Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วยเติมเต็มศักยภาพเด็ก
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วยเติมเต็มศักยภาพเด็ก

          กุญแจสำคัญที่สุดในการกำหนดอนาคตของประเทศชาติให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ คน ในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนานั้นจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาที่เป็นกระบวนการในการสร้างคนให้มีคุณภาพ แต่ในโลกยุคปัจจุบันการศึกษาไม่อาจจำกัดเพียงแค่การให้ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้เรียนเท่านั้น แต่จำเป็นต้องให้ผู้เรียนรู้เท่าทันโลก รู้จักทางเลือก รู้จักแก้ปัญหา ได้รับการพัฒนาทักษะและเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างไม่จบสิ้น อันจะก่อให้เกิดทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตได้อย่างชาญฉลาด มีความสุข และสามารถนำพาประเทศให้ก้าวไกล

          ในการจัดการศึกษาถือว่าหลักสูตรเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมายร่วมกัน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยกำหนดให้เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ไปปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด

          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่สำคัญไม่น้อย ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนไปปฏิบัติพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ได้มีการพัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักสูตรแกนกลางฯ ได้กำหนด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 ลักษณะ คือ

          กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

          กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบ วินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมชุมนุม ชมรม

          กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ

          สำหรับแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นจะต้องให้ผู้เรียนเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ โดยการร่วมกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการทำงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ ด้วยการสำรวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพื้นฐานการปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย โดยจัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มีความสมดุลในการจัดกิจกรรมทั้งรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม รวมถึงมีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วย

          กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นพลเมืองและภูมิใจในความเป็นไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งเน้นให้ทุกโรงเรียนต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของแต่ละระดับชั้นไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีคุณลักษณะ นิสัยตามพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย คือ เป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน

          รวมถึงการกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เช่น โรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น ผลักดันส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ เต็มศักยภาพ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน จัดแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้อง    ถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับ  วิถีชีวิต เน้นการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นต้น   จากจุดเน้นจะเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน โดยได้กำหนดให้จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเวลาเรียนไว้อย่างชัดเจน

          นี่คือเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศไว้อย่างชัดเจน ถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ให้สามารถปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุขในภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีอย่างเช่นปัจจุบัน.

          ฟาฏินา วงศ์เลขา

 

          ที่มา: http://www.dailynews.co.thโพสเมื่อ : 04 ม.ค. 54   อ่าน 5922 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.สั่งผลิตคนรับแผนพัฒนารถไฟ
03 พ.ค. 56 | อ่าน 485 ครั้ง
สสค.-นักวิชาการ ชี้รัฐ (ต้อง) สร้าง “ห้องเรียน 4.0” คิดสร้างสรรค์ มีทักษะ ทำงานเป็นทีม ใฝ่รู้ใฝ่เรีย
01 พ.ย. 59 | อ่าน 674 ครั้ง
คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การย้ายครู โดยผลการสอบแข่งขัน
12 มี.ค. 55 | อ่าน 10158 ครั้ง
คุรุสภาจัดระดมสมองครูอาเซียน
07 ม.ค. 57 | อ่าน 480 ครั้ง
การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนไทย - เมียนมาร์
19 มี.ค. 56 | อ่าน 799 ครั้ง
สพฐ.ใช้ระบบG-Chat สั่งงานตรงถึงโรงเรียน
08 ก.ย. 59 | อ่าน 599 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.