Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


"สหกิจศึกษาไทย "ก้าวไกลสู่ประชาคมโลก
      

สหกิจศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมโลก

 

          ผลจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจากสังคมเกษตรมาสู่สังคมกึ่งอุตสาหกรรมในช่วงกว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านการผลิตของภาคการผลิตและธุรกิจบริการทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทน และที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลากรและแรงงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบการผลิตและบริการเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
          สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาของประเทศในการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปของ สหกิจศึกษา (Co-operative Education)โดยการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเข้ากับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบก่อนจบการศึกษา ในลักษณะของการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการแบบเต็มเวลา จำนวน 16 สัปดาห์ เพื่อให้บัณฑิตที่จบออกไปมีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติ สามารถทำงานได้ทันที
          เพื่อเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญของสหกิจศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนสหกิจศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สกอ. จึงร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ ตลอดจนเครือข่ายพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง ลงนามประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนและพัฒนาสหกิจศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2545 และกำหนดให้วันที่ 6 มิถุนายนของทุกปีเป็น วันสหกิจศึกษาไทย พร้อมกับจัดงานวันสหกิจศึกษาไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี และปีนี้นับเป็นครั้งที่ 4 โดยจัดขึ้น ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษาระหว่างภาคีสหกิจศึกษา ตลอดจนให้ความรู้และส่งเสริมการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของสังคมในวงกว้าง
          ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ภายใต้สโลแกน นวัตกรรมสหกิจศึกษาไทยก้าวไกลสู่ประชาคมโลกในปีนี้ เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้มองเห็นช่องทางใหม่ๆ ในการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพผ่านการเรียนการสอนในรูปของ สหกิจศึกษา ที่เน้นส่งเสริมให้บัณฑิตมีประสบการณ์การทำงาน ควบคู่กับความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการรวมกลุ่มของชุมชนอาเซียน (ASEAN Community : AC) ในปี 2558 และยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบัณฑิตไทยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดแรงงานอาเซียนและตลาดแรงงานอื่นๆ ทั่วโลก
          สำหรับแนวคิดนวัตกรรมสหกิจศึกษาไทยก้าวไกลสู่ประชาคมโลก ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดงานในปีนี้ นอกจากการนำเสนอพัฒนาการของการจัดสหกิจศึกษาแล้ว ยังมุ่งขยายองค์ความรู้สหกิจศึกษาที่เชื่อมโยงการทำงานกับชาติอื่นๆ ในระดับสากลด้วย ดังนั้นภายในงานจึงมีกิจกรรมที่สะท้อนความก้าวหน้าของสหกิจศึกษาไทยและสหกิจศึกษานานาชาติในมิติต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมท่องไปในอุทยานสหกิจศึกษา การมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ การบรรยายพิเศษ สหกิจศึกษากับการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสู่ประชาคมโลกการเสวนาสหกิจศึกษานานาชาติ ตอบทุกปัญหากับสมาคมสหกิจศึกษาไทย การนำเสนอผลงานวิจัยสหกิจศึกษา เรื่องเล่าจากนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติการนำเสนอโครงงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ รวมถึงการเสวนาตอบโจทย์ประเทศไทย ท่านจะช่วยพัฒนาสหกิจศึกษาอย่างไรให้บัณฑิตไทยแข่งขันได้ในประชาคมโลก ฯลฯ ที่ได้รับความสนใจจาก อาจารย์ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานถึงกว่า 2,000 คน
          หนึ่งในไฮไลต์ของงานคือการบรรยายพิเศษ 'สหกิจศึกษากับการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสู่ประชาคมโลก' โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Paul Stonely, ประธานกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก
          Dr.Stonely  กล่าวว่า การบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีกับประสบการณ์การทำงานจริงเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพทั้งในด้านความรู้ ทักษะการทำงาน หรือแม้แต่ลักษณะบุคลิกภาพ นำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ เช่น รู้จักคิดเชิงวิเคราะห์  บริหารจัดการเวลา เข้าใจในความหลากหลายของวัฒนธรรม มีความสามารถในการสื่อสาร ทำงานเป็นทีม และมีความเป็นผู้นำ ซึ่งในการทำงานของสมาคมสหกิจศึกษาโลกได้มีการขยายขอบเขตและเครือข่ายความร่วมมือไปยังส่วนต่างๆ ของโลก โดยการจัดตั้งผู้แทนสมาคมสหกิจศึกษาโลกขึ้นในภูมิภาคยุโรปและเอเชียเป็นอันดับแรก โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้แทนประจำ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกภายใต้ชื่อ WACE-ISO @ SUT ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้สหกิจศึกษามีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
          ดร.ทิพย์วัลย์ สุทิน คณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวในการเสวนาสหกิจศึกษานานาชาติ'ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ' ว่า การจัดสหกิจศึกษานานาชาติเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถช่วยกันพัฒนาได้ ซึ่งจากการประมวลผลการทำงานที่ผ่านมา สรุปออกมาเป็นความท้าทายในด้านต่างๆ รวมเรียกว่า CAPS CAPS หรือหมวกหลายใบ ประกอบด้วย C=Cooperation ความสามารถในการสร้างความร่วมมือภายในสำนักวิชาหรือเครือข่ายภาค A=Accountability ความทุ่มเทตั้งใจและรับผิดชอบในทุกระดับ P=Partnership การเป็นหุ้นส่วนที่สมดุลระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา S=Sustainability ความยั่งยืนทั้งในเรื่องของโครงการ คน เงิน และสถาบัน
          พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวในเวทีเสวนาตอบโจทย์ประเทศไทย 'ท่านจะช่วยพัฒนาสหกิจศึกษาอย่างไรให้บัณฑิตไทยแข่งขันได้ในประชาคมโลก' ว่า จากตัวเลข GDP ที่เติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ภาคอุตสาหกรรม เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานและได้แรงงานที่ไม่ตรงความต้องการ สหกิจศึกษาจึงเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ได้ แต่ปัญหาในขณะนี้คือสถานศึกษายังมีข้อจำกัดในด้านอุปกรณ์ที่ยังตามภาคการผลิตไม่ทัน ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันสร้างระบบและโครงข่ายที่ดีในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีพื้นฐานความรู้ที่แข็งแกร่ง มีทักษะฝีมือ รู้ภาษาต่างประเทศ และพร้อมพัฒนาสู่การทำงาน ช่วยขยายขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคการผลิตต่อไป
          งานวันสหกิจศึกษาไทยในปีนี้ ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาของสหกิจศึกษาไทยที่ก้าวสู่ประชาคมโลก แต่ยังเป็นเวทีฉายภาพให้เห็นบทบาทและความสำคัญของสหกิจศึกษาที่มีต่อภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการผลิตที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังที่บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยกล่าวไว้ว่า รู้ชัด ปฏิบัติไม่ได้ ต้องใช้สหกิจศึกษาแก้
          ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย พ.ศ.2555  กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของความสำเร็จ จากที่มีผู้เข้าร่วมงานมากขึ้นทุกปี ในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามมากกว่าปีก่อนๆ เกือบเท่าตัวทั้งที่ปิดการลงทะเบียนก่อนวันงานหลายวัน สำหรับปีหน้าขอเชิญชวนท่านที่สนใจไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สมาคม www.tace.or.th  ครับ

          --มติชน ฉบับวันที่ 13 มิ.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 55   อ่าน 912 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
จี้เลิกวัฒนธรรมครูเป็นใหญ่
02 ต.ค. 56 | อ่าน 600 ครั้ง
เพิ่มเงินพิเศษครูทุ่มเท
25 พ.ค. 55 | อ่าน 1028 ครั้ง
วิจัยชี้เด็กคะแนนสอบดี มีทักษะคิดวิเคราะห์-จิตสาธารณะน้อย
13 ธ.ค. 59 | อ่าน 349 ครั้ง
สพฐ.เปิดแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์คัดเป็นตัวแทนไทยสู่โอลิมปิกที่รัสเซีย
24 มิ.ย. 57 | อ่าน 413 ครั้ง
สกอ.จี้’มศว’เผยชื่อเว็บตุ๋นน.ร.
11 ก.ย. 55 | อ่าน 809 ครั้ง
ประกาศผลงานผู้เข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงานในการประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
22 ก.ย. 60 | อ่าน 809 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.