Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


โรงเรียนขนาดเล็กเกินครึ่ง ยังขาดครูสอนขั้นพื้นฐาน
      

โรงเรียนขนาดเล็กเกินครึ่ง ยังขาดครูสอนขั้นพื้นฐาน

 

          ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กยังดูไร้ทางออกทั้งในเรื่องของขาดแคลนนักเรียนและขาดแคลนครู โดยล่าสุดพบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มจำนวนมากขึ้น นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบปัญหาในโรงเรียนขนาดเล็กมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีนโยบายแก้ปัญหาโดยการให้ยุบรวมโรงเรียน และให้มีการเรียนรวมกัน แต่ก็ยังมีไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ เพราะบริบทของพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย โดยโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คนมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากข้อมูลปี 2546 มีจำนวน 10,877 แห่ง และปี 2554 เพิ่มเป็น 14,669 แห่ง ซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของโรงเรียนประถมศึกษามีทั้งหมด 28,831 แห่งทั่วประเทศ
          สาเหตุที่เพิ่มเพราะอัตราการเกิดของประชากรที่คงมาต่อเนื่องเป็น 10 ปี ประมาณ 1.2% ขณะเดียวกันประชากรก็มีการย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้นักเรียนจะไปเพิ่มมากเฉพาะแถบ จ.ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ซึ่งจะเห็นได้จากการขออัตราครูในพื้นที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้โรงเรียนที่อยู่ในเขตต่างจังหวัดจึงถูกทิ้งให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากขึ้น
          นายพิษณุ กล่าวอีกว่า หากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนมาก แต่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ เช่นเด็กอ่านหนังสือไม่ออก เพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่การปูความรู้ขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็จะเกิดปัญหาตามมา เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มี 8 ห้องเรียนคือชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6 มีครูประจำโรงเรียนเพียง 4 คน ทำให้ครู 1 คนต้องรับผิดชอบ 2 ห้องเรียนในเวลาเดียวกัน ทำให้เด็กขาดการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในระดับพื้นฐาน เช่น อ่านออก เขียนได้ทำให้เด็กตามชนบทมีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้:ชี้ร.ร.ขนาดเล็กผลการเรียนต่ำ
          ปัญหาที่สะท้อนได้ชัดยังพบว่าเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยดูจากการประเมินผลของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบที่ 2 ระหว่างปี 2549 - 2551 พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กผ่านการประเมินน้อยที่สุด และยังพบว่าคุณภาพของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ โดยเฉพาะวิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 50%
          นอกจากนี้ผลสำรวจการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศพบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาคล้ายคลึงกันใน 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ คืออัตราส่วนครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน และการเดินทางไปเรียนในพื้นที่อื่นยังเป็นปัญหา รวมไปถึงยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนอยู่มาก
          2.ปัญหาด้านการเรียนการสอน ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสภาพที่ครูไม่ครบชั้นและนักเรียนมีจำนวนน้อยในแต่ละชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลาและไม่เต็มความสามารถ เพราะมีภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการสอน นอกจากนี้ยังพบว่าหลักสูตร และแผนการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
          ส่วน 3.ปัญหาด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างเพราะขาดงบประมาณ ขณะเดียวกันไม่สามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองและชุมชน เพราะมีฐานะยากจน และ 4.ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากองค์กรอื่นๆ
          สิ่งที่ สพฐ.ต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กตามกรอบการบริหารจัดการที่มีหลักการสำคัญ  3 เรื่องคือ 1.ต้องประกันสิทธิโอกาสให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม 2.ต้องดูแลคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพราะการที่เด็กไม่ได้รับการจัดการเรียนการสอนที่ดีก็เป็นการเสียโอกาสในการศึกษาอย่างหนึ่ง และ 3.ต้องมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอนในภาวะที่มีข้อจำกัดต่างๆ ด้วย นายพิษณุ กล่าว
          นายพิษณุ กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีโรงเรียนขนาดเล็กต่างๆ คิดรูปแบบการบริหารจัดการหลากหลายรูปแบบ ที่ประสบความสำเร็จและมีรูปแบบที่ชัดเจน คือ พื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา (สพป.) เขต 1 จ.เลย ที่ยกเอา แก่นจันทร์โมเดล มาใช้ในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้เด็กนักเรียนได้รับการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น
          ด้วยการให้โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงกันในตำบลเดียวกันรวมตัวเป็นเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ให้หมุนนักเรียนไปเรียนตามศูนย์ที่กำหนดไว้ตามแผน และหมุนเวียนครูที่มีความเชี่ยวชาญในระดับต่างๆ ไปสอนนักเรียนให้ตรงกันมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น หลักจากปรับรูปแบบมาแล้วกว่า 2 ปี
          นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสนใจในรูปแบบแก่งจันทร์โมเดล และมอบให้ สพฐ.ไปสำรวจโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถจะนำแนวคิดนี้ ไปปรับใช้เพื่อรวมกลุ่มเป็นโรงเรียนเครือข่ายแก่นจันทร์โมเดล โดยขณะนี้พบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 6 ,000 โรงที่สามารถรวมเป็นเครือข่ายแก่นจันทร์โมเดลได้ และจัดตั้งศูนย์เครือข่ายได้ 2,000 ศูนย์ ซึ่งทาง สพฐ.จะจัดหางบประมาณจัดซื้อรถตู้มอบให้ศูนย์ละ 1 คัน ใช้งบประมาณสูงถึง 3,200 ล้านบาทโดย ศธ.ได้เสนอของบประมาณในปีงบประมาณ 2556 ไปแล้ว
          ด้าน นายสุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการ สพป. เขต 1 จ.เลย กล่าวว่า หลังจากรวมศูนย์การเรียนรู้ตั้งเป็นเครือข่ายแก่นจันทร์โมเดลตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมาผลการเรียนของเด็กดีขึ้นต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการรูปแบบแก่นจันทร์โมเดลนั้นเกิดขึ้นได้ เพราะผู้อำนวยการทั้ง 4 โรงสร้างความเข้าใจตรงกัน และองค์กรปกครองส่วนตำบล (อบต.) สนับสนุนรถโดยสารค่อยรับส่งนักเรียนมาเรียนตามจุดที่บริการในแต่ละระดับชั้น ซึ่งนักเรียนทั้ง 4 โรงมาเรียนรวมกันจะมีนักเรียนต่อห้องประมาณ 30 คนโดยมีครูผู้สอนชั้นละ 2 คน
          ครูจาก 4 โรงเรียน เมื่อรวมกันแล้วจะมี 16 คน ซึ่งแบ่งเป็นครูที่เชี่ยวชาญในแต่ละระดับได้ครบทั้ง 8 ชั้นตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง ป.6 โดยแต่ละชั้นจะมีครูผู้สอน 2 คน ซึ่งแนวทางนี้จะไม่ต้องมีการยุบรวมโรงเรียน และปล่อยให้โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งถูกทิ้งร่าง แต่เอาความพร้อมและศักยภาพของพื้นที่ของโรงเรียนแต่ละแห่งเป็นตัวตั้ง  ซึ่งการสร้างเครือข่ายแบบแก่นจันทร์โมเดลช่วยแก้ไขปัญหาได้

          หากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนมาก แต่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจโพสเมื่อ : 01 ส.ค. 55   อ่าน 3075 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.หนุนเด็กใต้เรียนม.ปลาย
06 ธ.ค. 56 | อ่าน 456 ครั้ง
จี้โรงเรียนกำหนดวันสปีกอิงลิช
14 ม.ค. 56 | อ่าน 795 ครั้ง
สพป.เลย เขต 1 เพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้โรงเรียนในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลฯ
26 ส.ค. 54 | อ่าน 21980 ครั้ง
การันตีแล้ว! 2 เขตเปิดสอบครูผู้ช่วย 2557 อย่างเป็นทางการ
03 มี.ค. 57 | อ่าน 716 ครั้ง
ชี้ระบบศึกษาไทยดีแต่ขาดผู้นำที่ดี
26 ธ.ค. 54 | อ่าน 19231 ครั้ง
มศว ผลักดันปรับวิธีเข้ามหา’ลัยอุดรอยรั่วรับตรง-นักเรียนเดินสายสอบ
23 ก.ย. 56 | อ่าน 524 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.