Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


อีกก้าวความสำเร็จของเครือข่าย 9 ราชภัฏ กับการจัดงาน"ประชุมวิชาการระดับชาติ"
      

อีกก้าวความสำเร็จของเครือข่าย 9 ราชภัฏ กับการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ

 

          ประสบความสำเร็จตามความคาดหมายสำหรับการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อเรื่อง วิจัยเพื่อพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) และเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมศรีสุริยะ (มบส.) งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยเพื่อพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกด้าน ภายในงานนอกจากจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยจาก 9 สถาบันแล้ว ยังได้รับเกียรติจากนักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาถ่ายทอดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บรรยายเรื่อง แนวทางการวิจัยทางชีวภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายเรื่อง การพัฒนาหุ่นยนต์ไทยซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยและผู้ร่วมงานจำนวนมาก รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง ตั้งแต่ปี 2553 ในการร่วมกันพัฒนางานทางด้านวิชาการ พัฒนาบุคลากรและนิสิต นักศึกษา และการจัดงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมสมดังเจตนารมณ์ของเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 9 แห่งที่ต้องการจะขับเคลื่อนผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยของแต่ละท้องถิ่น และเกิดเครือข่ายนักวิจัยที่มีแนวคิด
          ร่วมกันในการทำวิจัยที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ  รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่า ขณะนี้คณะวิทยาศาสตร์ฯ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เปิดรับในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์ประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (อส.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (อส.บ.) การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (หลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี 2 ปีหลัง) เปิดรับสมัครในสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพและการจัดการผลิต) หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) และ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ศูนย์รับนิสิตสายตรง โทร.0-2473-7000 ต่อ 1998, 1716 หรือดูที่ www.bsru.net หรือ www.bsru.ac.th

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 01 มี.ค. 55   อ่าน 11864 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ห่วงทิ้งการประเมินไทยที่โหล่
17 มี.ค. 59 | อ่าน 583 ครั้ง
พระเทพฯทรงรับสั่งส่งเสริมคัดไทย ช่วยเด็กทบทวน-เพิ่มสมาธิ-สพฐ.รณรงค์ใหญ่
29 ม.ค. 56 | อ่าน 721 ครั้ง
โปรดอ่าน และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับกรณี "ป.ตรีอื่น ก็เป็นครูได้"
27 เม.ย. 58 | อ่าน 641 ครั้ง
สพท.ต่อยอดนักเรียนเป็นเลิศ
02 ก.พ. 55 | อ่าน 68232 ครั้ง
บ่มเทคนิคครูวิทย์ระดับสูง พัฒนาผู้นำโรงเรียนท้องถิ่น
15 มิ.ย. 54 | อ่าน 98698 ครั้ง
เล็งใช้’โอเน็ต’ประเมินวิทยฐานะ รมว.ศธ.สั่ง’สทศ.’จัดสอบทุกชั้น
29 ก.พ. 55 | อ่าน 11667 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.