Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ประกาศผลทดสอบ O-Net, GAT, PAT เป็นปีแรกที่หาคะแนนขั้นต่ำจากตัวข้อสอบ
      

ประกาศผลทดสอบ O-Net, GAT, PAT เป็นปีแรกที่หาคะแนนขั้นต่ำจากตัวข้อสอบ

          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แถลงข่าวผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทาง วิชาการ/วิชาชีพ(PAT) ครั้งที่ 2/2555 (เดือนมีนาคม 2555) ณ อาคารพญาไทพลาซ่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมาว่า ผลสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นม.6 ปีการศึกษา 2554 ที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 พบว่า วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 368,228 คน คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน คะแนนสูงสุด 90.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 41.88 คะแนน, สังคมศึกษาฯ ผู้เข้าสอบ 372,662 คน คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 83.75 คะแนน ค่าเฉลี่ย 33.39 คะแนน,ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 370,561 คน คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 98.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 21.80 คะแนน, คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 372,094 คน คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 100.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 22.73 คะแนน, วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 366,744 คน คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 90.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 27.90 คะแนน,สุขศึกษาฯ ผู้เข้าสอบ 365,045 คน คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 86.25 คะแนน ค่าเฉลี่ย 54.61 คะแนน ศิลปะ ผู้เข้าสอบ 365,045 คน คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 71 คะแนน ค่าเฉลี่ย 28.54 คะแนน และการงานอาชีพฯ ผู้เข้าสอบ 365,045 คน คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 86.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 48.72 คะแนน

          ผอ.สทศ.กล่าวด้วยว่า ส่วนคะแนนต่ำสุดเป็นศูนย์ทุกวิชานั้น สทศ.ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีการทำข้อสอบแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ไม่ทำเลย 2.ทำไม่ครบ 100 ข้อ และ 3. ทำทุกข้อแต่ไม่ถูกต้องสักข้อ ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบคะแนน O-Net ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2551-2554 สรุปได้ว่ามีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน มากนัก ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับเดียวกัน โดยในปีการศึกษา 2554 สทศ.ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบเป็น 5 ตัวเลือก มีการจับกลุ่มในการสอบ ทำให้คะแนนเฉลี่ย 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการงานอาชีพฯ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ส่วน 5 รายวิชาที่เหลือ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง

          รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่สทศ.ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนน O-Net หาร้อยละของ นักเรียนที่ผ่านคะแนนจุดตัด หรือคะแนนขั้นต่ำในการสอบ ระดับชาติ โดยพิจารณาจากตัวข้อสอบ การให้ครูผู้สอนมา กำหนดจุดตัด และให้กรรมการออกข้อสอบกำหนดจุดตัด พบว่า ภาษาไทย คะแนนจุดตัด หรือคะแนนขั้นต่ำ 40 คะแนน มีนักเรียนที่ผ่านคะแนนจุดตัด หรือขั้นต่ำจำนวน 213,388 คน คิดเป็นร้อยละ 57.95 สังคมศึกษาคะแนนจุดตัด 30 คะแนน มีนักเรียนผ่าน 246,931 คน คิดเป็นร้อยละ 66.26 ภาษาอังกฤษ คะแนนจุดตัด 25 คะแนน มีนักเรียนผ่าน 83,438 คน หรือร้อยละ 22.52 คณิตศาสตร์ คะแนนจุดตัด 25 คะแนน มีนักเรียนผ่าน 116,109 คน ร้อยละ 31.20 วิทยาศาสตร์ คะแนนจุดตัด 25 คะแนน มีนักเรียนผ่าน 220,653 คน ร้อยละ 60.17 สุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนจุดตัด 45 คะแนน มีนักเรียนผ่าน 294,836 คน ร้อยละ 87.64 ศิลปะ คะแนนจุดตัด 30 คะแนน มีนักเรียนผ่าน 154,673 คน ร้อยละ 42.37 และการงานอาชีพฯ คะแนนจุดตัด 45 คะแนน มีนักเรียนผ่าน 242,952 คน ร้อยละ 66.55 อย่างไรก็ตาม คะแนนจุดตัด หรือขั้นต่ำในการสอบระดับชาตินี้ ไม่สามารถอิงตามกลุ่ม หรือคะแนนที่เห็นได้ จะต้องอิงตามเกณฑ์ ซึ่งต้องพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย ไม่ใช่ดูเฉพาะที่ตัวเลข เช่น คะแนนเต็ม 100 จุดตัดจะต้องอยู่ที่ 50 เสมอไป ส่วนความยากง่ายของข้อสอบนั้น จากการวิเคราะห์ พบว่า ภาพรวมความยากของข้อสอบก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

          รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า กรณีที่มีข้อเสนอให้ใช้ข้อสอบ O-Net ในการสอบผ่านช่วงชั้นนั้น เรื่องนี้ได้มีการหารือมานานแล้ว สทศ.เองมีความมั่นใจว่าจะพัฒนาข้อสอบให้มีมาตรฐานมากขึ้น โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2555 จะมีการพัฒนาระบบธนาคารข้อสอบ และพัฒนามาตรฐานผู้ออกข้อสอบ โดยในเดือน พ.ค.2555 นี้จะเชิญผู้ออกข้อสอบ ทั้งเก่าและใหม่มาประชุมสัมมนา และจะนำข้อมูลสารสนเทศ ปี 51-54 มาเป็นจุดนำในการปรับปรุงพัฒนาการออกข้อสอบ โดยวางเป้าหมายให้ข้อสอบ O-Net ควรมีความยากง่าย ปานกลาง อยู่ที่ร้อยละ 50-60 ความยาก ร้อยละ 20-25 และง่ายร้อยละ 20-25

          ยิ่ง ศธ.จะนำข้อสอบไปใช้มากเท่าไร่ สทศ.ยิ่งต้องประกันคุณภาพข้อสอบมากเท่านั้น เพื่อให้เป็นต้นแบบเรื่องการทดสอบทางการศึกษา พร้อมกันนี้ สทศ.ยังได้ร่วมมือกับ สพฐ.เตรียมลงพื้นที่พัฒนาการประเมินผลในชั้นเรียนของโรงเรียนต่างๆ โดยจะให้เขตพื้นที่เป็นแกนหลักในการนำระบบการจัดทดสอบและรูปแบบข้อสอบของ สทศ.ไปใช้ในการประเมินผล เพื่อให้นักเรียนต่างจังหวัดเกิดความคุ้นเคย ผอ.สทศ. กล่าว

          รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวอีกว่า สำหรับผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555 (เดือนมีนาคม 2555) ซึ่งได้ประกาศเร็วกว่ากำหนด เดิมจะประกาศผลในวันที่ 10 เมษายน 2555 แต่ได้เลื่อนมาประกาศในวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th แต่ภายหลังที่เปิดระบบให้นักเรียนเข้ามาตรวจผลคะแนน ปรากฏว่าเกิดปัญหาเนื่องจากลืมปิดระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบการประกาศผล หลังจากเกิดปัญหาจึงได้รีบปิดระบบเซิร์ฟเวอร์ แต่ก็ทำให้นักเรียน 17,597 คน จาก 163,064 คน หรือร้อยละ 10 ได้คะแนนไม่ตรงความเป็นจริง แบ่งเป็น 14,174 คน ร้อยละ 8.69 คะแนนมากกว่าความเป็นจริง และ3,423 คน ร้อยละ 2 มีคะแนนน้อยกว่าที่เป็นจริง อย่างไรก็ตาม สทศ.จึงให้จัดเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งคะแนนที่แท้จริงให้แก่นักเรียนทั้งหมดแล้ว สำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยลงกว่าเดิม ให้ติดต่อขอยื่นคำร้องเพื่อขอดูกระดาษคำตอบได้ที่สทศ. ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน นี้ เวลา 8.30-16.00 น. และเปิดให้ดูกระดาษคำตอบ ในวันที่ 6 และ 7 เมษายน นี้

          สทศ.จะมีระบบทดสอบการประกาศผลก่อนประกาศผลจริง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากเจ้าหน้าที่ สทศ. ลืมปิดระบบควบคุม (เซิร์ฟเวอร์)ที่ใช้ในการทดสอบตอนแรก ทำให้เครื่องดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ตัวดังกล่าวจึงเกิดปัญหา แต่เมื่อตรวจพบปัญหาแล้ว สทศ.ก็ได้รีบปิดระบบและแก้ไขจนสามารถประกาศผลได้ตามปกติในเวลา 22.30 น. ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือเป็นบทเรียนที่ สทศ.จะต้องเฝ้าระวัง และยืนยันว่าอะไรก็ตาม ถ้าผิด สทศ.ก็ยอมรับและแก้ไขทันทีจะไม่มีการปกปิด ผอ.สทศ. กล่าว

          ผอ.สทศ. กล่าวด้วยว่า การสอบครั้งนี้ พบว่า มีผู้เข้าสอบ GAT ที่ได้คะแนนเต็ม 300 คะแนน จำนวน 1 คน และมีผู้เข้าสอบจำนวน 133,637 คน คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 300.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 142.06 คะแนน ส่วน GAT ตอนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา เข้าสอบ 133,638 คน คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนนสูงสุด 150.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 89.07 คะแนน GAT 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 133,639 คน คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 150.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 52.98 คะแนน PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 79,892 คน คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 288.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 45.75 คะแนน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 78,939 คน คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 217.50 คะแนน ค่าเฉลี่ย 88.27 คะแนน PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 18,070 คน คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 255.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 95.07 คะแนน PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 6,062 คน คะแนนต่ำสุด 21.00 คะแนน สูงสุด 276.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 138.43 คะแนน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เข้าสอบ 53,838 คน คะแนนต่ำสุด 44.00 คะแนน สูงสุด 244.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 156.03 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 7,839 คน คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 213.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 131.83 คะแนน PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศสเข้าสอบ 3,094 คน คะแนนต่ำสุด 39.00 คะแนน สูงสุด 265.50 คะแนน ค่าเฉลี่ย 92.29 คะแนน PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน เข้าสอบ 1,321 คน คะแนนต่ำสุด 36.66 คะแนน สูงสุด 259.99 คะแนน ค่าเฉลี่ย 89.02 คะแนน PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น เข้าสอบ 2,363 คน คะแนนต่ำสุด 36.66 คะแนน สูงสุด 293.33 คะแนน ค่าเฉลี่ย 107.67 คะแนน PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน เข้าสอบ 3,894คน คะแนนต่ำสุด 33.33 คะแนน สูงสุด 259.99 คะแนน ค่าเฉลี่ย 87.81 คะแนน PAT7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ เข้าสอบ 479 คน คะแนนต่ำสุด 29.99 คะแนน สูงสุด 256.66 คะแนน ค่าเฉลี่ย 88.91 คะแนน และ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เข้าสอบ 828 คน คะแนนต่ำสุด 43.33คะแนน สูงสุด 283.33 คะแนน ค่าเฉลี่ย 90.70 คะแนน

          ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานบอร์ด สทศ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้รับคำถามเกี่ยวกับข้อสอบของ สทศ.ว่าออกเกินหลักสูตรหรือไม่ ซึ่งตนขอยืนยันว่าการออกข้อสอบยึดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตร โดย สทศ. มีผังการออกข้อสอบเพราะฉะนั้นแน่ใจได้ว่าเนื้อหาเป็นไปตามหลักสูตรแน่นอน แต่ในผังจะมีระดับการวัด ความจำ การคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อจะสะท้อนผลการวัดระดับนั้นๆ ได้จริงโดย สทศ.ได้คัดคนที่มีฝีมือมาออกข้อสอบ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2555 นี้ สทศ.จะจัดประชุมกับผู้ออกข้อสอบถึงการพัฒนาข้อสอบให้ตรงตามเกณฑ์ระดับการวัดและเนื้อหา อย่างไร ก็ตาม ในส่วนการดูผลคะแนนของ สทศ. ไม่ได้วัดที่จุดตัด 50 จากคะแนนเต็ม 100 เสมอไป แต่ต้องใช้หลักวิชาในการวัด ซึ่งในปีนี้ สทศ.ได้จัดทำคะแนนจุดตัด ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยคะแนนขั้นต่ำที่เหมาะสมของแต่ละวิชาในการสอบ O-Net ชั้น ม.6 ดังนั้น ต่อไปนี้ขอให้ดูค่าสถิติที่เป็นคะแนนจุดตัด จะทำให้เกิดความสบายใจขึ้นมากกว่าไปดูคะแนนเฉลี่ยอย่างเดียว เพราะคนทั่วไปคิดว่าจุดตัดจะอยู่ที่ 50 หากได้ต่ำกว่านั้นถือว่าตก ที่จริงแล้ว เวลาที่มีการวัดผลก็วัดกันคนละจุด ในส่วนของ สทศ.ต้องใช้หลักวิชาการในการวัด และกำหนดตัวเลขจุดตัดให้เป็นคะแนนขั้นต่ำของแต่ละวิชา

          สรุปความแม่นตรงของการวัด มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักสูตร คุณภาพข้อสอบคงเส้นคงวา ไม่น่าผันแปรมาก ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นรูปแบบที่ไปด้วยกันได้พอสมควร ดังนั้น ที่ใครให้ข่าวลือว่า ที่ใช้รูปแบบข้อสอบการเป็น 5 ตัวเลือก ไม่มีมันติเพิล ข้อสอบคะแนนจะเพิ่ม มาก อันนั้นเป็นแค่ข่าวลือ ต่อไปอยากให้สถาบัน ต่างๆ ศึกษาวิเคราะห์ ให้ชัดเจนขึ้น จะได้ลงข่าว ให้ผู้คนเข้าใจตรงกันว่าจุดตัดไม่ได้อยู่ที่ 50 ทุกวิชา จะได้ไม่เป็นทุกข์ ศ.ดร.สมหวัง กล่าว

 

          ที่มา: http://www.naewna.comโพสเมื่อ : 30 มี.ค. 55   อ่าน 10972 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มสด.ชูบุคลากรสายสนับสนุน ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับสายวิชาการ
11 เม.ย. 57 | อ่าน 623 ครั้ง
ไทยต้องเร่งฟิตภาษา ถ้าไม่อยากรั้งท้าย กินบ๊วยกลุ่มอาเซียน
27 พ.ค. 58 | อ่าน 444 ครั้ง
"สสวท."ขอเพิ่มค่าหัวเด็กทุนวิทย์70%
08 พ.ย. 53 | อ่าน 9018 ครั้ง
ศธ.ทวงเงินพันล้าน ก.คลัง ช่วยเด็กหูหนวกได้ยินเสียง
24 ก.ย. 55 | อ่าน 834 ครั้ง
นิทรรศการศึกษาต่อ
17 มี.ค. 57 | อ่าน 449 ครั้ง
ศธ.ให้สถาบันการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ กทม.-ปทุม-นนท์ และ 4 อำเภอของ นครปฐมเลื่อนเปิดเทอม 21 พ.ย.
08 พ.ย. 54 | อ่าน 41416 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.