Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สช. เผยผลคะแนน O-NET โรงเรียนเอกชน ปี ’๕๔ ผ่านเกณฑ์ ๕๐%
      

สช. เผยผลคะแนน O-NET โรงเรียนเอกชน ปี '๕๔ ผ่านเกณฑ์ ๕๐%

 

          นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า ได้วิเคราะห์คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี ๒๕๕๔ พบว่า มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงเกินร้อยละ ๕๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ถึง ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๓ จานวน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ยังมีค่าคะแนนเฉลี่ยยังไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายให้โรงเรียนเอกชนต้องเพิ่มเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ขึ้น ในกลุ่มสาระหลัก ๕ วิชาภายในปี ๒๕๕๘
          นายชาญวิทย์ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อพิจารณาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของโรงเรียนเอกชนเทียบกับระดับประเทศแล้ว พบว่า ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเอกชนมีคะแนนเฉลี่ย ไม่แตกต่างจากระดับประเทศมากนัก แต่สาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเอกชนยังคงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเอกชนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศถึง ๔ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
          สำนักงานคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน สํนักงำนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนรำชดํเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 02 ก.ค. 55   อ่าน 1295 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แนะเฟ้นหลักสูตรสอนดึงเด็กเรียน
23 พ.ค. 59 | อ่าน 496 ครั้ง
ครูได้เบี้ยเสี่ยงภัยคนละ 3,500 บาท
10 ก.ย. 53 | อ่าน 17302 ครั้ง
แม่โจ้เปิดโครงการรับน้องสร้างสรรค์รณรงค์จัดกิจกรรมแนวทาง’สนิทกันได้ไม่ต้องดื่ม’
27 พ.ค. 54 | อ่าน 93215 ครั้ง
มหกรรมนัดพบแหล่งงาน มจพ.
12 ก.พ. 57 | อ่าน 462 ครั้ง
สกอ.เตรียมตรวจศูนย์มจษ.ชัยนาท คาด 2 เดือนชงคุรุสภาออกใบครูฯได้
24 ก.พ. 55 | อ่าน 54087 ครั้ง
นร.อินเตอร์ เฮ!!จบรับ 2 วุฒิ "ไทย-เทศ"
19 ธ.ค. 55 | อ่าน 668 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.