Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มข."มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกฝันที่เป็นจริงศ.เกียรติคุณดร.สุมนต์ สกลไชย          "ผมไม่ได้หวังเพียงว่าจะให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีชื่อเสียงในระดับภูมิภาค แต่ผมมองไปถึงการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  เป็นวลีสั้นๆ ของ ศ.เกียรติคุณดร.สุมนต์ สกลไชย ในคราวรับตำแหน่งอธิการบดี คนที่9 เมื่อ8 ปีก่อน วันนี้ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)" ก้าวสู่ปีที่ 48 ขึ้นแท่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเป็นที่เรียบร้อย
          ศ.เกียรติคุณดร.สุมนต์ เป็นผู้บริหารจากกระบวนการสรรหาเมื่อปี 546 ด้วยประสบการณ์ของการเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 3 วาระ และรองอธิการบดีในสมัยที่ผ่านมาถึง 2 วาระ พร้อมด้วยคุณวุฒิปริญญาเอกด้าน Medicinal Chemistry จากประเทศสหรัฐอเมริกา พ่วงท้ายนิติศาสตรบัณฑิตอีก1 ปริญญา
          นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในสมัยของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และยังได้รับเกียรติจากรางวัลดีเด่นทั้งระดับชาติ ระดับนานาชาติ และท้ายสุด คือ การได้รับประกาศเกียรติคุณผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลครุฑทองคำ อีกด้วย
          "มข." ภายใต้การบริหารงานของศ.เกียรติคุณดร.สุมนต์ ได้เปลี่ยนแปลงในหลายด้านขึ้นมาสู่แถวหน้าของสถาบันการศึกษา ด้วยการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ ยกระดับหลักสูตรสู่การเป็นนานาชาติ ขยายขอบเขตการดำเนินงานด้วยการก่อตั้งหน่วยงานที่สำคัญต่อการพัฒนา และการขยายเครือข่ายความร่วมมือออกสู่ต่างประเทศทั่วโลก จำนวนของนักศึกษาที่มีความต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มากขึ้นเป็นลำดับ การประเมินและการจัดอันดับต่างๆ ที่เป็นกลไกเพื่อวัดมาตรฐานสถานศึกษา และการประกันคุณภาพทางการศึกษา เข้าสู่อันดับที่สูงขึ้น
          ส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยโดยได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานวิจัยด้วยการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางขึ้นมาถึง 24 ศูนย์ ให้มีความเป็นเอกภาพในการทำงาน ส่งผลให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการอ้างอิงและตีพิมพ์ในต่างประเทศมากมาย จนมาถึงการที่รัฐบาลได้ประกาศให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีศักยภาพและความพร้อม ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติประจำปี 2553 World-Class University เพื่อให้การสนับสนุนด้านการวิจัย
          ได้รับการประกาศพร้อมกับมหาวิทยาลัยเพียง 9 แห่งโดยพิจารณาจากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย 1 ใน 500 สถาบันชั้นนำทั่วโลกของ Times Higher Education (THE-QS) ผลงานวิจัยอีกมากมายจะได้รับการสนับสนุนและเกิดขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างของพี่น้องประชาชน
          นอกจากนี้ยังให้สวัสดิการที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษาบุตรผ่านโรงเรียนประจำสถาบันที่ชื่อว่า สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยการจัดสรรงบประมาณจำนวนมากถึง 178,420,000 บาทเพื่อการจัดหาอาคารสถานที่ สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่บุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตให้เกิดขึ้นในรั้วสถาบันแห่งนี้ ยังรวมถึงการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่แห่งนี้ในการดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทำให้บรรยากาศของมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยความร่มรื่นสวยงาม อบอุ่น ปลอดภัย และสะดวกสบาย
          ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ผลงานความสำเร็จได้ถูกส่งผ่านช่องทางที่หลากหลายไปสู่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนได้เห็น ได้เข้าใจ และมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยได้พัฒนาสื่อสารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณค่า เช่น เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ยังรวมถึงกิจกรรมด้านสังคมและชุมชนสัมพันธ์ที่ทำให้ภาพลักษณ์ของสถาบันมีความแนบแน่นใกล้ชิดกับชุมชนและสังคม เป็นผลให้ข่าวสารความสำเร็จจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกถ่ายทอดออกเป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนมากมายเป็นประวัติการณ์ เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนางานที่ดียิ่งขึ้น
          มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและภูมิภาคตามกรอบพันธกิจ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ก่อให้เกิดเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จในฐานะบัณฑิตที่มีศักยภาพ รวมแล้วกว่า 9 หมื่นคน
          ความสำเร็จขององค์กรเกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถและความร่วมมือของบุคลากรที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติภารกิจในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบกับการบริหารจัดการที่ดี ด้วยการกำกับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย ส่งผ่านผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเข้าใจบริบทขององค์กรทางการศึกษา ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนขององค์กรสู่สาธารณะได้อย่างสมศักดิ์ศรี ถึงพร้อมด้วยบุคลิกภาพ และคุณวุฒิ เป็นบุคคลที่ประชาคมให้การยอมรับ เป็นผู้นำที่มีคุณสมบัติในการเชื่อมประสานความรู้สึกของคนในองค์กรให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกด้วย
          วันนี้ อธิการบดีคนที่9 หมดวาระ แต่คุณูปการที่สร้างไว้ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีทุนเสบียงในการเดินทางต่อ เพื่อทำหน้าที่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อประชาชนให้ดีที่สุดต่อไป

          ที่มา: http://www.komchadluek.net


โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 54   อ่าน 8600 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ส.ป.ก.เตรียมพร้อมเข้าสู่AEC เร่งพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร
20 ก.ย. 55 | อ่าน 751 ครั้ง
ปี 59 รับ นศ.คุรุทายาทรุ่นแรก 4,500 คน
08 ต.ค. 58 | อ่าน 1320 ครั้ง
มรภ.สวนดุสิตเปิดตัวตำราร่วมเขียนอเมริกา
29 พ.ย. 55 | อ่าน 1104 ครั้ง
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
06 ก.ค. 59 | อ่าน 549 ครั้ง
โรงเรียน สพฐ.ขยายจัดอนุบาล 3 ปี รองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
05 ม.ค. 60 | อ่าน 864 ครั้ง
ตั้งผู้สอบบัญชีโรงเรียนเอกชน
12 ก.พ. 57 | อ่าน 429 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.