Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ย้อนอดีตคำขวัญวันเด็ก 56 ปี
      

ย้อนอดีตคำขวัญวันเด็ก 56 ปี

 

          หลังจากผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม วันสำคัญต่อมาของเด็กๆ ทั่วประเทศ นั่นคือ วันเด็กแห่งชาติที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี
          ที่มาของวันเด็กแห่งชาติ จากข้อมูลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมระบุว่า มีต้นกำเนิดมาจากการที่สหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็กๆ ปี พ.ศ.2498 นายวี เอ็ม กุลผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก
          ในปีเดียวกันทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของตนขึ้น โดยได้มีการกำหนดว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ
          สำหรับประเทศไทย กรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทย เห็นควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ รัฐบาลจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนกำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
          งานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 จากนั้นเป็นต้นมา ราชการได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น ได้มีความเห็นตรงกันว่า สมควรเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติใหม่ ด้วยเหตุผลว่า เดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทยเป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็กๆไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน นอกจากนี้วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้
          ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ที่มีความเหมาะสมและสะดวกมากกว่า ส่งผลให้ในปี 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว งานวันเด็กแห่งชาติจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 2508 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน
          ส่วนเรื่องคำขวัญในวันเด็กแห่งชาตินั้นเป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทยเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2499 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ.2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ(ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมาจึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 56 แล้ว
          เริ่มจาก จอมพล ป. พิบูลสงคราม
          พ.ศ.2499 จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
          จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์พ.ศ.2502 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
          พ.ศ.2503 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
          พ.ศ.2504 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
          พ.ศ.2505 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่ประหยัด
          พ.ศ.2506 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
          จอมพลถนอม กิตติขจ
          รพ.ศ.2507 ไม่มีคำขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
          พ.ศ.2508 เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดีพ.ศ.2509 เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่น และสมานสามัคคี
          พ.ศ.2510 อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย
          พ.ศ.2511 ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง
          พ.ศ.2512 รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
          พ.ศ.2513 เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
          พ.ศ.2514 ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
          พ.ศ.2515 เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถพ.ศ.2516 เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
          นายสัญญา ธรรมศักดิ์
          พ.ศ.2517 สามัคคีคือพลัง
          พ.ศ.2518 เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี
          หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
          พ.ศ.2519 เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้
          นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
          พ.ศ.2520 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
          พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
          พ.ศ.2521 เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
          พ.ศ.2522 เด็กไทยคือหัวใจของชาติพ.ศ.2523 อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
          พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
          พ.ศ.2524 เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
          พ.ศ.2525 ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
          พ.ศ.2526 รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดมีวินัยและคุณธรรม
          พ.ศ.2527 รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิดสุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา
          พ.ศ.2528 สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
          พ.ศ.2529 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
          พ.ศ.2530 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
          พ.ศ.2531 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
          พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
          พ.ศ.2532 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
          พ.ศ.2533 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
          พ.ศ.2534 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
          นายอานันท์ ปันยารชุน
          พ.ศ.2535 สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษาจรรยางาม
          นายชวน หลีกภัย
          พ.ศ.2536 ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
          พ.ศ.2537 ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
          พ.ศ.2538 สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
          นายบรรหาร ศิลปอาชา
          พ.ศ.2539 มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
          พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
          พ.ศ.2540 รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
          นายชวน หลีกภัย
          พ.ศ.2541 ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัยพ.ศ.2542 ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัยพ.ศ.2543 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรมนำประชาธิปไตย
          พ.ศ.2544 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรมนำประชาธิปไตย
          พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
          พ.ศ.2545 เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้สู่อนาคตที่สดใส
          พ.ศ.2546 เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
          พ.ศ.2547 รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียนรักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน
          พ.ศ.2548 เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่านขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
          พ.ศ.2549 อยากฉลาด ต้องขยันอ่านขยันคิด
          พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
          พ.ศ.2550 มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
          พ.ศ.2551 สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรม
          นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
          พ.ศ.2552 ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
          พ.ศ.2553 คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
          พ.ศ.2554 รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
          น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
          พ.ศ.2555 สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทย  ใส่ใจเทคโนโลยี

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 09 ม.ค. 55   อ่าน 68866 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.จัด17งานเฉลิมพระชนม์7รอบ
09 มี.ค. 54 | อ่าน 13177 ครั้ง
“ชินวรณ์” ขีดเส้นตาย SP2 อาชีวะ ต้องทัน 30 ก.ย.นี้
27 ก.ย. 53 | อ่าน 11993 ครั้ง
ทีมไอซีทีสหรัฐแนะ 5 แนวทาง ใช้’เทคโนโลยี’เพื่อการศึกษา
21 มี.ค. 55 | อ่าน 8275 ครั้ง
สพฐ.ประเมินคุณภาพนักเรียนป.3 ร่วมเขตพื้นที่สอบ-วัดผล3ด้าน-นำจุดด้อยพัฒนา
03 ก.พ. 58 | อ่าน 636 ครั้ง
ปี 59 ศธ.-ไอซีทีปูพรม ดิจิตอลเพื่อการศึกษา
29 ธ.ค. 58 | อ่าน 532 ครั้ง
หนุน "ครูหนุ่ย"นั่งเก้าอี้เสมา1 ต่อ
04 ก.พ. 59 | อ่าน 898 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.