Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สช. เผยผลคะแนน O-NET โรงเรียนเอกชน ปี ’๕๔ ผ่านเกณฑ์ ๕๐%
      

สช. เผยผลคะแนน O-NET โรงเรียนเอกชน ปี '๕๔ ผ่านเกณฑ์ ๕๐%

 

          นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า ได้วิเคราะห์คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี ๒๕๕๔ พบว่า มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงเกินร้อยละ ๕๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ถึง ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๓ จานวน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ยังมีค่าคะแนนเฉลี่ยยังไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายให้โรงเรียนเอกชนต้องเพิ่มเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ขึ้น ในกลุ่มสาระหลัก ๕ วิชาภายในปี ๒๕๕๘
          นายชาญวิทย์ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อพิจารณาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของโรงเรียนเอกชนเทียบกับระดับประเทศแล้ว พบว่า ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเอกชนมีคะแนนเฉลี่ย ไม่แตกต่างจากระดับประเทศมากนัก แต่สาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเอกชนยังคงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเอกชนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศถึง ๔ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
          สำนักงานคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน สํนักงำนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนรำชดํเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 02 ก.ค. 55   อ่าน 1235 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ทวงหนี้ ฉบับใหม่ "ข่มขู่-ใช้ความรุนแรง"โทษหนักจำคุก5ปี
09 มี.ค. 58 | อ่าน 444 ครั้ง
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ รมช.ศธ. ย้ำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ครูทำงาน
09 ก.ย. 56 | อ่าน 617 ครั้ง
เตรียม5หลักสูตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
28 ก.พ. 54 | อ่าน 10747 ครั้ง
"มีชัย"แนะยุบโรงเรียนเล็กแปลงเป็น"อนุบาล"
07 มี.ค. 60 | อ่าน 451 ครั้ง
สพฐ.กำชับโรงเรียนเข้มระบบดูแลนักเรียน
28 มิ.ย. 56 | อ่าน 450 ครั้ง
สทศ.ถอยให้คะแนนฟรี PAT 2 ประกาศผลใหม่ 8 ธ.ค.
04 ธ.ค. 53 | อ่าน 29850 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.