Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

 

          ศิริพร กิจเกื้อกูล      เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 44 วรรคสอง กำหนดว่า ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด ตามมาตรา 31 ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของอันดับ ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ซึ่งได้มีการออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 ไว้เดิม ต่อมาได้มีการออกพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ได้เปลี่ยนโครงสร้างระบบเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นระบบขั้นเงินเดือนไปเป็นระบบเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และ ก.ค.ศ.ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนเข้าสู่อัตราในบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้าสู่บัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงมีผลทำให้อัตราเงินเดือนไม่ตรงกับตารางเปรียบเทียบแนบท้ายกฎ ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
          บัดนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ซึ่งจะมีผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับขวัญ กำลังใจ และสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรม เสมอภาคกันยิ่งขึ้น ในประการสำคัญ ดังนี้ 
          1.ครูผู้ช่วยเมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยไม่ต้องใช้ตารางเทียบขั้นเงินเดือนเหมือนเดิม
          2.กรณีครูผู้ช่วย เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยได้ โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม รวมทั้งกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท) ตัวอย่างเช่น ข้าราชการครูวุฒิปริญญาเอก เมื่อเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้แก่อัตรา 17,690 บาท เมื่อมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนก็ไปอาศัยเบิกอันดับ คศ.1 อัตรา 17,910 บาท และเลื่อนสูงต่อไปได้
          3.ครูที่เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (ตัน) คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4 แล้วแต่กรณี จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนต่อไปได้โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีกหนึ่งอันดับ ตัวอย่างเช่น ข้าราชการครูที่เงินเดือนตันอันดับ คศ.3 ที่อัตรา 53,080 บาทแล้ว เมื่อกฎ ก.ค.ศ.นี้มีผลใช้บังคับจะได้เลื่อนเงินเดือนสูงขึ้นต่อไปได้อีก โดยอาศัยเบิกในอันดับ คศ.4 อัตรา 53,820 บาท และเลื่อนต่อไปได้จนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.4 คืออัตรา 62,760 บาท เป็นต้น
          ขั้นตอนต่อจากนี้ไปทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตรวจพิจารณาถ้อยคำ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ นับเป็นความมุ่งมั่นของสำนักงาน ก.ค.ศ.ในอันที่จะดำเนินการพัฒนาระบบค่าตอบแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 09 ก.ค. 55   อ่าน 1596 ครั้ง      คำค้นหา : เงินเดือนของข้าราชการครู , เงินเดือนครู
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เปิดศักราชปี "หมูไฟ" 2562 สารพัดเผือกร้อนสั่นคลอนงานการศึกษาชาติ
02 ม.ค. 62 | อ่าน 211 ครั้ง
สอศ.จัดทดสอบโทอิกครู
14 ม.ค. 56 | อ่าน 861 ครั้ง
ศธ.เร่งจัดซื้อแท็บเล็ตครบทุกชั้นปี จัดครูประกวดสื่อใช้เลื่อนวิทยฐานะ
31 ต.ค. 55 | อ่าน 687 ครั้ง
สกอ.ชงขอพระราชทาน เครื่องราชฯ ให้อธิการ
15 ส.ค. 55 | อ่าน 764 ครั้ง
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4394 การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
18 ต.ค. 57 | อ่าน 879 ครั้ง
สุราษฎร์ขอเป็นมหา’ลัยของราชา ทปอ.มรภ.ย้ำคุณภาพต้องมาก่อน
15 มี.ค. 55 | อ่าน 10284 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.