Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย : ที่รวมอุดมการณ์
      

พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย : ที่รวมอุดมการณ์

 

          ประภาส ปานเจี้ยง
          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

          ในโอกาสครบ 120 ปี แห่งวันพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ในปี พ.ศ.2555 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการถวายพระสมัญญาแด่พระองค์เป็นพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ นับเป็นเหตุการณ์ที่ควรสรรเสริญกระทรวงศึกษาธิการอย่างยิ่ง
          ผู้เขียนคิดว่าแวดวงการอุดมศึกษาจะได้มี ที่รวมอุดมการณ์เนื่องในสภาพปัจจุบันอุดมศึกษาทุกสถาบันจำเป็นต้องทบทวนตนเองว่า มีชีวิตอยู่เพื่อใครผู้เขียนคิดว่าสถาบันอุดมศึกษาคือองค์กรหลักที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าอารยประเทศได้แต่เฉพาะเรื่องการวิจัยก็สามารถพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมหาศาล ถ้านักวิจัยมี อุดมการณ์ ในทางกลับกันนักวิจัยที่ ไร้อุดมการณ์ ก็สามารถผลาญงบประมาณจากภาษีของประชาชนได้อย่างมหาศาลเช่นกัน
          จากอดีตจนถึงปัจจุบันอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ รู้ลึก ในศาสตร์สาขาที่ตนเองร่ำเรียนจำนวนไม่น้อยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือไม่ก็มีตำแหน่งทางวิชาการสูงถึงระดับรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ แต่กลับถูก มองจากสังคมว่าเป็นบุคคลที่อยู่บน หอคอยงาช้างหากจะขยายความก็คงจะมีหมายความทำนองว่าเรียนสูงและมีความรู้ถึงขั้นเชี่ยวชาญเสียเปล่า ค่าตอบแทนที่เป็นเม็ดเงินต่างๆ ก็มากเสียเปล่า ไปร่ำเรียนไปศึกษาดูงานถึงเมืองนอกเมืองนาเสียเปล่า กลับมีชีวิตอยู่ห่างไกลจากโลกของความเป็นจริง ที่สังคมไม่สามารถพึ่งพาอะไรได้เลย สอนหนังสืออยู่แต่ในสังคมหรูหราที่ชื่อว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้สนใจไยดีความเป็นอยู่ของชาวบ้านชาวช่องคนหาเช้ากินค่ำ ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนี้ ไม่ได้สนใจไยดีต่อปัญหาของประเทศชาติ เหมือนมีชีวิตอยู่บน หอคอย ที่สูงส่ง และไม่ใช่หอคอยธรรมดา แต่กลับเป็น หอคอยงาช้าง แน่นอนอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นเช่นนี้ แต่ชาวอุดมศึกษาจะปฏิเสธหรือไม่ว่าอาจารย์เราจำนวนไม่น้อยเป็นดังที่สังคมกล่าว
          ในสภาพปัจจุบัน ตั้งแต่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.2542 ประกาศใช้ และกำหนดให้มีหมวดและมาตราที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายในที่ สกอ.ควบคุมดูแล และการประกันคุณภาพภายนอกที่ สมศ.ควบคุมดูแล จนมาถึงรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 แล้ว ผู้เขียนคิดว่าตัวชี้วัดต่างๆ โดยเฉพาะตัวชี้วัดของการประเมินคุณภาพภายนอกที่ปรับปรุงใหม่ในการประเมินรอบ 3 นี้ พอสามารถพังทลาย หอคอยงาช้างดังกล่าวลงได้บ้างแต่ถ้าหากนักวิชาการลงมาจากหอคอยงาช้างด้วยความ ถูกกดดัน จากตัวชี้วัดและการประเมิน จึงจำเป็นต้องทำสิ่งต่างๆ เพื่อสะสมคำตอบไว้เป็นหลักฐานของระบบการประกันคุณภาพก็คงจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็น อุดมการณ์ ไม่ได้เนื่องจากอุดมการณ์สูงส่ง ผูกพันกับจิตที่งดงาม มีประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นเป้าหมายหลัก และมีความยั่งยืน
          ผู้เขียนคิดว่าต่อแต่นี้ไปสิ่งที่ชาวอุดมศึกษาทุกคน ทั้งอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกคนต้องน้อมนำมาเป็นหลักคิดเพื่อสร้างอุดมการณ์ร่วมกัน เป็นอุดมการณ์ของชาวอุดมศึกษาทั้งประเทศ คือพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และชาวมหาวิทยาลัยมหิดลทราบกันดี ซึ่งมีความว่า
          ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
          พระราชดำรัสองค์นี้เป็นอุดมคติที่สูงส่ง ทันสมัย และมีคุณค่าต่อชาวมหาวิทยาลัยอย่างยิ่งเป็นคุณธรรมที่มี พลัง เหมาะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมือง เนื่องจากในสภาพปัจจุบันผู้คนจำนวนไม่น้อยยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่หนึ่ง ส่วนประโยชน์ของผู้อื่นหรือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเรื่องที่มาทีหลังหรือซ้ำร้ายหลายคนไม่เคยมองเห็นประโยชน์ของชาติบ้านเมืองด้วยซ้ำไป
          ต่อแต่นี้ไปพระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานไว้องค์นี้ควรจะถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในทุกมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยทุกคนควรน้อมนำมาเป็นหลักคิดในการ สั่งสมอุดมการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยทุกคนที่ควรยึดพระราชดำรัสนี้เป็นสิ่ง นำทาง ในการทำภารกิจของตนในสองลักษณะคือ ประการแรกประพฤติตนให้ได้เช่นนั้นประการที่สองนำไปเป็นเนื้อหาในการสอนลูกศิษย์ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ยิ่งปริญญาโทปริญญาเอกยิ่งต้องสอนให้หนัก ให้เขาซาบซึ้งและฝึกฝนตนเองให้เกิดเป็นนิสัยถาวร เพื่อจะได้เป็นบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
          ตัวอย่างหนึ่งที่ผู้เขียนได้รับรู้มาด้วยตนเองคืออุดมการณ์การทำงานของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นองค์กรส่วนราชการที่ได้รับรางวัลคุณภาพTQC (Thailand Quality Class) จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2550 เป็นรางวัลที่มีมาตรฐานการประเมินคุณภาพระดับนานาชาติมาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นส่วนราชการของประเทศไทยส่วนราชการแรกที่ได้รับรางวัลนี้
          ผู้เขียนรับรู้มาว่าผู้ประเมินเพื่อให้รางวัลพบเจอว่าสิ่งที่เป็นพลังให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล ม.อ. มุ่งมั่นทำงานอย่างอุทิศตนสูงสุดและเต็มศักยภาพ คือพระราชดำรัสที่กล่าวข้างต้น
          การปฏิรูปการศึกษาของประเทศเราในทศวรรษที่สองนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิรูปตนเองก่อน (ผู้เขียนเสนอความคิดเห็นนี้แล้วในบทความชื่อ การปฏิรูปการศึกษาต้องปฏิรูปอุดมฯ ก่อน , มติชนรายวัน ประจำวันที่ 7 ก.พ.2554 หน้า 22)อุดมศึกษาต้องเป็นผู้นำ เริ่มตรงนี้แหละ ตรงต้นปี พ.ศ.2555 ที่ประเทศไทยถวายสมัญญาแด่พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์เป็น พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย ด้วยการน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาเป็น อุดมการณ์ ของชาวอุดมศึกษา
          ชาวอุดมศึกษาทุกคนต้องมุ่งมั่น ยึดมั่น เอาจริงเอาจังกับ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนเองเป็นที่สองจะไปพะวงทำไมกับ ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ ที่จะได้หรือไม่ได้ ไปพะวงทำไมกับตำแหน่ง ขั้นเงินเดือน และยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งปวง จะไปคิดถึงทำไมกับการสรรเสริญเยินยอ เนื่องจากพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยพระราชทานพระราชดำรัสไว้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นจะตกมาแก่ท่านเองขอเพียงแต่ชาวอุดมศึกษา ทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์การได้มุ่งมั่นทำตามพระราชดำรัสนี้ เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงยิ่ง เนื่องจากเป็นการทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ทั้งปวง
          หากสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันเริ่มต้นครั้งต่อไปตรงนี้ และเดินทางด้วยอุดมการณ์นี้อย่างเด็ดเดี่ยว อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลาย ผู้เขียนคิดว่ามหาวิทยาลัยก็ได้เวลาข้ามพ้นสมัยของการเป็น หอคอยงาช้าง และดำรงตนเป็นที่พึ่งอันแท้จริงของประชาชนในประเทศนี้

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 25 ม.ค. 55   อ่าน 45620 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’ไชยยศ’หวั่นมหา’ลัยปล่อยเกรด
22 พ.ย. 53 | อ่าน 8630 ครั้ง
ครูใต้ปฏิญาณไม่ทิ้งลูกศิษย์
17 ม.ค. 54 | อ่าน 8192 ครั้ง
ไม่หวั่นคนเรียนครูน้อยหลังเปิดทางสายวิทย์เข้ารร.
18 มี.ค. 59 | อ่าน 958 ครั้ง
สวทช.เร่งเพาะไอทีพันธุ์ไทยป้อนตลาดเออีซีช่วยดันเศรษฐกิจ แก้วิกฤติแรงงานด้านไอซีที
18 ธ.ค. 56 | อ่าน 777 ครั้ง
ชูไทยฮับมหา’ลัยไซเบอร์อาเซียน
15 ส.ค. 55 | อ่าน 1287 ครั้ง
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10 ต.ค. 59 | อ่าน 1107 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.