Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ชงร่างเกณฑ์ วิทยฐานะแนวใหม่ ยึดผล’โอเน็ต-อ่าน-เขียน-วิเคราะห์’ประเมินครู-ศึกษานิเทศก์-ผู
      

ชงร่างเกณฑ์ วิทยฐานะแนวใหม่ ยึดผล'โอเน็ต-อ่าน-เขียน-วิเคราะห์'ประเมินครู-ศึกษานิเทศก์-ผู้บริหารสพท.

 

          แหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่าขณะนี้ สพฐ.ได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะด้วยการประเมินสมรรถนะ ซึ่งเป็นแนวทางตามนโยบายของนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ต้องการให้มีการนำผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือ โอเน็ตมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินดังกล่าว ซึ่งร่างหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ.จัดทำออกมาจะแบ่งเป็นสามส่วนคือ สายงานการสอน สายนิเทศการศึกษาหรือศึกษานิเทศก์ (ศน.) และสายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และ ผอ.สพท. โดยร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสายการสอน มีรายละเอียดที่สำคัญ อาทิ ผู้จะใช้หลักเกณฑ์นี้ต้องมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งนับถึงวันที่ยื่นคำขอตามที่กำหนดคือวิทยฐานะชำนาญการ ต้องเป็นครูไม่น้อยกว่า 1 ปี วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องเป็นครูชำนาญการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี วิทยฐานะเชี่ยวชาญต้องเป็นครูชำนาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 1 ปี วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องเป็นครูเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องมีภาระงานสอนตามที่ส่วนราชการกำหนด นอกจากนี้ ผู้ยื่นขอประเมินวิทยฐานะในหลักเกณฑ์นี้ต้องผ่านการทดสอบสมรรถนะด้านความรู้และความสามารถเชิงทฤษฎี และด้านประสบการณ์วิชาชีพและการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์การผ่านขั้นต่ำที่กำหนดไว้ อย่างวิทยฐานะชำนาญการ ผ่านการทดสอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
          แหล่งข่าวระดับสูงแจ้งด้วยว่า ครูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการทดสอบสมรรถนะแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการประเมินที่จะต้องมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เช่น พัฒนาผู้เรียนโดยพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการในชั้นเรียน การวัดเละประเมิน การวิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ โดยกำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในลักษณะที่เป็นสารนิพนธ์ไม่เกิน 20 หน้า เสนอสารนิพนธ์และผลการพัฒนาผู้เรียนจำนวน 4 ชุด ซึ่งจะแตกต่างจากหลักเกณฑ์ปัจจุบันที่ผู้ขอรับการประเมินจะทำรายงานเป็นรูปเล่มที่หนาหลายร้อยหน้า
          ผู้ที่จะผ่านการประเมินนั้นผลการปฏิบัติงานต้องสำเร็จตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากผลคะแนนทดสอบโอเน็ต เช่น วิทยฐานะชำนาญการ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ได้เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 ขึ้นไประดับเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ได้เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 ขึ้นไประดับภาค วิทยฐานะเชี่ยวชาญ มีนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ได้เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 ขึ้นไป ระดับประเทศ เป็นต้น แหล่งข่าวระดับสูงกล่าว และว่า นอกจากนี้จะดูผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน ซึ่งกำหนดให้วิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 มีคะแนนในส่วนนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50, 60 และ 70 ตามลำดับวิทยฐานะ ทั้งนี้สำหรับร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสายนิเทศการศึกษาจะใช้ลักษณะแนวทางเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดบางส่วนเท่านั้น ส่วนร่างหลักเกณฑ์และวิธีการวิทยฐานะรอง ผอ.สพท.และ ผอ.สพท. จะกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ เช่น กรณีรอง ผอ.สพท.ต้องดำรงแหน่งรอง ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ มีภาระงานบริหารและจัดการศึกษาเต็มเวลา หากคุณสมบัติครบคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาจะตั้งคณะกรรมการประเมินก่อนการปฏิบัติงาน จากนั้นจะประเมินสาระสำคัญในข้อตกลงการปฏิบัติงานและให้ผู้ขอรับการประเมินลงนามข้อตกลงที่จะมีการประเมิน 1 ปีงบประมาณ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สพฐ.จะนำเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังกล่าวนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป โดยร่างหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวนี้ หากนำมาใช้จะทำให้การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเด็กไทยดีขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากการประเมินอิงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 08 พ.ค. 55   อ่าน 1097 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2559 ให้ข้าราชการครูกู้ยืม
11 พ.ค. 59 | อ่าน 242 ครั้ง
ด่วนมาก! เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
11 เม.ย. 56 | อ่าน 1077 ครั้ง
คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ.
24 ก.ย. 55 | อ่าน 624 ครั้ง
สพฐ.ลุยบรรจุครูเกษียณ1.3หมื่นเปิดทาง’อัตราจ้าง-น.ร.ทุน-บัญชีเดิม’เร่งสำรวจเออร์ลี่ฯปี255
29 เม.ย. 54 | อ่าน 39261 ครั้ง
1มีนาสอบ O-NET รอบพิเศษ สทศ.จัดสนามสอบใกล้บ้านลดภาระ
03 ก.พ. 54 | อ่าน 10936 ครั้ง
เสมา 3 นัด กศจ.ถกเคลื่อนงานศึกษา
19 ม.ค. 60 | อ่าน 351 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.