Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


โรงเรียนในโรงงาน นวัตกรรมอาชีวะทวิภาคี
      

โรงเรียนในโรงงาน นวัตกรรมอาชีวะทวิภาคี

 

          พลาดิศัย จันทรทัต
          เข็มสั้นของนาฬิกาเวียนมาบรรจบที่เลข 8 พร้อมๆ กับลำแสงของเช้าวันใหม่ ที่ส่งสัญญาณให้ใครหลายคนเริ่มต้นภารกิจตามปฏิทินชีวิตของแต่ละคนอีกครั้ง
          ที่บริษัท เวสเทอร์โมลด์ จำกัด ใน จ.สมุทรปราการ ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เสียงจักรกลภายในโรงงานเริ่มคำรามขึ้นตามจังหวะของผู้ควบคุม ซึ่งทำหน้าที่เสมือนวาทยกรปรุงแต่งท่วงทำนองให้ออกมาสมบูรณ์แบบตามกรอบที่ได้รับมอบหมาย
          การทำหน้าที่ของผู้ควบคุมคงไม่ผิดแปลกแตกต่างอะไรกับภารกิจประจำวันของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งอื่นๆ หากไม่ทราบมาก่อนว่าในจำนวนนั้นมีถึง 20 ชีวิตยังมีสถานภาพเป็นเพียงนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องกลและซ่อมบำรุง (แม่พิมพ์โลหะ) ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
          แต่กลับได้รับความไว้วาง ใจจากโรงงานที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์รถยนต์แห่งนี้ มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบระดับเดียวกันกับพนักงานประจำ
          ที่น่าสนใจคือนักศึกษากลุ่มนี้ไม่ได้มาฝึกงานเพียงเพื่อให้ครบชั่วโมงตามที่สถานศึกษาทั่วไปกำหนด หากแต่จะต้องมาอยู่แบบคลุกวงในลงมือทำงานจริงร่วมกับพนักงานประจำวันละ 8 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ ควบคู่การเรียนรู้ภาคทฤษฎีกับอาจารย์ของพวกเขาที่ห้องเรียนภายในโรงงานในวันอาทิตย์ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ศึกษาระดับ ปวส.
          ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวไปนั้นคือการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม กับบริษัท เวส เทอร์โมลด์ จำกัด ภายใต้ชื่อโครงการความร่วมมือพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา MOLD & DIE SUPER MODELหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆ ว่า โรงเรียนในโรงงานนั้นเอง
          จุดเริ่มต้นของความร่วมมือ เกิดจากภาคอุตสาหกรรมประสบปัญหาขาดขาดแคลนบุคลากรสาขาช่างหลายสาขา เพราะภาคการศึกษาด้านอาชีวศึกษาไม่สามารถผลิตบุคลากรได้พอเพียงต่อความต้องการ
          ในส่วนของช่างแม่พิมพ์นอกจากปัญหาข้างต้นแล้ว การยกระดับขีดความสามารถให้เทียบเท่าความต้องการตลาด ก็เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ เนื่องจากบุคลากรสาขานี้ จำเป็นต้องใช้เวลาบ่มเพาะความรู้ ความสามารถหลายปี ถึงจะสามารถทำงานด้านแม่พิมพ์ได้
โรงเรียนในโรงงาน จึงเกิดขึ้นเพื่อขจัดปัญหาให้หมดไป
          ล่าสุดหลังจากนำร่องนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบทวิภาคีจนประสบความสำเร็จได้ประมาณปีเศษ นายหัวชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) จึงควงแขน ถาวร ชลัษเฐียร รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ที่โรงงานเวสเทอร์โมลด์ พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อต่อยอดโครงการ MOLD & DIE SUPER MODEL ให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น
          จุดแรกเริ่มต้นที่การรับฟังบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่เวสเทอร์โมลด์ ที่ปรับเปลี่ยนห้องเรียนหนังสือในโรงงานของนักศึกษามาเป็นที่รับรองเฉพาะกิจ โดยสาระสำคัญนอกจากหลักการ เหตุผล กลุ่มเป้าหมาย หรือ แนวทางความร่วมมือของโครงการแล้ว สิ่งสำคัญที่บริษัทเน้นย้ำคือสาระสำคัญด้านการจ้างงานที่ระบุว่า
          บริษัทจะทำสัญญาให้นักศึกษาทำงานต่ออีก 2 ปี กับนักศึกษาที่เรียนและทำงานจนจบหลักสูตร 2 ปี ซึ่งระหว่างที่ฝึกงานอยู่นั้น นักศึกษาจะได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย รวมถึงค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี หรือเงินกู้ยืมฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังสนับสนุนนักศึกษาที่เรียนต่อระดับปริญญาตรี ด้วยการจ่ายค่าหน่วยกิตเทอมแรกแก่นักศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

          เมื่อการบรรยายสิ้นสุดลง รองเลขาธิการ ส.อ.ท.จึงขยายความเพิ่มเติมถึงปัญหาบุคลากรสายช่างในสาขาต่างๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาห กรรม โดยระบุว่าส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ปกครอง ที่มองว่าการเรียนสายอาชีวศึกษาไม่สามารถส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้ ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วการเรียนสายอาชีวศึกษา สามารถเรียนจบถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการได้เหมือนกัน
          ความจริงแล้วบ้านเรายังต้องการคนที่มีทักษะวิชาชีพอีกจำนวนมาก ถ้าเราดูประ เทศพัฒนาแล้วอย่างเยอรมนี หรือสวิตเซอร์แลนด์ จะเห็นว่าทั้งสองประเทศมีจุดเด่นด้านการสร้างยนตรกรรมและนาฬิการะดับโลก ที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะบ้านเขามีคนที่มีทักษะในการผลิต แตกต่างกับประเทศไทยที่ยังขาดแคลน ถึงวันนี้เราจะนำหน้าในระดับภูมิภาคอาเซียน แต่ยังห่างจากประเทศพัฒนาแล้วในเอเชียอย่างญี่ปุ่น เกาหลี หรือไต้หวัน จึงต้องเพิ่มกำลังคนที่มีทักษะมากกว่าที่มีอยู่อีก 3 เท่า
          ขณะที่ เลขาธิการ กอศ.เสริมว่าเมื่อภาค อุตสาหกรรมมีความต้องการ ภายในเดือนมิ.ย. นี้ สอศ.และส.อ.ท.จะลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันหาแนวทางเพิ่มบุคลากรสายช่างให้ได้ตามจำนวน และสาขาที่ขาดอยู่ในรูปแบบเดียวกันกับ MOLD & DIE SUPER MODEL นี้ โดยตั้งเป้าว่าปี 2555 จะเพิ่มบุคลากรได้ 200 คน ปี 2556 เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2,000 คน และปี 2557 วาดภาพไว้ที่ 20,000 คน เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว ประเทศไทยคงหยุดอยู่แค่แรงงานรับจ้างผลิตเท่านั้น
          ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีนั้น นายชัยพฤกษ์อธิบายขั้นตอนให้ทราบว่า เริ่มต้นที่สถานศึกษาและสถานประกอบการออกไปแนะแนวนักเรียนตามสถานศึกษาต่างๆ ก่อนชักชวนให้มาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เพื่อเข้าร่วมโครงการกับโรงงาน ซึ่งนอกจากมีสถานภาพเป็นนักศึกษาแล้ว ยังมีสถานภาพเป็นพนักงาน เพราะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนพนักงานประจำทุกประการ ที่สำคัญมีรายได้ระหว่างเรียนประมาณ 9,000 บาทต่อเดือน หรือสองเท่าของเบี้ยเลี้ยงที่นักศึกษาฝึกงานปกติได้รับ
          นอกจากได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตระหว่างทำงานแล้ว ยังได้รับความรู้ภาคทฤษฎีจากอาจารย์ประจำวิทยาลัย ที่เข้ามาจัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ควบคู่ด้วย โครงการนี้จึงเป็นอีกขีดความสามารถของนวัตกรรมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่เป็นทางเลือกรูปแบบใหม่
          เมื่อกล่าวจบผู้บริหารเวสเทอร์โมลด์ จึงชักชวนทุกคนไปเยี่ยมชมการทำงานของนักศึกษาภายในฐานผลิตของโรงงาน เพื่อซักถามความรู้สึกกับบรรดานักศึกษาที่กำลังขะมักเขม้นกับภารกิจที่เผชิญอยู่เบื้องหน้า
          โดย นายสกล แก้วคุณเมือง นักศึกษาชั้น ปวส.2 รับหน้าเสื่อเป็นตัวแทนเพื่อนๆ เปิดใจให้ฟังว่า เมื่อคณาจารย์จากวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่โรงงาน เดินทางไปชักชวนให้เข้ามาร่วมโครงการ โดยระบุว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้ทั้งประสบการณ์การทำงาน ความรู้ภาคทฤษฎีจากอาจารย์ที่เข้ามาสอนในวันอาทิตย์ รวมทั้งมีรายได้จุนเจือครอบครัวและตนเอง จึงตัดสินใจเพราะเห็นถึงโอกาสที่จะได้รับ
          1 ปีที่ผ่านมาผมได้ทั้งประสบการณ์แบบมืออาชีพ ได้ทั้งความรู้และทักษะที่ผู้เรียนสายช่างจำเป็นต้องมี ถือเป็นต้นทุนชีวิตเมื่อเรียนจบ เป็นความรู้สึกของผู้ได้รับ ที่สรุปผลลัพธ์ของนวัตกรรมทวิภาคีได้เป็นอย่างดี

 

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosodโพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 55   อ่าน 1474 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
พัฒนาครูแกนนำรู้เท่าทันสื่อ
06 ส.ค. 57 | อ่าน 483 ครั้ง
แม่น้ำ 5 สาย...กับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศ
02 มี.ค. 58 | อ่าน 637 ครั้ง
ก.ค.ศ.ชี้คนน้อยเป็นเหตุงานค้างเพียบ
08 ก.ย. 53 | อ่าน 13623 ครั้ง
สทศ.เล็งขอเงินเพิ่มสารพัดจัดสอบ รับมหา’ลัยนำร่องวัดกึ๋นภ.อังกฤษ
04 ก.พ. 56 | อ่าน 745 ครั้ง
อาชีวะพาตะลุยฝรั่งเศส (1) ก๊อบศูนย์ฝึก’แอคคอร์’ก้องโลกดันบุคลากรโรงแรมไทย..สู่สากล
11 ต.ค. 53 | อ่าน 9549 ครั้ง
สถานี ก.ค.ศ. การรับรองคุณวุฒิภายในประเทศ
01 พ.ย. 60 | อ่าน 351 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.