Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: 120 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศ
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: 120 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

 

          ศิริพร กิจเกื้อกูล  เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นวันครบรอบสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 120 ปี ในโอกาสนี้ กระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหารงานของ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดหลักของคุณภาพและความเท่าเทียมกัน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยการขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ด้าน คือ 1) โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้สามารถได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 2) โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับฐานะของผู้ปกครอง 3) โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ นักเรียน นักศึกษาทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกเป็นจริงผ่านการเรียนรู้บนฐานกิจกรรม และ 4) โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้เทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และกำหนดให้มี 7 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ในช่วง พ.ศ.2555-2558 โดยจะดูแลผู้เรียนดุจลูกหลาน ดูแลครูคณาจารย์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดั่งญาติพี่น้อง และบริหารจัดการทุกระดับอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          ซึ่ง 1 ใน 7 ของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมีที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปครูเพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยมีเรื่องที่ต้องดำเนินการที่สำคัญ 4 เรื่อง คือ 1) การปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน 2) การพัฒนาระบบความก้าวหน้าของครู 3) การจัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมครูอย่างเข้มข้น และ 4) การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างโอกาสให้ครู เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เน้นการปฏิรูปครูเพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ลดกฎระเบียบและงานนอกเหนือการเรียนการสอนของครู ขจัดการเรียกร้องเงินทองจากครูในการแต่งตั้ง โยกย้าย กฎเกณฑ์การประเมินครูต้องชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ และลดการให้ครูเป็นหนี้
          สำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว อาทิ มีการปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครูให้สูงขึ้น โดยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยภายใน 1 ม.ค. 2557 ผู้บรรจุในวุฒิปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนในอัตรา 15,000 บาท และให้มีการปรับชดเชยอัตราเงินเดือนของผู้อยู่ในระบบก่อนมีการปรับฐานเงินเดือนแรกบรรจุเพื่อความเสมอภาคและเป็นธรรม การพัฒนาระบบความก้าวหน้าของครู มีการยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะโดยผูกไว้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง ทุกสายงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาและจิตอาสา นำผลการปฏิบัติงานมาใช้เป็นตัวชี้วัดประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ การดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินครู มีการส่งเสริมความมีวินัยทางการเงินให้แก่ข้าราชการครู เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจะมีการวางระบบและปรับปรุงกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะทำโครงการกระทรวงศึกษาธิการไทย ใสสะอาด
          ดังนั้น ในโอกาสที่กระทรวงศึกษาธิการจะก้าวสู่ปีที่ 121 นี้ จึงขอให้เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร่วมแรงร่วมใจกัน มุ่งมั่น ผลักดันขับเคลื่อนภาระงานในหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาการการศึกษาที่ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ เพื่อเสริมสร้างอนาคตการศึกษาไทย และอนาคตของเด็กไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นที่ประจักษ์และยั่งยืนสืบต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 02 เม.ย. 55   อ่าน 9748 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ปธ.คุรุสภาขานรับรมว.ศธ.หาช่องดัน’ตชด.’ได้ใบครู
26 ก.พ. 56 | อ่าน 593 ครั้ง
ม.6 สมัครครูคืนถิ่นแค่1.5 หมื่นคน
02 เม.ย. 61 | อ่าน 986 ครั้ง
หนุนมหาลัยพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบคัดลอกผลงาน
11 พ.ย. 57 | อ่าน 446 ครั้ง
’มศว’ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายศึกษาเน้นดึงขั้นพื้นฐานทำงานประสานมหาวิทยาลัย
30 ส.ค. 54 | อ่าน 43717 ครั้ง
ตั้งกองทุนสำรองจ่าย เงินสงเคราะห์ศพครู ช่วยขรก.รายได้น้อย
08 พ.ย. 59 | อ่าน 523 ครั้ง
ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด ยกระดับหลักสูตรยุคใหม่ หวังสร้างบัณฑิต 4.0
25 ส.ค. 60 | อ่าน 573 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.