Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กระทรวงศึกษาฯแถลงข่าวจัดงาน African Weekนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเชิญชวนผู้สนใจ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การเมืองของแอฟริกาที่หาชมได้ยาก ระหว่างวันที่ 16 - 19 กันยายน 2553  ณศูนย์การค้าสยามพารากอน ปทุมวัน กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและประเทศในทวีปแอฟริกามีความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษา มีคณะผู้แทนจากประเทศแอฟริกาเดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทยหลายคณะ มีการพบปะหารือของผู้บริหารระดับสูง และมีมหาวิทยาลัยของไทยหลายแห่งได้ดำเนินความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของแอฟริกา นอกจากนี้กลุ่มประเทศแอฟริกาได้มีบทบาทสนับสนุนท่าทีของไทยในเวทียูเนสโกอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นความสำคัญที่จะให้มีการกระชับและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้น และเห็นว่าการจัดงาน African Week ขึ้นในประเทศไทย จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในแอฟริกาให้แก่คนไทยอย่างกว้างขวาง และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
กระทรวงศึกษาธิการได้รับเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการจัดงาน African Week ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 - 19 กันยายน 2553 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม และสถานเอกอัครราชทูตของประเทศแอฟริกาในไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  การค้า การลงทุน  วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์การศึกษา ฯลฯ ของภูมิภาคแอฟริกาให้แก่ประชาชนและบุคคลผู้สนใจ
2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและนักธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศแอฟริกา
3. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับแอฟริกา
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ได้แก่1. การจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-แอฟริกาในมิติต่างๆ เช่น นิทรรศการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทยกับภูมิภาคแอฟริกา นิทรรศการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยกับแอฟริกา   การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพลอยและอัญมณีนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการเกษตรที่ไทยดำเนินการร่วมกับแอฟริกานิทรรศการภาพถ่ายเพื่อสนับสนุน UN Millennium Development Goals (MDGs) ที่นำเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการแสดงนิทรรศการของสถานเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศแอฟริกาประจำประเทศไทย และบริษัทสายการบินของแอฟริกาในประเทศไทย เป็นต้น
2. การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยแอฟริกา โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของภูมิภาคแอฟริกาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศแอฟริกาประจำประเทศไทย และบริษัทสายการบินของแอฟริกาในไทย
3.การจัดสัมมนา / เสวนาทางวิชาการในหัวข้อต่างๆ  ซึ่งจะเป็นการเปิดเวทีให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางของผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ รวมทั้งการให้แง่คิดมุมมองจากทัศนะของนักธุรกิจและนักลงทุนเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจระหว่างไทยกับแอฟริกา โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดสัมมนาไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน2553 ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีกำหนดจะจัดการสัมมนาในวันที่ 17 กันยายน 2553 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะจัดการสัมมนาในวันที่ 18 กันยายน 2553 ซึ่งสาระความรู้และข้อมูลจากเวทีดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการขยายความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตต่อไป
4. การแสดงภาพวาดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อแอฟริกา/แอฟริกันที่ฉันรู้จัก มีผลงานของนักเรียนส่งเข้าประกวด จำนวน122 ภาพ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากมหาวิทยาลัยศิลปากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมศิลปากร ได้พิจารณาตัดสินรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1,2, 3 และรางวัลชมเชย รวม 8 รางวัล ซึ่งจะได้จัดแสดงผลงานดังกล่าวในงานนี้ด้วย
5.การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย-แอฟริกา โดยจะมีการจัดแสดงทางด้านวัฒนธรรมของแอฟริกา โดยนักศึกษาแอฟริกาในประเทศไทย และนักแสดงจากเคนยา และการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนไทยเป็นประจำทุกวันๆ ละ 4 รอบ
6. การพบปะหารือและการศึกษาดูงานของคณะผู้แทนแอฟริกาโดยจะมีการนำคณะผู้แทนจากประเทศแอฟริกาไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาของไทย และศึกษาดูงานด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับไทยที่จะได้นำเสนอถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยต่อสายตาของแอฟริกาในการที่จะแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต
จุดเด่นของการจัดงานครั้งนี้ อยู่ที่การจัดบูธออกร้านแสดงศักยภาพและความก้าวหน้าของสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาและตัวแทนบริษัทของแอฟริกาในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 40 บูธนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมแท้ ๆ ของแอฟริกาที่หาชมได้ยากตลอดทั้ง 4 วัน นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาที่สำคัญในเรื่องความรู้เชิงประวัติศาสตร์ การเมือง สังคมของแอฟริกา การทำธุรกิจ การค้าการลงทุนในแอฟริกา และการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรณีวิทยา ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ขอให้แสดงความประสงค์ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2628-5646 ต่อ 117 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมสัมมนาต่อไป--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยโพสเมื่อ : 16 ก.ย. 53   อ่าน 14457 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
นวัตกรรมวัสดุนาโน
08 พ.ค. 57 | อ่าน 403 ครั้ง
อาชีวะฯยึดกระแสพระราชดำรัช ยกระดับนร.อาชีวะ กับรัฐบาลจีน
30 เม.ย. 56 | อ่าน 580 ครั้ง
ปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็กสู่สื่อการสอน
29 ก.ค. 57 | อ่าน 831 ครั้ง
ให้โหลดผ่านคลาวด์หลักสูตรแท็บเล็ตป.2
09 ต.ค. 55 | อ่าน 1343 ครั้ง
ทปอ.ราชมงคลหนุนตั้งกระทรวงใหม่
07 มิ.ย. 61 | อ่าน 340 ครั้ง
'ศธ.'ตั้งกองทุน'ครูของแผ่นดิน'
06 ธ.ค. 53 | อ่าน 16914 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.