Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


อาชีวะดันหลักสูตร EP สร้างความพร้อมบุคลากรรุกอาเซียน
      

อาชีวะดันหลักสูตร EP สร้างความพร้อมบุคลากรรุกอาเซียน

          การเปิดเสรีอาเซียน (AEC :ASEAN Economic Community) ในปี 2558 ส่งผลให้พรมแดนด้านการค้าและบริการที่เคยมีหายไป การเคลื่อนย้าย ถ่ายโอน จะเกิดขึ้นได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะการไหลของแรงงาน ทั้งจากภายนอกเข้าในประเทศ หรือการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ หากมีความพร้อมด้านฝีมือและภาษายิ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับแรงงานได้
          อาชีวศึกษามีเป้าหมายหลักในการผลิตกำลังคนได้มีโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการ 4 ประเด็น ได้แก่ 1.ในปีการศึกษา 2555 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา82 แห่ง เปิดสอนวิชาชีพภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ครอบคลุมทุกประเภทวิชา และผลิตกำลังคนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6 หมื่นคน 2.นักศึกษาที่จบการศึกษา  ปี2555 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ได้ 400 คะแนน
          3.มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ครูผู้บริหาร และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนอาเซียนภูมิภาคละ 1 ครั้ง โดยร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายกับองค์การระหว่างประเทศ สถาบันอาชีวศึกษาในอาเซียน และ 4.ผลิตตำราภาษาอังกฤษแต่ละวิชาชีพให้ทุกสถานศึกษา โดยจะร่วมมือกับภาคเอกชน
          ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารส่วนกลางเพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาสู่การมีงานทำในประชาคมโลก อกนิษฐ์ คลังแสง
          รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าเนื่องจากอาชีวศึกษาเน้นเรื่องการผลิตกำลังคนเป็นสำคัญก็จะมุ่งพัฒนาด้านนี้เป็นหลัก ซึ่งคนที่จบออกไปต้องมีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เป็นสากล
          เด็กอาชีวะจะต้องมีจิตใจที่ดีงามบนความเป็นไทย แต่หัวใจเป็นสากล โดยเราจะบ่มเพาะให้เด็กคิดเก่ง มีทักษะความคิดหลายด้าน เก่งเรื่องการปฏิบัติเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆรวมถึงต้องสื่อสารได้ โดยเรามองว่าเด็กต้องเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมถึงเรียนรู้ภาษาของประเทศที่เด็กวางเป้าหมายจะไปทำงาน เรียกได้ว่าเด็กอาชีวะต้องคิดเก่ง ทำเก่ง สื่อสารเก่ง
          นอกจากนี้ เด็กที่จบไปต้องเป็นผู้มีความสามารถในการสร้างเครือข่าย ซึ่งจะทำให้อยู่ในแวดวงอาเซียนได้
          ทั้งนี้ในปีการศึกษาหน้า จะคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมระดับหนึ่งจำนวน 82 แห่ง จากสถานศึกษาทั้งหมด 416 แห่ง เป็นสถานศึกษานำร่องเปิดสอนภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ซึ่งจะเป็นกลุ่มหลักที่ทางอาชีวศึกษาเข้าไปลงทุนเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นมาตรฐาน และแบบอย่างสำหรับสถานศึกษาอื่น ขณะเดียวกันสถานศึกษาอื่นจะให้การสนับสนุนไปพร้อมกัน
          ส่วนคุณสมบัติของโรงเรียนนำร่องต้องตั้งอยู่ในย่านอุตสาหกรรมหลักที่มีเครือข่ายภายในประเทศ และประเทศใกล้เคียง ซึ่งอุตสาหกรรมนั้น ๆ ต้องมีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยสถานศึกษานำร่องจะกระจายตามพื้นที่ของอุตสาหกรรม นอกจากนี้จะต้องมีผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนองคาพยพให้สถานศึกษาเป็นโรงเรียนนำร่องได้
          เพราะเรามีงบประมาณจำกัดเลยต้องเลือกลงทุนในสถานศึกษาที่มีความพร้อมก่อน ซึ่งหากต่างชาติเข้ามาสอนหรือมาเรียนก็จะลงในสถานศึกษานำร่องก่อน ส่วนสถานศึกษาอื่นอาจอยู่ในรูปแบบการศึกษาดูงาน อย่างไรก็ตามสถานศึกษาที่ไม่ได้นำร่องแต่ทำดีกว่าก็มี เพราะเขามองว่าตัวเองสามารถทำได้มากกว่า อย่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาที่ดำเนินการไปแล้วโดยเน้นเรื่องทักษะการสื่อสาร ครูทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษได้ และหากครูคนใดที่สามารถพูดภาษาที่สองอย่างภาษายาวี หรือภาษาตากาล็อกได้ จะให้ความดีความชอบเป็นพิเศษ เป็นแรงจูงใจหนึ่งที่ทำให้เขาเดินไปได้ไกล
          งบประมาณของโรงเรียนนำร่องจะมีทั้งค่าลงทุนด้านอาคารสถานที่ที่จะรองรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนรวมถึงค่าดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยงบฯของแต่ละแห่งจะแตกต่างกันถ้าเป็นขนาดใหญ่จะได้งบประมาณ 300 ล้านบาท ถ้าเป็นขนาดเล็กจะได้งบฯน้อยลดหลั่นกันไป ประมาณ 30-40 ล้านบาท ซึ่งขนาดของโรงเรียนนำร่องจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการรองรับจำนวนคนจากต่างประเทศที่เข้ามา
          นอกจากนี้ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เป็นการทำงานแบบเครือข่ายเพราะภาคเอกชนเป็นฝ่ายที่รับผลผลิตจากอาชีวะ โดยจะเข้ามามีส่วนร่วมในทุกเรื่อง ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย์สอนพิเศษ การประเมินผลงบประมาณ และเรื่องอื่น ๆ
          การผลิตคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ผู้ใช้ต้องร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมกำหนดและรับผิดชอบ คือถ้าผู้ใช้อยากได้คนแบบไหน จำนวนเท่าไร ก็มาร่วมกันคิด ส่วนเราในฐานะผู้ผลิตจะดูในรายละเอียดการผลิตเพื่อให้ได้เด็กตามความต้องการ และร่วมรับผิดชอบคือเมื่อเด็กจบไปแล้วต้องได้งานทำเพราะเราร่วมผลิตมาด้วยกัน
          ถึงจะเป็นการสร้างความพร้อมก่อนเปิดเสรีอาเซียนจริง ๆ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 ธ.ค. 2554 - 1 ม.ค. 2555--โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 54   อ่าน 101886 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
การดำเนินการได้มาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต และสพป.กทม.
23 มี.ค. 58 | อ่าน 537 ครั้ง
ข้อเท็จจริง 10 ปี ระบบข้าราชการไทย
02 ก.พ. 58 | อ่าน 471 ครั้ง
จี้ศธ.ชะลอยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 5 พันแห่ง
14 มิ.ย. 56 | อ่าน 472 ครั้ง
รมว.ศธ.ยืนยัน จะเร่งซ่อมแซมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายให้เสร็จทันเปิดภาคเรียนในเดือน พ.ค.นี้
11 เม.ย. 54 | อ่าน 125632 ครั้ง
สช.ตั้งศูนย์กลางภาษาภาคใต้
28 พ.ค. 57 | อ่าน 482 ครั้ง
มทร.แก้ปัญหาวิกฤตบัณฑิตไทยสนองตอบสังคมและภาคอุตสาหกรรม
17 ก.ค. 57 | อ่าน 406 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.