Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ตั้งข้าราชการครูฯ62ราย’รก.ผอ.กศน.’
      

ตั้งข้าราชการครูฯ62ราย'รก.ผอ.กศน.'

 

          นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ตนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่ง สป.ศธ.ที่269/2551 เรื่องมอบอำนาจให้เลขาธิการกศน.ปฏิบัติราชการแทนปลัด ศธ.ลงนามในคำสั่ง สป.ศธ.ที่ 1861/2554 เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.รักษาการในตำแหน่ง62 ราย ดังนี้
          1.นางมาริสา โกเศยะโยธิน รักษาการผู้อำนวยการ (รก.ผอ.) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 2.นายวิมล ชาญชนบท รก.ผอ.สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สถาบัน กศน.) ภาคกลาง 3.นายปรีชา จันทรมณี รก.ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก4.นายวิวิทย์ บุญยรัตน์ รก.ผอ.กศน.เขตสัมพันธวงศ์ 5.นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรีรก.ผอ.กศน.อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา6.ส.อ.วราวุธ พยัคฆพงษ์ รก.ผอ.สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.นายวิเชียรโชติ โสอุบล รก.ผอ.สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 8.นายสุรศักดิ์เพิ่มผล รก.ผอ.สถาบันการศึกษาทางไกล9.นายประยูร ดังก้อง รก.ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว (ศฝช.สระแก้ว) 10.นายสังข์กาญจนเพิ่มพูน รก.ผอ.ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี สามสงฆ์ทรงพระคุณ
          11.นายองอาจ อ้อหิรัญ รก.ผอ.ศฝช.มุกดาหาร 12.นายปุณรัตน์ ศรีทาพุฒรก.ผอ.กศน.อำเภอร่องคำ จ.กาฬสินธุ์13.นายสามารถ คล้ายเลื่อน รก.ผอ.กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 14.นายคมสัน สารเสนรก.ผอ.กศน. อำเภอแกดำ จ.มหาสารคาม15.นางสุรีรัตน์   สิงห์จินดา รก.ผอ.กศน.อำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 16.นางพัชรีพรชมบุญ รก.ผอ.กศน.อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น17.น.ส.วิภา ทาโบราณ รก.ผอ.กศน.อำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น 18.นางแวววรรณจิกชาตรี รก.ผอ.กศน.อำเภออุบลรัตน์จ.ขอนแก่น 19.นายประยุทธ ใต้ชัยภูมิรก.ผอ.กศน.อำเภอแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น20.นายสมควร สุดเพราะ รก.ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า จ.ขอนแก่น
          21.นายสมศักดิ์ ธิดาเมือง รก.ผอ.กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง ต.เชียงราย 22.นายสมเพชร ยาละ รก.ผอ.กศน.อำเภอเวียงแก่นจ.เชียงราย 23.นายพจนารถ นุกูลคามรก.ผอ.กศน.อำเภอเมืองตาก 24.นายปราชญ์แขวงเมือง รก.ผอ.กศน.อำเภอเรณูนครจ.นครพนม 25.นายวิรุฬ ชุมชูชาติรก.ผอ.กศน.อำเภอนาแก จ.นครพนม 26.นางดวงตา จำนง รก.ผอ.กศน.อำเภอปากเกร็ดจ.นนทบุรี 27.นายตะวันฉาย เรืองศรีรก.ผอ.กศน.อำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี28.นายแฉล้ม นวลคำ รก.ผอ.กศน.อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี 29.นางฤดี ศิริภาพรก.ผอ.กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี30.นายบุญธรรม แซ่อ่อง รก.ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี
          31.น.ส.อภิญญา สามเส้ง รก.ผอ.กศน.อำเภอไม้แก่น จ.ปัตตานี 32.นายยงยุทธ น้อยทรัพย์ รก.ผอ.กศน.อำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร33.นางนภัสวรรณ สุดเล็ก รก.ผอ.กศน.อำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร 34.น.ส.สุธิน จันทร์ลารก.ผอ.กศน.อำเภอบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์35.นายชื่นศักดิ์ ตาคำ รก.ผอ.กศน.อำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 36.ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ติยะวัฒน์ รก.ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์37.นายวิวัฒน์ ด้วงทอง รก.ผอ.กศน.อำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 38.นายบุญติ่ง อุ่นแก้วรก.ผอ.กศน.อำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์39.นางนภสร ก๊กพิทักษ์ รก.ผอ.กศน.อำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 40.นางธนวรรณพฤฒิวรานนท์ รก.ผอ.กศน.อำเภอเมืองแพร่
          41.น.ส.วรรณิศา ใจกลม รก.ผอ.กศน.อำเภอร้องกวาง จ.แพร่ 42.นางรุ่งเรืองจอมศรี รก.ผอ.กศน.อำเภอจะนะ จ.สงขลา43.นางเบญจมาศ มเหสักขกุล รก.ผอ.กศน.อำเภอควนเนียง จ.สงขลา 44.นางขนิษฐามะลิสุวรรณรก.ผอ.กศน.อำเภอเทพา จ.สงขลา45.นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ รก.ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา 46.น.ส.ธนสรณ์ ธุนันทา รก.ผอ.กศน.อำเภอศรีบุญเรืองจ.หนองบัวลำภู 47.นายสุรศักดิ์ อนันต์รก.ผอ.กศน.อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 48.นางกัลยา สุทิน รก.ผอ.กศน.อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 49.นายสมภาส จันทร์อุดม รก.ผอ.กศน.อำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 50.นายศุภชัยสกุลแก้ว รก.ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
          51.นางอัจฉนุช คำดีบุญ รก.ผอ.กศน.อำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 52.นางกอบกุล กลับอำไพ รก.ผอ.กศน.อำเภอขนอมจ.นครศรีธรรมราช 53.น.ส.ทองสุก ถาวรวงศ์รก.ผอ.กศน.อำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา54.นายอนันต์ ตันไล้ รก.ผอ.กศน.อำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 55.นายบันลือศักดิ์สิตตานนท์ รก.ผอ.กศน.อำเภอบ้านโพธิ์จ.ฉะเชิงเทรา 56.นายสมชาย จันทราภิรมย์รก.ผอ.กศน.อำเภอคลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา57.นางมยุรี ศวีสวัสดิ์นุกูล รก.ผอ.กศน.อำเภอโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 58.นางศุภิสรา ยอดโตรก.ผอ.กศน.อำเภอพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์59.นายธัชชเวชช์ จำปาเทศ รก.ผอ.กศน.อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 60.นางบัวทอง บุญสน รก.ผอ.กศน.อำเภอยางชุมน้อยจ.ศรีสะเกษ 61.นายศุภชัย วันนิตย์รก.ผอ.กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม และ62.นายอวิรุทธิ์ ภักดีสุวรรณ รก.ผอ.กศน.อำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 14 พ.ย. 54   อ่าน 36603 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอศ.คิดเพิ่มเก้าอี้นักเรียนเดินเรือ มั่นใจคนเรียนจบไม่มีคำว่าตกงาน
06 พ.ย. 56 | อ่าน 1087 ครั้ง
จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น
28 ก.พ. 57 | อ่าน 351 ครั้ง
ศธ.สั่งเลื่อนเปิดเทอมปลาย ใน 13 จังหวัด 15 พ.ย.นี้
31 ต.ค. 54 | อ่าน 54868 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
14 มิ.ย. 62 | อ่าน 134 ครั้ง
ถกยุทธศาสตร์การศึกษาฯ Trip สุดท้าย ก่อนคลอดแผนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ
22 เม.ย. 56 | อ่าน 629 ครั้ง
อาชีวะไทย – ลาว จับมือสร้างสะพานเชื่อมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ
22 ก.ค. 62 | อ่าน 170 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.