Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


19โครงการ19ความสำเร็จเดินหน้าปีแห่งคุณภาพการศึกษา          ก่อนสิ้นปี2553 นายชินวรณ์บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จูงมือผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงข่าวผลงานรอบ1 ปีหลังจากนั่งเก้าอี้รมว.ศึกษาธิการตั้งแต่15 มกราคม2553 โดยชู19 โครงการ19 ความสำเร็จเป็นผลงานเด่นของเขา
          กว่า 2 ปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการอยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐมนตรีจากพรรคประ ชาธิปัตย์ 2 สมัยติดต่อกันตั้งแต่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มาจนถึงรัฐมนตรีคนล่าสุด นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เพราะฉะนั้นภาพรวมในการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการตลอด 2 ปีที่ผ่านมาจึงมีความต่อเนื่องพอสมควร โดยยึดแนวทางของรัฐบาลที่ชูเรื่องการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 และนโยบายเรียนฟรี15 ปีเป็นหลัก ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้สามารถแตกย่อยเป็นโครงการต่างๆมากมาย นอกจากนั้น นายชินวรณ์ ยังเดินหน้าโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายในการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นับนิ้วแล้ว นายชินวรณ์บอกว่า เขาประสบความสำเร็จกับ 19 โครงการภายในปี2553 ที่ผ่านมา
          นายชินวรณ์เริ่มแถลงข่าวด้วยการเกริ่นว่า การทำงานในตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการนั้นแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ เป็นไปตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่ 2 แต่ก็สามารถเดินหน้าจนได้รับความสำเร็จในช่วงระยะเวลา1 ปีนี้ถึง19 โครงการเริ่มจาก
          1.โครงการเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ หลังจากที่ประสบความสำเร็จกับการทุ่มเงินกว่า 7.3 หมื่นล้านบาท แจกของฟรี 5 อย่างคือ ค่าเทอม ชุดนักเรียน ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า 12.5 ล้านคนนำมาซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองมีความพึงพอใจนโยบายดังกล่าว ในปี 2554 นี้กระทรวงศึกษาธิการยังสามารถผลักดันของบประมาณเรียนฟรี 15 ปีเพิ่มเป็น 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งการของบประมาณเพิ่มนั้น เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการกำหนดให้นักเรียน ม.4-ม.6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ได้หนังสือเรียนฟรีโดยไม่ต้องยืมเรียน และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาและผู้ ปกครองนักเรียน
          2.โครงการปรับปรุงการดื่มนมฟรีอาหารกลางวัน ซึ่งประสบความสำเร็จในการผลักดันขอเพิ่มงบประมาณรายหัวให้แก่เด็ก ให้ดื่มนมฟรีจาก 6 บาทเป็น 7 บาทต่อคนต่อวันจำนวน 200 วันและปรับปรุงงบประมาณรายหัวโครงการอาหารกลางวัน จากรายหัวละ 11 บาทเป็น 13 บาทใช้งบประมาณทั้งหมดกว่า 9,298 ล้านบาท
          3.โครงการเด็กพิการเรียนฟรีตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรีซึ่ง กระทรวงได้เพิ่มจำนวนนักเรียนพิการขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จาก 19,914 คนเป็น 20,981 คนให้ได้รับโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาตรีสูงขึ้น เป็น 4,562 คนเพิ่มเด็กเรียนร่วมใน 15,530 โรงเรียนจำนวนนักเรียน 189,437 คนใช้งบประมาณกว่า 1,496 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กชายขอบ และอื่นๆ ให้มีโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
          4.โครงการประกาศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนได้ประกาศคุณภาพผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนในทุกระดับการศึกษา ดังนี้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งเป้าให้นักเรียนชั้นป.1-ป.3 อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
          ป.4-ป.6 อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
          ม.1-ม.3 แสวงหาความรู้ด้วยตนเองใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
          ม.4-ม.6 แสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีทักษะการคิดขั้นสูงทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย นอกจากนั้น นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
          ระดับอาชีวศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในอาชีพ มีสมรรถนะที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงตามความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน
          ระดับอุดมศึกษา คาดหวังให้บัณฑิตมีคุณลักษณะอย่างน้อย 4 ด้านดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งค่านิยม พัฒนานิสัย และการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม ด้านความรู้ มีความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการนำเสนอข้อมูลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ด้านทักษะทางปัญญา สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นกลุ่ม มีภาวะผู้นำ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ สามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
          5.โครงการปรับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กโดยเพิ่มเงินรายหัวให้แก่นักเรียนใน โรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนต่ำกว่า 120 คนคนละ 500 บาทต่อคนต่อปีและระดับมัธยมศึกษาที่นักเรียนต่ำกว่า 200 คนได้รับเพิ่มคนละ 1,000 บาทต่อคนต่อปีและปรับปรุงประสิทธิภาพมาตรฐานของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพ ของชุมชน
          6.โครงการโรงเรียนดีประจำตำบลได้ปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพโรงเรียนในชนบท โดยจัดโครงการนำร่อง 182 โรงเรียนใช้งบประมาณ 1,700 ล้านบาทและขยายผลเป็นจำนวน 7,000 โรงเรียนในปีงบประมาณ 2554 งบประมาณ2,200 ล้านบาทโดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 777 เพื่อขับเคลื่อน
          7.โครงการพัฒนาโรงเรียนดีประจำอำเภอ2,500 โรงเรียนและโรงเรียนไปสู่ระดับมาตรฐานสากล 500 โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติให้มีมาตรฐานไปสู่สากล จำนวน 1,000 โรงเรียน
          8.โครงการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคโดยพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราช วิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งมีลักษณะโรงเรียนอยู่ประจำ ปรับปรุงค่ารายหัวเป็น 9.4 หมื่นบาทต่อคนต่อปี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และเป็นฐานในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ที่สามารถทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมได้
          9.โครงการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ10.โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่มีเป้าหมายการ รับนักศึกษาจำนวน 6 รุ่นจำนวน 3 หมื่นคน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2558 โดยรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ3 ประเภทได้แก่ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 รับนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(1 ปี) 11.โครงการสร้างขวัญกำลังใจครูเสนอ พ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะให้ครูได้รับปรับเพดานขั้นเงินเดือนประมาณร้อย ละ 8 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงขึ้นเทียบเท่า วิชาชีพแพทย์และกฎหมาย12.ดำเนินการถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นครูแห่ง แผ่นดิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ84 พรรษาและจัดตั้ง กองทุนครูของแผ่นดิน เป็นกองทุนเพื่อพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
          13.จัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรก14.โครง การพัฒนากศน.ตำบล: ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิต7,000 ตำบล15.ส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต16. โครงการStudent Channel และThai Teacher TV เป็นการเสริมสร้างและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งใน เมืองและชนบทนอกจากนี้ยังได้ผลิตรายการ Student Channel จำนวน110 รายการและกิจกรรม Student Channel on Tour จำนวน21 ครั้ง17.ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ 1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา2.การพัฒนาอิสลามศึกษา3.การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นในสถาบันศึกษาปอเนาะและสอนวิชาชีพสำหรับ เยาวชนและประชาชน และ 4.ปรับระบบบริหารจัดการ
          18.การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) หรือQuality Learning Foundation (QLF) และ19.การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีเป้าหมายหลัก3 ประการคือ 1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย2.เพิ่มโอกาสทางการ ศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและ 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
          รมว.ศึกษาธิการกล่าวทิ้งท้ายว่านอกจากจะสานต่องานที่ทำจนประสบความสำเร็จ แล้ว ยังมีหลายประเด็นที่ต้องขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปในปี 2554 ต้องการให้ปี2554 เป็นปีแห่งคุณภาพการศึกษาในทุกๆด้าน โดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียนจะต้องสะท้อนการพัฒนาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่ สุดตามที่ได้ประกาศไว้แล้ว รวมไปถึงการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการจัดการที่เหมาะสมด้วย
          0 สุพินดา ณ มหาไชย 0

          ที่มา: http://www.komchadluek.net


โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 54   อ่าน 10743 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นิติกร ให้ได้รับเงินเพิ่ม พ.ต.ก.
10 เม.ย. 58 | อ่าน 1138 ครั้ง
ดุสิตโพลหนุนแจกแท็บเล็ต หวั่นเด็กเป็นทาสเทคโนโลยี
09 ม.ค. 55 | อ่าน 71185 ครั้ง
แนวทางตั้งกระทรวงใหม่โดยให้การอุดมศึกษาเป็นหลัก คาดจะใช้ชื่อ "กระทรวงอุดมศึกษา นวัตกรรม วิจัย และวิ
30 พ.ค. 61 | อ่าน 541 ครั้ง
"การุณ"มั่นใจผุดอ.ก.ค.ศ.สพฐ. ประสิทธิภาพงานมากขึ้น
13 ก.ค. 59 | อ่าน 614 ครั้ง
ชงเปิดเทอมมหา’ลัยปรับให้ตรงอาเซียนม.นเรศวรนำร่องปี55รื้อปฏิทินรับ’นร.-นศ.’
26 ธ.ค. 54 | อ่าน 16641 ครั้ง
"สุเทพ" ชูบริหารจัดการใช้ห้องเรียนเป็นฐานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
22 พ.ค. 62 | อ่าน 370 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.