 892 ครั้ง
สั่งสอบสกสค.ใช้เงินชพค.ผิดวัตถุประสงค์กว่า 2พันล้าน
31 มี.ค. 58 | อ่าน 599 ครั้ง
วิกฤตเด็กโลกในปีค.ศ.2012
21 ก.ย. 54 | อ่าน 42899 ครั้ง
สภาการศึกษาเปิดตัวแอพสโตร์คลังวิจัยฐานพัฒนากศ.ไทย
21 มิ.ย. 56 | อ่าน 547 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.