Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


วันครูแห่งชาติ ปี 2554 : ปีคุณภาพครู          นับเป็นเวลาถึง 54 ปี ที่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้มีโอกาสแสดงออกถึงความเคารพ ความรัก และความระลึกถึงพระคุณของคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ในวันครูแห่ง ชาติ ซึ่งปีนี้จะบรรจบครบเวียนมาอีกครั้งในวันที่ 16 มกราคม และวันครูปี 2554 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาครู โดยวันนี้ (14 มกราคม 2554) จะประกาศให้เป็นปีคุณภาพครู เพื่อเดินหน้าพัฒนาครู ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  “6 เดือน 6 คุณภาพ” ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกาศจุดเน้นแผนดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2553 ประกอบด้วย ๑) เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ๒) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๓) คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ๔) คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ โดยส่งเสริมให้มีโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมทางการศึกษาให้มากขึ้น ๕) คุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ด้วยการจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ ๖) คุณภาพครู โดยจะดำเนินการพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อร่วมนำการศึกษาไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เป็นคุณภาพของเด็กไทยในอนาคต เป็นผู้ที่มีความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่สากล และมีความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์สืบไป

          ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ มีความหวังอย่างมากกับบทบาทของครูต่อสังคมไทย ดังข้อความในสารวันครูของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2553 มีใจความว่า รัฐบาลนี้มีภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาและปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของแผ่นดิน รู้จักพัฒนาศักยภาพของตนเอง และมีความเพียบพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ซึ่งการดำเนินงานตามภารกิจนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก “ครู” ทั้งในการสร้างสรรค์คุณภาพด้านการศึกษา และการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติอย่างเต็มความสามารถ

          ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ครู” ทุกคนจะช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้ถึงพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ และสติปัญญา สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งแก่การดำรงชีวิตของตนและการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศ ชาติ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ความรู้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของ ทุกคน การมีปัญญาเป็นอาวุธจะทำให้ทุกคนสามารถนำพาบ้านเมืองไปสู่ความก้าวหน้า รุ่งเรืองต่อไปได้

          ยิ่งกว่านั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเยาวชนไทยที่มีแนวโน้มลดลง ได้สะท้อนถึงวิกฤตคุณภาพการศึกษาไทยที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงเป็นความจำเป็นที่ต้องยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ด้วยมุ่งหวังที่จะพัฒนา ครูผู้สอนให้มีความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง และมีความรู้ด้านวิธีวิทยากรสอน สามารถจัดการการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555  จึงเริ่มจากการทดสอบครูเพื่อวัดระดับสมรรถนะและดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การ เพื่อให้ครูสร้างเสริมความรู้และทักษะที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

          ผลการประเมินครูในเบื้องต้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจำนวน ๒๕ แห่ง สรุปได้ว่า ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความจำเป็นเป็นพิเศษที่ต้องพัฒนาให้มี ความรู้ตรงกับสาระวิชาที่สอน นอกจากนั้นจะต้องปรับปรุงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ โดยครูสามารถสอนแบบบูรณาการหรือเรียกว่ามีวิชาเอกคู่ เพื่อสามารถสอนได้หลายวิชาในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น แต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการผลิตและพัฒนาครู เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นส่งเสริมให้ครูมีโอกาสศึกษาต่อในระดับ ที่สูงกว่าปริญญาตรี

          อย่างไรก็ตาม โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบนี้ ยังประกอบด้วยกิจกรรมอื่นอีก 3 กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาครูดี  ครูเก่ง  เพื่อเป็น  Master Teacher  หรือ ครูแกนนำ, การยกระดับคุณภาพครู  รวมทั้งผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และกิจกรรมสุดท้ายคือ การพัฒนาครูด้วยระบบ E-training

          วันครูแห่งชาติ ปี 2554  คนไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมกันถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เชิดชูการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแบบอย่าง

          ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 54   อ่าน 11742 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’สมาพันธ์-เครือข่ายครูมัธยม’ค้านให้อำนาจสพฐ.ย้ายผู้บริหารร.ร.ดัง
22 มิ.ย. 54 | อ่าน 81043 ครั้ง
สพฐ.เปิดให้ครูย้ายคืนถิ่น ดีเดย์ปิดรับคำขอสิ้นปี54
17 พ.ย. 54 | อ่าน 48481 ครั้ง
ครม.แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ ศธ. 4 ตำแหน่ง
30 มี.ค. 55 | อ่าน 8755 ครั้ง
’ชินภัทร’ค้านยุบ’องค์กรหลัก’เป็นกรม ชง2ทางเลือกปรับเขต’ประถม-มัธยม&rsq
07 ธ.ค. 54 | อ่าน 55866 ครั้ง
เสมา 1 เดินหน้าปฏิรูปหลักสูตร ไม่รับปากชะลอ-แต่พร้อมรับฟัง
09 ก.ค. 56 | อ่าน 801 ครั้ง
สอศ.อุทธรณ์เกณฑ์ประเมินสมศ.
07 ก.ค. 54 | อ่าน 31914 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.