Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เปิดโลกอุตสาหกรรมในวิทยาลัย
      

เปิดโลกอุตสาหกรรมในวิทยาลัย

 

ณัชชารีย์ วิเชียรรัตน์
          ROI-ET TECHNICAL COLLEGE (ร้อยเอ็ด เทคนิคคอล คอลเลจ) แบรนด์เนมผลิตภัณฑ์แอร์ หรือเครื่องปรับอากาศ ที่เป็นผลผลิตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก โครงการผลิตช่างอุตสาหกรรมรูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ได้ยกโรงงานมาไว้ในโรงเรียน
          ภาพนักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน และช่างโลหะการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีการแบ่งแผนกเป็นระบบ ปฏิบัติงานกันอย่างเอาจริงเอาจังกับการประกอบแอร์ ภายในศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเฉพาะทางการประกอบเครื่องปรับอากาศ ที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด และภาพนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กำลังทำการผลิตและตรวจเช็กชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของโรงงานก่อนส่งไปประกอบเป็นแอร์ อีกทั้งแอร์ที่ประกอบสำเร็จแล้วผ่านกระบวนการทดสอบมาตรฐาน จนได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จากกระทรวงพลังงาน ก็ยืนยันได้ถึงคุณภาพของสินค้าที่นักศึกษาผลิตขึ้น
          การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการหรือภาคเอกชน เพื่อจัดการศึกษาและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม เป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มาตั้งแต่ ปี 2533
          โดย นายสมใจ เชาว์พานิช ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ย้อนถึงที่มาของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับบริษัท เอสเอ็นซีฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ฟังว่า เริ่มต้นได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอน การฝึกงานเต็มรูปแบบครึ่งหลักสูตรเป็นเวลา 7 เดือนถึง 1 ปี โดยจัดส่งนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. ปวส. และครูไปฝึกประสบการณ์จริงในโรงงานเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในรูปแบบ โรงเรียนในโรงงาน
          และได้ขยายความร่วมมือจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ โรงงานในโรงเรียน โดยนำร่องใน 2 วิทยาลัย ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัย อาทิ เครื่องกลึงซีเอ็นซี และเครื่องฉีดพลาสติก มาตั้งที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เพื่อให้นักศึกษาใช้ทำการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐาน  และทำการประกอบเครื่องปรับอากาศที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ซึ่งนอกจากจะทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถานศึกษาแล้ว นักศึกษาและครูยังได้รับเบี้ยเลี้ยงจากการปฏิบัติงาน และเมื่อเรียนจบแล้วบริษัทฯก็จะรับนักศึกษาเข้าทำงานทันที
          ผมเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทั้ง 2 รูปแบบ คือ โรงเรียน-โรงงาน และโรงงาน-โรงเรียน ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งร่วมมือกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ได้ ก็จะทำให้สถานศึกษาสามารถปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อเคลื่อนไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นจริงได้ และยังสามารถแก้วิกฤติแรงงาน รวมทั้งตั้งรับการเปิดตลาดแรงงานเสรีในอาเซียนได้อีกด้วย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าว
          ขณะที่ นายอดุลชัย โคตะวีระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ย้ำให้เห็นภาพว่า ความร่วมมือจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการทำให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา ทั้งด้านทักษะความรู้ การมีวินัยในการฝึกปฏิบัติงาน การจำหน่าย การบริการหลังการขาย และได้หารายได้ระหว่างเรียน ซึ่งนอกจากจะมีการผลิตแอร์ ที่เป็นแบรนด์เนมของวิทยาลัยจำหน่ายเองแล้ว วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดยังได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ คือ การผลิตเครื่องประหยัดพลังงานของปั๊มน้ำโดยใช้สวิตช์ความดันร่วมกับระบบการอัดอากาศ ซึ่งเป็นผลงานต่อยอดจากไอเดียของ นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบให้วิทยาลัยทำการศึกษาวิธีการประหยัดพลังงานของปั๊มน้ำ และจากการทดลองพบว่าปั๊มน้ำที่มีท่ออัดอากาศขนาด  4 นิ้ว ยาว  4 เมตร แบบท่อคู่ เมื่อเปรียบเทียบกับปั๊มน้ำที่ไม่มีท่อปรับอากาศ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าที่ใช้ปั๊มน้ำในครัวเรือนได้ถึง 282 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอีกผลงานหนึ่งที่วิทยาลัยภาคภูมิใจ และกำลังอยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ยืนยันว่า สอศ. จะส่งเสริมให้ทุกวิทยาลัยประสานกับสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาไปฝึกงานในโรงงาน หรือให้โรงงานมาตั้งสายงานการผลิตในวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจะได้ปฏิบัติงานบนมาตรฐานและคุณภาพเหมือนของจริง ส่วนค่าตอบแทนที่นักศึกษาได้รับวันละ 210 บาทจะปรับเป็น 300 บาท หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ เพราะเราไม่ได้คิดว่าเด็กทำงานเพื่อเป็นผู้ใช้แรงงาน แต่เราเน้นให้เด็กได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง และในอนาคตก็จะมีการปรับปรุงระเบียบของ สอศ. เพื่อให้ครู อาจารย์ ได้ไปอยู่เรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการเป็นปี ๆ แล้วกลับมาสอนที่วิทยาลัยได้ด้วย
          มาถึงจุดนี้ ต่อไปในอนาคตคำว่า เรียนจบแล้วทำงานไม่เป็น คงใช้ไม่ได้กับนักศึกษาอาชีวะที่ผ่านการเรียนการสอนจากระบบทวิภาคีอย่างแน่นอน.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 55   อ่าน 3211 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ผนึก 5 สถาบันเครือข่ายประกันคุณภาพศึกษา
11 ก.พ. 56 | อ่าน 602 ครั้ง
ห่วงลอกการบ้านผ่านสื่อออนไลน์ นักวิชาการแนะปรับวิธีสอนเด็ก-เพิ่มกิจกรรม
03 ก.ค. 56 | อ่าน 491 ครั้ง
เร่งสางทุพโภชนาการเด็ก
15 พ.ค. 56 | อ่าน 1306 ครั้ง
ร.ร.เอกชนระส่ำครูกว่า2พันออกบรรจุ’ครูผู้ช่วย’
08 มิ.ย. 54 | อ่าน 61344 ครั้ง
สกอ.ยืนยันทีคิวเอฟไม่มีล้มแน่นอน
14 พ.ย. 54 | อ่าน 38797 ครั้ง
"อาชีวะหงอย" คอลัมน์ เลาะเลียบคลองผดุงฯ
26 ส.ค. 59 | อ่าน 385 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.