Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’มรม.’ทำประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
      

'มรม.'ทำประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

 

          รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) กล่าวว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 75 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13, 14, 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศเพื่อจะเป็นเครื่องมือและกลไกสาคัญในการบริหารงาน โครงการในระดับมหาวิทยาลัย และผลักดันให้การดาเนินภารกิจต่างๆ ของคณะ หน่วยงาน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติในทุกระดับ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่พึงปรารถนา ร่วมกัน
          อธิการบดี มรม.เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายและทิศทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดทาประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และสร้างการมีส่วนร่วม โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาสังคม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเป็นจานวนมาก

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 30 ม.ค. 55   อ่าน 72516 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในส่วนราชการ ใน 4 ภูมิภาค
03 ส.ค. 58 | อ่าน 288 ครั้ง
ว่าด้วยหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
25 มี.ค. 60 | อ่าน 286 ครั้ง
ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
22 ส.ค. 59 | อ่าน 274 ครั้ง
มทร.สุวรรณภูมิวอนรัฐ เร่งจัดงบฯซ่อมมหา’ลัย
13 ธ.ค. 54 | อ่าน 54269 ครั้ง
ศธ.เปลี่ยนหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู
03 ก.ย. 58 | อ่าน 378 ครั้ง
ยอดสมัครรองผอ.อาชีวะแค่ 454 ราย
25 เม.ย. 55 | อ่าน 1674 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.