Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


รายงาน: เครือข่าย ’แก่งจันทร์โมเดล’ อีกต้นแบบทางรอด ’ร.ร.ขนาดเล็ก’
      

รายงาน: เครือข่าย 'แก่งจันทร์โมเดล' อีกต้นแบบทางรอด 'ร.ร.ขนาดเล็ก'

 

พิสิษฐ์ ราคาแพง
          ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก อันเนื่องจากการลงทุนของภาครัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบต้องลงทุนสูง คุณภาพนักเรียนอันเป็นผลผลิตมีคุณภาพค่อนข้างต่ำ ขาดปัจจัยความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่จัดสรรยึดจำนวนเด็กเป็นเกณฑ์ เมื่อเด็กนักเรียนน้อย งบประมาณจึงได้น้อยไปด้วย การขาดแคลนบุคลากรครูไม่ครบชั้น ขาดครูชำนาญการเฉพาะด้าน ขาดแคลนวัสดุ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ที่จำเป็น และขาดแคลนเทคโนโลยี
          ปัจจุบันการจัดการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กยังรอการแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือจัดการใหม่ให้มีการยกระดับคุณภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง บนรากฐานความร่วมมือร่วมใจ จากผู้ร่วมงาน ทั้งในสถานศึกษา และชุมชนรอบข้าง
          เครือข่ายแก่งจันทร์ (Kangjan Model) คือนวัตกรรมการบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย โดยเริ่มจาก นายสามารถ วาทะนรพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง นายสมชาย ระติเดช ผอ.โรงเรียนบ้านนาโม้ นายสมาน นาวาสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ และ นางสุพรรณี กุลภา ผอ.โรงเรียนบ้านคกเว้า ร่วมกับนายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (รอง ผอ.สพป.) เลย เขต 1 ประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จนได้ข้อสรุปร่วมกันว่าการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตโรงเรียนขนาดเล็กควรจะร่วมมือกัน
          จากนั้นคณะครูทั้ง 4 โรงเรียนจึงเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ต.หาดคัมภีร์ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ประธานกรรมการสถานศึกษาทั้งผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 4 แห่ง ตลอดจนความเป็นไปได้ ความพร้อมและความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
          ในที่ประชุมเห็นด้วยและร่วมกันตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อทำความเข้าใจ
          กับผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลหลักที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ด้วยการจัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนทั้ง 4 แห่งทีละหมู่บ้าน ปรากฏว่าต่างเห็นด้วยอย่างยิ่งและพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
          คณะครูทั้ง 4 โรงเรียนจึงร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน โดยใช้ชื่อโครงการว่า โครงการ :พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลหาดคัมภีร์ เครือข่ายแก่งจันทร์หรือเรียกกันติดปากว่าKangjanmodel โดยใช้รูปแบบการร่วมกันเป็นเครือข่ายดังนี้...ทั้ง 4 โรงเรียนร่วมกันจัดการเรียนการสอน โดย 1.ร.ร.บ้านนาโม้สอนชั้นอนุบาล 1, 2 (รวมเป็น 1 ห้อง) และชั้น ป.1-2 รวมเป็น 3 ห้องเรียน2.ร.ร.บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง สอนชั้นอนุบาล 1, 2 (รวมเป็น 1 ห้อง) และชั้น ป.4 แยกเป็น 2 ห้อง รวมเป็น 3 ห้องเรียน 3.ร.ร.บ้านหาดคัมภีร์สอนชั้น ป.5-6 รวมเป็น 2 ห้องเรียน และ 4.ร.ร.บ้านคกเว้า สอนชั้นอนุบาล 1,2 (จาก ร.ร.บ้านหาดคัมภีร์และคกเว้า) (รวมเป็น 1 ห้อง)และชั้น ป.3 รวม 2 ห้อง
          ก่อนร่วมกันจัดโรงเรียนบ้านนาโม้ มีนักเรียน 82 คน มี 8 ห้องเรียนร.ร.บ้านปากมั่ง ห้วยทับช้าง มีนักเรียน 65 คน มี 8 ห้องเรียน ร.ร.บ้านหาดคัมภีร์ มีนักเรียน 68 คน มี 8 ห้องเรียน และ ร.ร.บ้านคกเว้ามีนักเรียน 34 คน มี 8 ห้องเรียน
          หลังจากร่วมกันจัดการศึกษา ร.ร.บ้านนาโม้มีนักเรียน 77 คน 4 ห้องเรียน (ป.1 แยกเป็น 2 ห้อง) ร.ร.บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง มีนักเรียน62 คน มี 3 ห้องเรียน (ป.4 แยกเป็น 2 ห้อง) ร.ร.บ้านหาดคัมภีร์มีนักเรียน 54 คน มี 2 ห้องเรียน และ ร.ร.บ้านคกเว้า มีนักเรียน 56 คนมี 2 ห้องเรียน
          โดยการจัดครูเข้าสอนคำนึงถึงความถนัดของครูเป็นสำคัญ เช่น นายสังวาล สอนสุภาพ ครู ร.ร.บ้านหาดคัมภีร์มีความเชี่ยวชาญในการสอนชั้น ป.3 ก็เดินทางไปสอนประจำที่ ร.ร.บ้านคกเว้า เป็นต้น
          สำหรับการเดินทางไปเรียนของนักเรียนในแต่ละวันมีดังนี้ เครือข่ายแก่งจันทร์ได้รับการสนับสนุนรถตู้จากสำนักงานเขต 1 คัน สำหรับรับ-ส่งนักเรียน และใช้รถตู้ดังกล่าวรับ-ส่งนักเรียนไปเรียนยังศูนย์การเรียนทั้ง 4 แห่งตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ซึ่งรถวิ่งรับ-ส่งนักเรียนทั้งเช้าและเย็นรวม 8 เที่ยว ภาคเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. ใช้เวลารับส่งรวม 1 ชั่วโมง 40 นาที โดยทั้ง 4 โรงเรียนร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 9,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ2554 อบต.ได้จัดสรรงบประมาณไว้ให้ (รวมกับ ร.ร.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 140,000 บาท แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากติดระเบียบ) นอกจากนี้ อบต.ยังได้สนับสนุนงบประมาณอื่นๆ เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬา กิจกรรม ลูกเสือ อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
          สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 4 โรงเรียนได้ดำเนินการร่วมกันในทุกเรื่อง ได้แก่ การใช้หลักสูตรเดียวกัน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนรูปแบบเดียวกันและร่วมกันจัดกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมผูกเสี่ยว
          ทั้ง 4 โรงเรียนพัฒนาครูร่วมกัน เช่น การอบรมครู การไปศึกษาดูงานการประชุมวิชาการร่วมกันเดือนละ 2 ครั้ง การร่วมกันบริหารงานสนับสนุนอื่นๆ ร่วมกันทั้งงานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป
          ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 4 โรงเรียนได้ดำเนินการร่วมกันในทุกเรื่อง ได้แก่ การใช้หลักสูตรเดียวกัน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนรูปแบบเดียวกันและร่วมกันจัดกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมผูกเสี่ยว นอกจากนี้ทั้ง 4 โรงเรียนพัฒนาครูร่วมกัน เช่น การอบรมครู การไปศึกษาดูงาน การประชุมวิชาการร่วมกันเดือนละ 2 ครั้ง การร่วมกันบริหารงานสนับสนุนอื่นๆ ร่วมกันทั้งงานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป
          แก่งจันทร์โมเดล จึงเป็นอีกหนึ่งต้นแบบ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือความจำเป็น การดิ้นรน เพื่อความอยู่รอด รวมทั้งวิสัยทัศน์มีเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน ต.หาดคัมภีร์ที่หวังว่าจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการแก้ปัญหาการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในท้องถิ่นอื่น ให้ประสบความสำเร็จเช่นที่นี่

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 06 ก.พ. 55   อ่าน 11748 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)
11 ก.ย. 57 | อ่าน 1154 ครั้ง
ครู 3 จว.ชายแดนใต้เฮ ศธ.เพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้
02 เม.ย. 57 | อ่าน 770 ครั้ง
ศธ.ชี้เรียนฟรีตั้งแต่เกิดไม่ชัดสั่งก.ค.ศ.ทำงบฯเพิ่มเงินขรก.
02 ส.ค. 54 | อ่าน 28798 ครั้ง
’สพฐ.’คัด’28ร.ร.ไทย-7ปท.อาเซียน’
13 ธ.ค. 53 | อ่าน 8609 ครั้ง
แผนอนาคต 20 ปี มธ.เล็งลด ป.ตรี 4 ปี เหลือ 3 ปี มุ่งทำงาน
01 ก.ค. 57 | อ่าน 508 ครั้ง
ประกาศผลรายชื่อ รร.ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานวิชาการ "แนวปฎิบัติที่ดี" 5 ด้าน
22 ม.ค. 59 | อ่าน 865 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.