Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


งานวิจัยของครูเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตคนชายแดนใต้
      

งานวิจัยของครูเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตคนชายแดนใต้

 

          แม้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอย่างมาก และจากผลการประเมินทุกครั้งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ อีกทั้งโรงเรียนจำนวนมากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

          มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง จ.ยะลา ได้เข้าไปทำงานวิจัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้ ด้วยการส่งเสริมให้ครูในจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส ทำวิจัยในชั้นเรียน โดยการบันทึกการสอน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยวิธีการจัดการความรู้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนการสอนมากขึ้น หลังจากดำเนินการมาระยะหนึ่ง พบว่า ครูมีความพยายามที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกด้าน

          เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และอีกหลายองค์กร จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง จัดประชุมทางวิชาการ ในหัวข้อ การวิจัยเพื่อความก้าวหน้าของการศึกษาชายแดนใต้ ที่ ม.ราชภัฏยะลา ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญและมีความหมายยิ่ง เพราะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหารายอกีตอ (ชาวไทยมุสลิมภาคใต้ใช้แทนคำว่า พระเจ้าอยู่หัวของเรา) ที่ประชาชนชายแดนใต้ ยังคงรำลึกถึงพระบรมราโชบายที่รับสั่งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2502 ว่า การศึกษาของคนที่นี่สำคัญมาก ให้พยายามจัดให้ดี ให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้

          นายภานุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า เป็นเวลา 52 ปีแล้ว ที่ทุกฝ่ายได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระองค์ท่านสู่การปฏิบัติมาโดยตลอด ทำให้คุณภาพของคนในชายแดนใต้ในปัจจุบันดีขึ้นมาก พี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่พูดภาษาไทยได้ ไม่ต้องมีล่ามเหมือนในอดีต และเยาวชนจำนวนมากได้รับการศึกษาที่ดี หลายคนเป็นข้าราชการระดับสูง เป็นนักวิชาการ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จึงเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งบทบาทของ ศอ.บต. อีกประการหนึ่งที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพราะเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาให้ดีขึ้นได้

          ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ. สมศ. กล่าวถึงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ว่า สมศ. มีหลักยึดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ปี 2552-2561 ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต โดยสูตร 70 : 30 หมายความว่า เรียนในชั้นเรียน 70% ของเวลา และ 30% เรียนโดยผ่านวิถีชีวิต ผ่านกิจกรรม และเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษา และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษา

          สมศ. ยังมีแนวคิดก้าวข้ามขีดจำกัดใน 3 เรื่อง คือ 1. ลดภาระโดยการลดตัวบ่งชี้แต่ไม่ได้ลดมาตรฐาน จาก 60 ตัว เหลือ 12 ตัว ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาลดเหลือ 18 ตัว 2. สร้างสรรค์ ด้วยการประเมินเพื่อสร้างความต่าง สถานศึกษาทุกแห่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน และ 3. กัลยาณมิตร ด้วยการพูดทั้งบวกและลบ เพื่อให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาได้อย่างตรงจุด ส่วนการประเมินคุณภาพของ 3 จังหวัดชายแดนใต้นั้น ทางมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง จะเป็นหน่วยประเมินที่เน้นบูรณาการระหว่างการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สมศ. จึงอยากได้รูปแบบการประเมินที่ยึดพื้นที่ (Area-based) เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการประเมินในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย

          สำหรับงานวิจัยที่ครูใน 3 จังหวัดได้ทำขึ้นมีทั้งที่ได้นำเสนอในการประชุม และงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่ให้เพื่อนครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึง 40 เรื่องด้วยกัน อาทิ เรื่อง 52 ปี การเรียนการสอนภาษาไทยในชายแดนใต้ การศึกษาสภาพและรูปแบบการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายู) ของเด็กปฐมวัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาเกมคณิตศาสตร์ประกอบแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณ การหารจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง วงจรเรียงกระแสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนร่มเกล้า จ.นราธิวาส การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการและสื่อการเรียนการสอนมากมาย ซึ่งทุกเรื่องเป็นสิ่งที่ครูและสถานศึกษามีความตั้งใจและพยายามพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กชายแดนใต้ให้ได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics ของนายกฤษกร จีรัง ครูชำนาญการ รร.ท่าข้ามวิทยาคาร จ.ปัตตานี ได้แต่งเพลงคณิตศาสตร์ที่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบในระดับม.1 และม.5 ได้อย่างรวดเร็ว โดยครูเล่าถึงที่มาของแรงจูงใจในการแต่งเพลงคณิตศาสตร์ว่า

          “เนื่องจากนักเรียนมีผลการสอบค่อนข้างต่ำ ขาดทักษะการจำ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียน จึงคิดว่าหากนำคณิตศาสตร์มาแต่งเป็นเพลงให้มีจังหวะเร้าใจ น่าจะช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ ซึ่งเพลงที่แต่งสามารถนำมาใช้ในการเข้าสู่บทเรียน สรุปบทเรียน หรือเผยแพร่ทางเสียงตามสาย ฯลฯ ซึ่งผลที่ได้รับคือพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปมาก สนใจและตั้งใจ ทำให้ผลการเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

          ส่วน นางสุชนา แซ่เง้า ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านนาทอน จ.สตูล ที่พบปัญหาว่านักเรียนระดับอนุบาลไม่กล้าแสดงออก ขาดทักษะกระบวนการคิด จึงจัดทำชุดเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์แบบจิตปัญญาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับรู้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว ฝึกให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ได้เห็น ได้ชิม ได้สัมผัส ได้ลงมือทำด้วยตนเอง โดยใช้หลักจิตปัญญา คือ ถ้าจิตดี ปัญญาจะเกิด ถ้ามีบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนดี สนุกสนาน สามารถทำให้เด็กนักเรียนมีความสุข จะส่งผลให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดี มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือนักเรียนชอบโรงเรียนและอยากมาเรียนหนังสือ

          ก็เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนของงานวิจัยของครูที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงเหมือนจุดเริ่มต้นที่จะสร้างแรงกระตุ้นให้ครูและสถานศึกษาชายแดนใต้ได้ตระหนักเห็นว่าจริง ๆ แล้วงานวิจัยเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยาก เมื่อทำแล้วประโยชน์จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและตัวครูเอง และผลลัพธ์สุดท้ายคือนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชายแดนใต้ให้ดีขึ้นได้.

          ดร.รุ่ง  แก้วแดง

 

          ที่มา: http://www.dailynews.co.thโพสเมื่อ : 11 ต.ค. 54   อ่าน 34162 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คอลัมน์: ครูดี...โรงเรียนเด่น: ยุบทิ้งได้ไง!? รร.บ้านคลองเจ้า ที่เกาะกูดต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็กในฝัน
21 ก.ค. 54 | อ่าน 142588 ครั้ง
งัดภารกิจติดหล่ม กศจ.เดินเครื่องพัฒนาการศึกษา
26 มิ.ย. 60 | อ่าน 604 ครั้ง
สพป.จัดประชุมรักษาความปลอดภัยครูเพื่อสร้างขวัญกำลังใจก่อนเปิดภาคเรียน
22 พ.ค. 57 | อ่าน 914 ครั้ง
บอร์ด สกสค.จวก “ออมสิน” หักเงินในบัญชี
14 ส.ค. 58 | อ่าน 1012 ครั้ง
เหลียวหลังแลหน้าการศึกษายุค’เพื่อไทย’
29 ธ.ค. 54 | อ่าน 120108 ครั้ง
ศธ.เอาจริง’ซ้ำชั้น’เล็งประถม ดันใช้ข้อสอบเดียวทั้งประเทศ
10 ต.ค. 56 | อ่าน 1229 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.