Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สกศ.เผยต้องเร่งพัฒนาการศึกษา เพิ่มคุณภาพทรัพยากรคน
      

สกศ.เผยต้องเร่งพัฒนาการศึกษา เพิ่มคุณภาพทรัพยากรคน

          ไทยเผชิญวิกฤติขาดแรงงานระดับสูง-ระดับล่าง หนุนสถาบันการศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพ เพิ่มทรัพยากรบุคคล
          ศ.พิเศษธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทำรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศในปี 2551 พบว่า ขาดแคลนแรงงานทั้งสิ้น 344,748 คน ที่ขาดแคลนมากที่สุดคือแรงงานในด้านการผลิต/แรงงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 23.55 รองลงมาเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต/ฝ่ายปฏิบัติด้านการผลิต (อุตสาหกรรมผลิตต่างๆ เช่น เหมืองแร่ ไฟฟ้า ก๊าซ และประปา) และพนักงาน ขับรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กและรถตู้ คิดเป็นร้อยละ 7.78 และ 2.75 สรุปได้ว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการมีความต้องการกำลังคนเพิ่มขึ้น
          ศ.พิเศษธงทอง กล่าวว่า นอกจากนี้ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2551 พบว่า ต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาทั้งหมด 46,553 คน ในขณะที่มีผู้ว่างงานในระดับนี้อยู่ถึง 91,192 คน จึงเห็นได้ว่าปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานนี้เกิดขึ้นในทุกสาขาวิชา อาทิ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาสังคมศาสตร์
          ประเด็นที่ต้องตระหนักคือ การผลิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีการเปิดหรือขยายสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างรวดเร็ว และเปิดสอนในสาขาซ้ำหรือคล้ายกัน อาจจะมิได้เน้นในเรื่องคุณภาพของผู้จบการศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่เปิดใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติฯ ปี 2552 ระบุว่าสถานประกอบการเห็นว่า แรงงานที่มีอยู่ยังขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามแรงงานยังมีความขยัน อดทน และมีระเบียบวินัยในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ศ.พิเศษธงทองกล่าว
          ศ.พิเศษธงทอง กล่าวว่า ในระดับมัธยมปลายมีผู้จบการศึกษาเฉลี่ยปีละเกือบ 3 แสนคน ในขณะที่มีผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) เฉลี่ยปีละเกือบ 4 แสนคน แต่พบว่าทั้ง 2 ระดับ นี้มีสัดส่วนเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยมาก เนื่องจากต้องการเรียนต่อเพื่อให้ได้เงินเดือนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าตลาดแรงงานระดับปริญญาตรีจัดอยู่ในขั้นวิกฤติ โดยมีอุปทานแรงงานมากกว่าอุปสงค์แรงงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อย่างน้อยจะมีผู้จบปริญญาตรีว่างงานประมาณร้อยละ 30 ของทุกปี สรุปได้ว่าแรงงานระดับล่างสุดและระดับสูงมีปัญหาในขั้นวิกฤติ โดยระดับล่างสุดต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ขณะที่ตลาดแรงงานระดับสูงขาดการพัฒนาไปสู่การใช้แรงงานที่มีสมรรถนะสูง
          เลขาธิการ สกศ. กล่าวสรุปว่า ผลการวิจัยดังกล่าวมีข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ ในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ เช่น การยกระดับคุณภาพการศึกษาของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด การยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การเพิ่มจำนวนและคุณภาพ ผู้จบสายอาชีวศึกษา การเพิ่มกำลังคนโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพียงพอ การพัฒนาฝีมือแรงงานระยะสั้นและระยะยาว เพื่อยกระดับความสามารถกำลังคนทุกระดับในทุกสาขาการผลิตและบริการ การยกระดับคุณภาพของครู อาจารย์ เป็นต้น

Source - ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (Th)โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 53   อ่าน 12792 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เร่งครู6ปี3เดือนเบ่งหลักสูตร
08 พ.ย. 53 | อ่าน 8517 ครั้ง
สพฐ.จัดอบรมศึกษานิเทศก์ เตรียมความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาให้ครูที่ต้องสอนจริง
17 ก.ค. 55 | อ่าน 614 ครั้ง
สอศ.อุทธรณ์เกณฑ์ประเมินสมศ.
07 ก.ค. 54 | อ่าน 31492 ครั้ง
’สวนดุสิต’เร่งปรับกลยุทธ์รับน.ศ.ตั้งรับปัญหาอนาคต-เด็กเรียนต่อมหา’ลัยลดฮวบ
29 เม.ย. 54 | อ่าน 38668 ครั้ง
แนะสารวัตรนักเรียนเปลี่ยนแนวคิด
23 พ.ย. 53 | อ่าน 7589 ครั้ง
ชงประเมินครูเทียบชั้นสากล
12 พ.ย. 55 | อ่าน 614 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.