Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ตะลึง!อาชีวะตกวีเน็ตเกือบทุกวิชา เลขาฯ กอศ.ชี้ไม่ผิดคาดเหตุวัดวิชาการ ศธ.สั่งประชาพิจารณ์สอบโอเน็ตทุ
      

ตะลึง!อาชีวะตกวีเน็ตเกือบทุกวิชา เลขาฯ กอศ.ชี้ไม่ผิดคาดเหตุวัดวิชาการ ศธ.สั่งประชาพิจารณ์สอบโอเน็ตทุกชั้น

 

          รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาหรือวีเน็ต ประจำปีการศึกษา 2554 ที่ได้เปิดทดสอบนักศึกษาสายอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นครั้งแรก โดยได้จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น มีผลดังนี้ 1.ระดับ ปวช.ชั้นปี 3 คะแนนเต็ม 150 ทุกวิชา วิชาสมรรถนะพื้นฐานและการเรียนรู้ ผู้สอบ 139,417 คน สูงสุด 117 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน ค่าเฉลี่ย 56.23 คะแนน สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ สอบ 140,195 คน สูงสุด 103.50 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน ค่าเฉลี่ย 52.51 คะแนน สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกลสอบ 53,212 คน สูงสุด 113.33 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน ค่าเฉลี่ย 58.97 คะแนน สมรรถนะวิชาชีพประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สอบ 5,083 คน สูงสุด 95 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน ค่าเฉลี่ย 55.79 คะแนน สมรรถนะวิชาชีพประเภทอุตสาหกรรม สาขางานโยธา สอบ 1,386 คน สูงสุด 93.33 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน ค่าเฉลี่ย 44.58 คะแนน สมรรถนะวิชาชีพประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ สอบ 53 คน สูงสุด 86.67 คะแนน ต่ำสุด 28.33 คะแนน ค่าเฉลี่ย 55.03 คะแนน สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม สอบ 67,131 คน สูงสุด 123.75 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน ค่าเฉลี่ย 62.70 คะแนน สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรม สอบ 2,644 คน สูงสุด 108.75 คะแนน ต่ำสุด 25 คะแนน ค่าเฉลี่ย 63.98 คะแนน สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายสอบ 2,912 คน สูงสุด 100 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน ค่าเฉลี่ย 56.28 คะแนน สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเสริมสวย สอบ 171 คน สูงสุด 100.17 คะแนน ต่ำสุด 38.67 คะแนน ค่าเฉลี่ย 73.15 คะแนน สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สอบ 4,297 คน สูงสุด 120 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน ค่าเฉลี่ย 79.33 คะแนน สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม สอบ 2,757 คน สูงสุด 109.50 คะแนน ต่ำสุด 21คะแนน ค่าเฉลี่ย 62.29 คะแนน สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาประมง สอบ 116 คน สูงสุด 87 คะแนน ต่ำสุด 30 คะแนน ค่าเฉลี่ย 51.54 คะแนน
          รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ส่วนระดับ ปวส.ชั้นปี 2 คะแนนเต็ม 100 สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์ สอบ 92,900 คน คะแนนเต็ม 100 สูงสุด 70 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน ค่าเฉลี่ย 31.38 คะแนน สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้สอบ 93,630 คน สูงสุด 89.75 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน ค่าเฉลี่ย 35.47 คะแนน สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ สอบ 93,630 คน สูงสุด 76 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน ค่าเฉลี่ย 33.67 คะแนน
          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับผลคะแนนสอบวีเน็ตจาก สทศ. แต่คิดว่าการที่คะแนนวีเน็ตของนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปี 3 และ ปวส.ชั้นปี 2 ของ สอศ.มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์เกือบทุกวิชานั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการสอบครั่งนี้ถือเป็นครั้งแรกและการทดสอบของ สทศ.เป็นข้อสอบทางวิชาการเพียงอย่างเดียว ไม่ได้มีการทดสอบสมรรถนะหรือทักษะในด้านการปฏิบัติด้วย ดังนั้น คะแนนที่ออกมาจึงต่ำและเรื่องนี้ สอศ.ก็คาดไว้ตอนแรกแล้วว่าคะแนนที่ออกมาอาจจะอยู่ในระดับกลางๆ อย่างไรก็ตาม สอศ.ตั้งใจว่าจะนำผลคะแนนดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพผู้เรียนทั่วประเทศ เนื่องจากการยกระดับคุณภาพสายอาชีวศึกษานั้นจะต้องดูความรู้ทางทักษะ เจตคติและความรู้ทางวิชาการประกอบกัน โดยทั้งหมดนี้ สอศ.จะกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ปี 2555-2556 โดยได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาควบคู่กันไปด้วย
          ด้านนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ.เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ให้แนวคิดในที่ประชุมว่าการกำหนดให้การจบการศึกษาภาคบังคับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ซึ่งในปีแรกอาจกำหนดสัดส่วนไว้ที่ร้อยละ 20 จากนั้นจะปรับขึ้นในปีต่อๆ ไปจนถึงร้อยละ 50 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของประเทศ และจะทำให้มาตรฐานของผู้จบการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันจะได้นำข้อสอบโอเน็ตในปีที่ผ่านมานำไปให้ครูได้ศึกษาและจัดทำแผนการสอนตามระบบปกติ ไม่ใช่การจัดสอนติว ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาและเข้าใจมาตรฐานของการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
          รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตนอยากให้เตรียมทำประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจัดทดสอบโอเน็ตทุกระดับชั้นในสถานศึกษาทุกสังกัด ทั้งนี้ ยังได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สทศ.และผู้เกี่ยวข้องไปจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณเพิ่มเติมต่อเนื่องระยะเวลา3 ปี ในการจัดทำคลังข้อสอบ (Item Bank) ทุกระดับชั้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นวาระพิเศษ และประกาศเป็นนโยบายรัฐบาลต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 30 เม.ย. 55   อ่าน 1161 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ลดช่วย 'เด็กต่างด้าว' เรียนฟรีในไทย ยังไม่ใช่นโยบาย
10 ก.ย. 57 | อ่าน 467 ครั้ง
มธบ.เปิดป.โท’ก.ม.แพทย์’แห่งแรกในอาเซียน
03 มิ.ย. 57 | อ่าน 327 ครั้ง
ร.ร.เล็กเสนอเรียนแบบพี่-น้อง ชี้ยุบรวมยังแก้ไม่ตรงจุดต้องทบทวนทั้งระบบ
15 พ.ค. 56 | อ่าน 623 ครั้ง
เล็งตั้งสภานิติฯ ส่องคุณภาพสอน กม.
28 ส.ค. 57 | อ่าน 345 ครั้ง
เลขาฯ สพฐ.ยันครูสอนพิเศษเก็บเงินในโรงเรียนไม่ได้ ยกเว้นครูสอนซ่อมเสริม-ทบทวนเนื้อหาฟรี
14 ม.ค. 59 | อ่าน 411 ครั้ง
อธิการฯสวนสุนันทาค้านผลิตครู6ปี แนะทางแก้มุ่งดึงคนเก่งเข้ามาเรียน
04 ธ.ค. 53 | อ่าน 28082 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.