Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


โปรดเกล้าฯ16 อาจารย์มหาวิทยาลัยดังเป็น"ศาสตราจารย์"โปรดเกล้าฯ16 อาจารย์มหาวิทยาลัยดังเป็นศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ได้ด้วย

ราชกิจจานุเบกษเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ได้ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งรองศาสตราจารย์(รศ.) ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (ศ.)ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 15 ราย ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี เช่น นายชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสันติวิธี
สำหรับรายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งรายอื่นมีดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ณัฐนันท์ สินชัยพานิช ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐
๒. รองศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๓. รองศาสตราจารย์อำนวย จรด้วง ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
๔. รองศาสตราจารย์ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑
๕. รองศาสตราจารย์นราพงษ์ จรัสศรี ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานาฏยศิลป์ ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑
๖. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๗. รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาธรณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
๘. รองศาสตราจารย์วรรณา ตุลยธัญ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑
๙. รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
๑๐. รองศาสตราจารย์ธวัชชัย ตันฑุลานิ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๑๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเภสัชเวท ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๒. รองศาสตราจารย์สุขชาติ เกิดผล ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒
๑๓. รองศาสตราจารย์เอมอร ไม้เรียง ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒
๑๔. รองศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่๒๑ เมษายน ๒๕๕๒
๑๕. รองศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
นอกจากนั้นมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นางกาญจนา คุณารักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐

Source - มติชนออนไลน์ (Th)โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 53   อ่าน 11136 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.สานต่อ อาเซียนสัญจรปี 2 "รู้จักเขา พัฒนาเรา" สื่อสารได้ในเขตแดนใหม่
11 ก.ค. 56 | อ่าน 543 ครั้ง
"บิ๊กตู่"สั่งโละผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนครูพ้นบอร์ด"ก.ค.ศ."
22 มี.ค. 60 | อ่าน 326 ครั้ง
ก.ค.ศ.ถอนชื่อผู้แทนคุรุสภา 169 เขต หลัง "ไพฑูรย์"ขอตั้งกก.สอบร้องรับเงิน
21 พ.ย. 57 | อ่าน 427 ครั้ง
คำขวัญวันครู พ.ศ.2558
09 ธ.ค. 57 | อ่าน 1096 ครั้ง
คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.:การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
11 เม.ย. 54 | อ่าน 99894 ครั้ง
สพฐ.ชงเพิ่มเงิน 'ท็อปอัพ' หนุนจัดพื้นฐาน
29 ก.ย. 57 | อ่าน 417 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.