Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คุยกับผอ.สมศ.: การสร้าง"ห่วงโซ่คุณภาพการศึกษา"          ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

          สืบเนื่องหลังจากการจัดงานประชุมวิชาการ  ๑๐  ปี สมศ.ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งได้มีการประกาศมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ -๒๕๕๘) ทั้งสามระดับการศึกษาไปแล้วนั้น ถือเป็นการประกาศเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามให้สถานศึกษา ทราบ โดยจะเริ่มประเมินในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไปเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองที่ผ่านมา พบว่ามีสถานศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ และมีผลการประเมินในระดับดีมาก ถือเป็นสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งมีความพร้อมในทุกด้าน มีศักยภาพสูง สามารถที่จะไปช่วยเหลือสถานศึกษาอื่นๆ ได้ สมศ. จึงได้สร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาในรูปแบบโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น "ห่วงโซ่คุณภาพการศึกษา"ในรูปแบบ ๑ ช่วย ๙ โดยให้สถานศึกษาที่มีความเข้มแข็ง ๑ แห่ง ซึ่งเรียกว่า"สถานศึกษาแกนนำ"เข้าไปช่วยเหลือหรือร่วมพัฒนาสถานศึกษาอื่นๆ อีกอย่างน้อย ๙ แห่ง ที่เรียกว่า"สถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนา"ให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท ของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งหากมีสถานศึกษาแกนนำจำนวนมากขึ้นก็จะมีวงสะท้อนของการเข้าไปร่วมพัฒนา กว้างขวางออกไปเป็นลักษณะห่วงโซ่คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการสานต่อคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
          โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับสถานศึกษาได้พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของตน เองสู่ความเป็นเลิศ เป็นการสร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาทุกระดับ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เป็นการส่งเสริมการนำผลประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรม มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู ส่งเสริม "สถานศึกษาแกนนำ" ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม มีจิตสาธารณะ และมีจิตอาสาให้สังคมได้รับรู้ร่วมกัน สมศ. จึงได้กำหนดเกณฑ์เบื้องต้นไว้ว่าหากสถานศึกษาแกนนำได้เข้าไปช่วยเหลือสถาน ศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาให้มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามสูงขึ้นครบทุก แห่งแล้ว สถานศึกษาแกนนำจะได้รับประกาศเกียรติคุณจากมติชน 7, 8 ก.พ. 54  สมศ. เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้นำสร้างสรรค์ความดีให้กับการพัฒนาการศึกษาไทยสืบไป
          ทั้งนี้ สมศ. ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการในโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดด เด่น "ห่วงโซ่คุณภาพการศึกษา" เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯโดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ)เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ "ห่วงโซ่คุณภาพการศึกษา" และร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมศ. กับสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น "ห่วงโซ่คุณภาพการศึกษา" ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทั้ง ๓ ระดับการศึกษา
          การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สมศ. กับสถานศึกษาเครือข่าย ตามโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่นห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการประเมินที่จะได้สร้างการมีส่วนร่วมในอันที่จะ พัฒนาการศึกษาสร้างบรรยากาศการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ของไทยและถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มโอกาสในการเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพและส่งเสริมการ ทำงานของท้องถิ่นในอนาคต ซึ่งในการเปิดตัวโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น "ห่วงโซ่คุณภาพการศึกษา" มีสถานศึกษาร่วมลงนามความร่วมมือกับ สมศ. จำนวน ๙ แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ระดับอาชีวศึกษา จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓ แห่งได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและโรงเรียนปรินซ์รอแยลส์วิทยาลัย
          สมศ. ขอชื่นชมและขอบคุณเป็นพิเศษกับสถานศึกษาทั้ง ๙ แห่ง ที่เสียสละเป็นสถานศึกษาแกนนำ และเป็นตัวอย่างในการเป็นผู้นำความดีแก่สังคม และเชื่อมั่นว่าในโอกาสต่อๆ ไปจะมีสถานศึกษาอีกหลายๆ แห่ง เข้าร่วมตามโครงการดังกล่าว
          สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๒๔ เลขที่ ๑๒๘ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๒๑๖-๓๙๕๕ โทรสาร ๐-๒๒๑๖-๕๐๔๓-๖ homepage : http//www.onesqa.or.th E-mail  :
info@onesqa.or.th

          --มติชน ฉบับวันที่ 7 ก.พ. 2554 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 54   อ่าน 11208 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.ส่ง’แท็บเล็ต’ไม่ทันเปิดเทอม
07 มี.ค. 56 | อ่าน 551 ครั้ง
"สมเด็จพระเทพฯ" ทรงแนะจัดการศึกษา สอนเด็ก"อย่าเกี่ยงงาน"/ไม่มองแค่อาเซียน
04 พ.ย. 57 | อ่าน 378 ครั้ง
สพฐ.เปิดบัญชี "รวมน้ำใจสู่อุทกภัยโรงเรียน" - สั่งเขตพท.รวมข้อมูลร.ร.เลื่อนเปิดเทอม 2/2553
27 ต.ค. 53 | อ่าน 13442 ครั้ง
27 ม.เจรจาลดค่าใช้จ่ายสอบคัดเลือก
10 พ.ค. 59 | อ่าน 369 ครั้ง
นายกฯทำแผนผลักดันสตาร์ตอัพ
02 พ.ย. 61 | อ่าน 260 ครั้ง
สมศ.พร้อมปรับปรุงโอเน็ตเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
20 มี.ค. 55 | อ่าน 9328 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.