Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก จุดเปลี่ยนประเทศไทย
      

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก จุดเปลี่ยนประเทศไทย (รายงานพิเศษ)

          นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (ผอ.สท.) กล่าวว่าเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Full Human Potential) ให้สอดคล้องกับการเติบโตและพัฒนาการของสมองที่รวดเร็วมากที่สุดของชีวิตมนุษย์ ทั้งนี้พบว่าเด็กปฐมวัยจำนวนมากเข้ารับการบริการอบรมเลี้ยงดูในสถานรับเลี้ยงเด็กของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีมาตรฐานที่ต่างกันจะได้รับการพัฒนาที่แตกต่างกัน รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่งเพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิตที่จะเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ

          นายปิ่นชาย กล่าวเพิ่มว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ได้มอบให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งรัดดำเนินการยกระดับศูนย์เด็กเล็กในชุมชนให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยร่วมมือกับหน่วยงานหลักๆ เช่น ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์เด็กเล็ก ในการจัดทำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กเป็นมาตรฐานกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเป็นมาตรฐานกลางของประเทศและได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จัดมหกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการศูนย์เด็กเล็ก ผู้นำชุมชน หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กและผู้ปกครองเด็กที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวัตถุประสงค์ของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ และเกิดความมั่นใจว่าบุตรหลานที่เข้ารับบริการในศูนย์เด็กเล็กไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดในประเทศไทย จะได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน นำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติที่มีรายละเอียดของตัวบ่งชี้และเกณฑ์คลอบคลุมตัวบ่งชี้ของทุกหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายเหมือนกัน คือ มุ่งหวังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นขึ้นสูงสุดกับเด็กและเยาวชน ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กต่อไป

          นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สท. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติได้จัดงานมหกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กไปสู่การปฏิบัติในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ห้องปรินซ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่งเพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิตที่จะเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดการยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กอย่างรวดเร็ว และมอบหมายให้ 7 กระทรวงที่เกี่ยวข้องนำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งควรจะพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานฯ ศูนย์เด็กเล็กใดมีการดำเนินงานดีเด่นอยู่แล้วก็ขอให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนศูนย์เด็กเล็กใดที่ยังไม่พร้อมก็ขอให้เริ่มทยอยปรับปรุงการดำเนินงานของตนเองให้ได้มาตรฐานต่อไป โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กในทุกเรื่อง การใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเสมือนเป็นการประกันคุณภาพภายในการให้บริการของศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งรัฐบาลคาดหวังให้เด็กปฐมวัยทุกคนที่เข้ารับบริการในศูนย์เด็กเล็กได้รับการพัฒนารอบด้านตามวัย อย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่องแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของเด็กปฐมวัยในระยะยาว ขอให้ทุกหน่วยงานต้นสังกัดของศูนย์เด็กเล็ก สนับสนุนให้มีกลไกประกันคุณภาพภายในของศูนย์เด็กเล็กอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจะได้ร่วมกันตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์และดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด

          นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว กล่าวเพิ่มอีกว่าการจัดมหกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและโอกาสที่ดีที่จะทำให้ทุกหน่วยงานและทุกท่านได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานกลางของประเทศโดยเฉพาะผู้ปกครองท่านจะมีความมั่นใจในการได้รับบริการจากศูนย์เด็กเล็กของหน่วยงานทุกสังกัดได้มากยิ่งขึ้น ว่าบุตรหลานของท่านจะมีคุณภาพและมีความปลอดภัย พร้อมกับเห็นความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของหน่วยงานและทุกคนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของบ้านเมืองเราอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการศูนย์เด็กเล็ก ผู้นำชุมชน หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กและผู้ปกครองเด็กรวมทั้งสิ้นประมาณ 600 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวัตถุประสงค์ของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติและเกิดความมั่นใจว่าบุตรหลานที่เข้ารับบริการในศูนย์เด็กเล็กไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดในประเทศไทย จะได้รับการดูและอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการของแต่ละหน่วยงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก การประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติร่วมกันของหน่วยงานหลักคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีการเสวนา หัวข้อ อนาคตเด็กปฐมวัยกับการขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ นำไปปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป

          นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว กล่าวอีกว่าในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน และกรุงเทพมหานคร คือ จะประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนโดยมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับเด็กเป็นตัวตั้ง ด้วยความจริงใจ ยอมรับ ซื่อสัตย์ และเสียสละ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติให้มีความทันสมัย ทัดเทียมกับกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังเป้าหมายที่สำคัญให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ตามวัยอย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่องแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรมอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันเพื่อเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

 

          ที่มา: http://www.naewna.comโพสเมื่อ : 30 มี.ค. 55   อ่าน 9630 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เล็งแจง’สุชาติ’ทบทวนครูพันธุ์ใหม่ ’พินิติ’ยันมีแต่เด็กหัวกะทิ-ใจรักครู
02 เม.ย. 55 | อ่าน 9497 ครั้ง
กคศ.เลิกข้อสอบ ’ภาค ข’ ส่อทุจริตจัดสอบใหม่ 3 กค.เพื่อโปร่งใส
26 มิ.ย. 57 | อ่าน 484 ครั้ง
’ทีวีครู’จัดโรดโชว์’ห้องเรียนคุณภาพ’ เผยแพร่เคเบิลทีวีท้องถิ่น12จว.
01 มิ.ย. 54 | อ่าน 44402 ครั้ง
31 ม.ค. รับแน่ ปรับ 1.5หมื่น ขรก.วุฒิป.ตรี
26 ม.ค. 55 | อ่าน 88079 ครั้ง
อาชีวะสอนสายอาชีพ ร.ร.มัธยม ช่วยเด็กทำงานได้หลังเรียนจบ
27 ม.ค. 57 | อ่าน 444 ครั้ง
การปรับหลักสูตรคือสูตรสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษา?
04 ก.พ. 56 | อ่าน 1080 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.