Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’มรม.’ทำประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
      

'มรม.'ทำประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

 

          รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) กล่าวว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 75 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13, 14, 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศเพื่อจะเป็นเครื่องมือและกลไกสาคัญในการบริหารงาน โครงการในระดับมหาวิทยาลัย และผลักดันให้การดาเนินภารกิจต่างๆ ของคณะ หน่วยงาน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติในทุกระดับ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่พึงปรารถนา ร่วมกัน
          อธิการบดี มรม.เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายและทิศทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดทาประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และสร้างการมีส่วนร่วม โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาสังคม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเป็นจานวนมาก

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 30 ม.ค. 55   อ่าน 72543 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
'บิ๊กฉัตร' มอบทุนส่งเสริมการศึกษาลูกหลานเกษตรกร ให้ก้าวทัน 4.0
03 เม.ย. 61 | อ่าน 468 ครั้ง
ม.กรุงเทพให้ทุนป.โท
05 มิ.ย. 57 | อ่าน 313 ครั้ง
คุรุสภาเชิญองค์กรหลักใน ศธ และที่เกี่ยวข้องชี้แจง สร้างความเข้าใจหลักฐานในการประกอบวิชาชีพครู
19 ก.พ. 58 | อ่าน 422 ครั้ง
ปรับสัดส่วนแอดมิชชั่นปี56ยังไม่นิ่งชี้แค่ปรับเล็กแต่ปรับใหญ่ต้องปี58
26 ธ.ค. 54 | อ่าน 93815 ครั้ง
แนวคิดทางการศึกษาจากทีดีอาร์ไอถึงสมศ.
28 ก.พ. 55 | อ่าน 10821 ครั้ง
สพฐ.กำหนดเขตพื้นที่ฯต้องเฝ้าระวัง
29 ธ.ค. 53 | อ่าน 16228 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.