Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คุรุสภาขอแสดงความชื่นชมยินดี กับผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
      

คุรุสภาขอแสดงความชื่นชมยินดี กับผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี

 

ที่มุ่งมั่นปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพจนสามารถเป็นแบบอย่างทีดี มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพทางการศึกษา ตลอดระยะเวลาของการเป็นครูและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป
          คุรุสภาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษาทุกท่านจะเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำทั้งในด้านการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างสรรค์การศึกษาไทย ให้ก้าวไกลไปสู่ประชาคมอาเซียนและสู่สากล
          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดจัดงาน คุรุสดุดี 108 ปีศาสตราจารย์หม่อมหลวงปินมาลากุล  เนื่องในโอกาสวันครูโลกวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 ณหอประชุมคุรุสภาเพื่อร่วมยกย่องเกียรติคุณของครูระลึกถึงบทบาทความสำคัญของครู
          พิธีการ...
          พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  การยกย่องเกียรติคุณศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิน มาลากุล เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปีเกิด ซึ่งองค์การยูเนสโก ประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นระดับโลกด้านการศึกษา เมื่อปี 2546
          กิจกรรมภายในงาน
          นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการยกย่องเกียรติคุณศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิน มาลากุล นิทรรศการผู้ชนะการประกวดวาดภาพในงานวันครูโลก นิทรรศการวันครูโลก และนิทรรศการคุรุสดุดี การฉายวีดิทัศน์ พิธีสดุดี การนำเสนอแนวคิดด้านการศึกษาอันเป็นนิรันดร์ ของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิน  มาลากุล เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงคุณูปการต่อการศึกษของท่านจนได้รับการยกย่องให้เป็นครูและนักการศึกษาระดับโลก และพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ได้รับการยกย่อง จำนวน 561 คน   และมอบรางวัล ศิลป์ปินปราชญ์ แก่ผู้ชนะการประกวดวาดภาพ
          การประกาศเกียรติคุณเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตาม จรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็น
          ที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไปสมกับ เป็นปูชนียบุคคล มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน จะได้รับการประกาศ เกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ในวันที่ 5   ตุลาคมของทุกปี
          วันครูโลก
          องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกย่องให้ ครู เป็นบุคคลสำคัญ เนื่องจากมีบทบาทในการขับเคลื่อนการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า  และเพื่อให้ครูทั่วโลกได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคม ตลอดจนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี มีจิตวิญญาณจะช่วยเหลือมนุษย์ จึงได้กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันครูโลก (World Teachers' Day) มาตั้งแต่ปี 1944 (2487) เป็นต้นมา การจัดงานวันครูโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความสำคัญของครูในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างครูด้วยกัน  และเพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักการศึกษาทั่วโลก
          รายชื่อผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจำปี 2554
          กรุงเทพมหานคร
          นางกาญจนา โพธิวิชยานนท์, นายจรัส แสงเงิน, นางสาวจันทร์นภา มหัคฆพงศ์,  นางสาวจันทร์เพ็ญ กาญจนพงศ์, นางจารุนันท์ บูรณจินดา, นางสาวจารุภัทร จุลสำลี,นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง, นางสาวชลลดา ฉายสุริยะ, นางณิชาภัทร สายเสน,  นางถาวร หนูกอง, นางทิพยวรรณ อนุชิราชีวะ, นายธวัชชัย อุนากรสวัสดิ์, นางบุรีรัตน์  วงศ์ภูงา, นางสาวเบญจวรรณ สิทธิวัจน์, นายปราโมทย์ อุดติลา, นางสาวพงศ์พันธุ์ พันธุ์สวัสดิ์, นางพรทิพย์ มาศรีนวล, นางพรภินันท์ เลาะหนับ, นายพรศักดิ์ ขาวพรหม,  นางพวงผกา แสงเงิน, นางสาวมัลลิกา ยอดนารี, นางสาวรวงทอง สวัสดิ์มงคล,  นางวลัยรัตน์ ยิ่งดำนุ่น, นายวิเชียร จิตรอ่อนน้อม, นางสาวศศิธร วชิรกำแหง, นางศิรินุช ตั้งสุขสันต์, นางศิริรัตน์ กมลวานนท์, นายสมบัติ ไชยศร, นายสมพร วัธนเวคิน,  นายสมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, นายสมศักดิ์ สนกนก, นางสายรุ้ง เฟืองสินธุ์, นางสุชาดา  อัชชะ, นางสาวสุนทรี นิระหานี, นางสาวสุพัตรา สมพันธ์, นายสุรัตน์ ขาวเหลือง, นายแสวง บุญสุทธิ์, นางอรวรรณ อัญชลิสังกาศ, นายอักษรศาสตร์ ฝ่ายกลาง, นางสาวอัมพร นันทนเสรีวัฒน์, นางสาวอัมพร พันธุ์พาณิชย์, นายอำนวย พลชัย, นางอุทัยวรรณ  ศรีชลาลัย, นางอุไรวรรณ อภัยเสวตร์
          กระบี่
          นายไพโรจน์ ส่งทอง, นางวีณา เรืองฤทธิ์, นางสมบูรณ์  มากจงดี, นายอรพันธ์  ไกรเลิศ กาญจนบุรี
          นางกตัญฎู ธรรมเกื้อกูล, นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง, นายพนมไพร ทิพยาลัย, นางสาววิมลรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ, นายอารินทร โพธิ์สวรรค์ กาฬสินธุ์ นายฐิตินันท์ โจณะสิทธิ์, นางดอกรัก วรวัฒน์, ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา, นางนงนุช เขียวไกร, นางนพวรรณ สาระฆัง, นางพนมวรรณ เถรี, นางไพฑูรย์ วรรณทอง, นางสุคนธ์ กัลยาวงศ์, นางอนงค์ นาสาทร
          กำแพงเพชร
          นางกรรดา วัชรวิเชษฐ, นายกำพล   นิลรัตน์ , นางธนาภรณ์  เทพสกุล, นางนิตยา อุ่นเป็นนิจ,นางวรวรรณี วัฒนศิริ
          ขอนแก่น
          นางกรรณิกา   เครือทุมมา, นางสาวกัญชลีกร   จันทรมงคล, นางกุสุมา   ขันตีกุล, นางจารุวรรณ  ศรีอรุณเอี่ยม, นายดำรงค์ พิมพ์จันทรากุล, นางนิ่มนวล อัครพิทยาอำพน, นางบังอร อุตรศาสตร์, นายประกอบ เกิดนิล, นางมณฑิรา ดีบุญมี ณ ชุมแพ, นายมนัส มาซา, นางสาวระเบียบ ชูสอน, นางสาวรัชนี ปองทัพไทย, นายสมแก้ว จอมทอง, นายสมบูรณ์ กาพล,  นายอภิชาติ  นาเลาห์
          จันทบุรี
          นางจริยา บุญยะโตพันธุ์, นางสาวปสุตา ประทุมเมศ, นางรุ่งทิพย์ โกศลานันท์, นางวิสา มังคละสุ, นางสาวอนิสา นนทบงกช, นางอุบลวนา วงเวียน
          ฉะเชิงเทรา
          นางสาวณัฐพร เจียดำรงค์, นายบุญเลิศ ค่อนสะอาด, นางประไพ สุขสวัสดิ์,  นางวันวิสาข์ นนทมาตร์, นางสาวสายทิพย์ ขจรเวหาศน์, นางสุชาดา ผดุงวิเชียร
          ชลบุรี
          นางกมนพรรธน์   ทิพยไกรศรโชติ, นายกิตติ   อัมระนันทน์, นางนรีกานต์   ฐาปนธรรมวุฒิ, นายวิทยา ตุงคะเสน, นายวิทยา อรุณแสงฉาน, นางสาวอรอมร  แก้วรุณคำ ชัยนาท นางนุกูล    ม่วงเงิน, นางเนาวรัตน์    ทวีพลายนต์, นางเย็นตา  มีสมสืบ, นางวัชรี   ปานเกลียว, นายอรรณพ บัวพงษ์,  นางอารีรัตน์   ประทีบ
          ชัยภูมิ
          นางคำปลิว  สิงห์คำคูณ, นายจิมมี่  ทองพิมพ์, นายบัวเย็น   พลคราม, นายประพันธ์   ยอดวงษ์, นายพรชัย มีทอง, นางภารวี ผิวอ่อน, นางสาวสายทอง สวงโท, นางสิริพร พจนวรพงษ์, นายสุรพงษ์ นิ่มสนิท, นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์
          ชุมพร
          นางกรรณิการ์ กาญจนประทุม, นางสุภัทรา พุกกะณะสุต, นางสุรีวรรณ พิทักษ์ภาวศุทธิ เชียงราย
          นางกัลยา สุประการ, นางคนึงนิตย์ วันนิตย์, นางจตุพร ใจตุ้ย, นายเทอดชาติ ชัยพงษ์,นางผ่องศรี จัตุปา, นายไพรัตน์ คำปา, นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ, นายศิลป์ชัย มณีขัติ
          เชียงใหม่
          นายกิตินันท์ โนสุ, นางเกศทิวา ปิงเมือง, นายจารึก วาสนสมพงษ์, นางทิตยา พฤฒิ
          ศิลป์ โอโน, นายบุญเลิศ ห้าวหาญ, นางประพิมพรรณ พิมสาร, นางพรศิริ พวงสายใจ, นางพวงทอง ศรีวิลัย, นางสาวพัชริน เอี่ยมละมัย, นายวิชิต พิทาคำ, นางวิไลวรรณ เครือเทพ, นางศิริรัตน์ คำชมภู, นายศุภณัฐ ขวัญสุวรรณ, นายสุชาติ สุมณศิริ, นายสุเทพ อินตาวงศ์,นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์, นายเสรี ปินชัย, นายอภิโชค สันตะจิตต์, นางอำไพ มณีวรรณ, นางอิงจันทร์  จันทนาคม
          ตรัง
          นางกรรณิกา คงเพ็ชร,  นางกรวิวรรณ์  บุญเจริญ,  นายเกียรติสิน  สุขเกษม,  นางธิดา วนาสุวรรณวณิช,  นางมาตา  แก้วเซ่ง,  นายวรรณชัย  ศิริภิรมย์ ตราด นายธานินทร์ ชลจิตต์,  นางสาววันพร  ผลาวัลย์
          ตาก
          นางกัลยา  สีม่วงคำ,  นางนารินทร์  โทนปัน , นางสาววาสนา  สาเลิศ,  นายสุเทพ  คำปาสังข์
          นครนายก
          นายสวัสดิ์  เดชกัลยา,  นางสาวอรพรรณ  แสงศศิธร
          นครปฐม
          นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์, นางยุพา ศรีวิพัฒน์, นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร, นายสมชาย มียินดี, นายสุริยน ประโทนเทพ, นางสุรีย์พร สุนทรศารทูล, นางสาวอนุรี โพธิสุทัศน์
          นครพนม
          นายเกรียงศักดิ์  ปาพรม,  นางเติมศรี  ศาสตราศรัย,  นายบุญธง  ชัยบิน,  นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร,  นางมยุรี  สูญราช,  นายวิทยา  ทีสุกะ นครราชสีมา นายเกริก ท่วมกลาง, นายจำรัส บุญเชื่อง, นายเจนศักดิ์ บุบผาพรหมราช, นางชัญญา รัตนาธนสกุล, นางธิติมา  หรุ่นสูงเนิน, นายนันทวัฒน์  เกียรติกรทวียศ, นางนัยนา ตันเจริญ, นายบัญญัติ   กิจชวลิต, นายประกิจ   พุ่มพฤกษ์, นางระเบียบ   จันทา, นางรัชฎากร หนูชื่น, นางสาววิรวี   ขาวไชยมหา, นายวิโรจน์   ฉายชูวงษ์, นางศรัยฉัตร   ฉัตรปิลันธนา, นายศุภเสฏฐ์   คณากูล, นายสมภพ   ศักดิษฐานนท์, นายสมโภชน์   ฉ่ำธงชัย, นางสำราญ จันนา, นางสำราญ   อุ่นอารีย์, นางสุชิลา  ชัชวาลุรัตน์, นางสุดสงวน  เลิศล้ำ, นายสุรัตน์ มุ่งอิงกลาง, นายสุริชัย   ศิริบูรณ์, นายสุวันชัย   ปานอุบล, นางอรุณ   แพะขุนทด
          นครศรีธรรมราช
          นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ, นายนิพนธ์ ทองนอก, นายประเทือง จันทร์ชุม, นางพรรณี สกุณา, นางวัฒนา เดียวกี่, นางสมหมาย วีระพงศ์, นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์, นางอนงค์ลักษณ์ กลิ่นหอม, นายอาคม จันทร์นวล
          นครสวรรค์
          นายเฉลิมพล เยี่ยงยงค์, นายประสงค์ กองแก้ว, นายประเสริฐ เทียนสันต์, นางรัชนี เกษสุวรรณ, นางลำจวน สระทองขาว, นายสุกิจจ์ หล่อสมฤดี, นายสุรินทร์ บัวคลี่ นนทบุรี นางขนิษฐา พูลลาภ, นายฉัตรชัย สง่าอารีย์กูล, นางชลิตา ศรีทอง, นางปนัดดา พิริยชนานันท์, นางศุภาพร พรหมมาศ, นางสมจิตต์ เกษรบัว, นางอุดม ฉิมพุก นราธิวาส นายจรงค์ หมื่นเมือง, นายนราธิป ชุมประศาล, นางวาสนา โกศัยพัฒน์, นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว,  นางอุรวีวดี โสพิกุล
          น่าน
          นายกฤษณพงศ์ ผ่องโอภาส, นายเชวง วัฒนธีรางกูร, นายทวี จำรัส, นายมนตรี กันทาสุวรรณ์, นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์, ว่าที่ ร.ท.สำอางค์ ใจการณ์, นางสุภาพ รัตนประภา, นางสุมล เหลี่ยมวานิช
          บุรีรัมย์
          นางธัญพร ไชยอินทร์,  นายนรินทร์ ทวยเจริญ, นายโยธี เชิญขวัญชัย, นางศิริพร พลพุฒินันท์, นายสัมฤทธิ์ วิทยาวราพงศ์, นายสุนทร เสาว์สิงห์ ปทุมธานี นางเกศรินทร  จิตรสิงห์, นางชุติมา  อัมพุนันทน์, นายสมพงษ์   เจริญลาภ, นายเอนก  ล่วงลือ ประจวบคีรีขันธ์ นางจุรีรัตน์ สุพรรณโรจน์, นางดารารัตน์  ศรีเมฆ ปราจีนบุรี นางบุญธรรม  ผาสุข, นางลัดดา  จันทร์ศรี, นายสมเกียรติ  พลอยเพ็ชร, นายสมหมาย    ฉิมมากูร ปัตตานี นางจิตรา สุขวงศ์วิวัฒน์ ,นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริ, ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ พูลฉนวน,นายสุชีพ จองเดิม
          พระนครศรีอยุธยา
          นายจรัล สายจันทร์, นางสาวศิริพร ไชยชมภู, นายสุรพัฒน์ นิลมงคล, นายอนันต์ ตุรงค์เรือง, นางอาภรณ์ทิพย์ เอื้อประเสริฐ พะเยา นายดำรง เย็นใจ, นายธงชัย กัลยา, นางประนอม มลิวัลย์, นายภาสกร ยารังษี, นางรุ่งนภา, ศรีวิราช, นางสุกัญณี เห่วซึ่งเจริญ พังงา นายจรุง  ศุภพฤกษ์, นางชุลีพร   พูดงาม, นายมานิตย์   รัตนพันธากุล พัทลุง นางกรรณิการ์ หมื่นวงศ์, นางกัลยา ขาวดี, นางเพียงเพ็ญ ดวงจิตร, นางระบาย เนียมรัตน์, นายสมเกียรติ ชูบัว, นายสมเดช ฤทธิ์คง, นางสุริยา ทองสีขาว พิจิตร นางสาวณิชชยา  พันธ์ขอ, นายยงยุทธ  สุขดิษฐ์, นายสังวรณ์   ปัญจมาศ, นางสุชาดา   สิงห์ลอ, นายอุกฤษฏ์  จันทฤก
          พิษณุโลก
          นางกชพร จิตตางกูร, นางไพรวรรณ มุ่งกุศล, นายมณี พันธุ์เหล็ก, นางลัดดาวัลย์ ภู่อ่ำ, นายวรการ ศรีไกรวัชร, นายวิเชียร ทรงศรี, นางศรีสมร หมื่นแก้ว
          เพชรบุรี
          นายคัมภีร์ สายะสนธิ, นางนิสา แก้วท่าไม้ ,นางประเทือง พรหมรักษ์, นายมนตรี สุขพินิจ, นางวัชรินทร์ ทองเก่งกล้า, นางสุภาพ พวงสุวรรณ์, นายสุวรรณ ไตรพฤกษชาติ, สิบเอกอุดม  ทับทอง
          เพชรบูรณ์
          นายชัยศักดิ์ เกศามูล, นายเทพรักษ์ เพ็งคุ้ม, นายปรีชา แก้วอาสา, นางพรธิภา ขุนแร่,นางสาวพิมพ์ละมัย วิชัยต๊ะ, นางวชิรินทร์ ศรีบรรเทา, นายวินิจ สัตตะบุตร, นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ, นางอนงค์ รอดแสน, นางอัญชลี นากแก้ว
          แพร่
          นางกาญจนาพร คงเพ็ชร, นายพนม แจ้งใจ, นายวิเชียร บันลือ, นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ภูเก็ต
          นายจรัญ เกล้านพรัตน์, นางสาวสุทธิลักษณ์ มณีศรี
          มหาสารคาม
          นางเกศินี วรรณศรี, นางจิตราภรณ์ จำนงพิศ, นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล, นางดารณี  สีเล, นางเตือนใจ แสงไกร, นายนพดล   ศรีพระนาม, นางบุญศรี   ใหม่คามิ, นายประสิทธิ์ ชาญศิริ, นายปฤงคพ สกุลเดช, นางยวงพร ศิริทองสุข, นางวิชชุตา สุวรรณเลิศ มุกดาหาร นายกานต์ นักลำ, นางปรียานุช หินโยธา, นางพรทิพา ศรีสุภา, นายพิศิษฐ์ พลแก้ว, ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ แม่ฮ่องสอน นางสาวทับทิม  กวีวัฒน์,  นายสมบูรณ์  สันชุมภู
          ยโสธร
          นายนวรัตน์ วงศ์โสภา, นางนาถหทัย สิงหเลิศ, นายปินภพ ดำเนิน, นายพันเลิศ ครองยุติ,นางเพียงพิศ ผ่องศรี, นางสาวศศิวิมล ผาสุก, นางสุพร สามัตถิยะ, นางสาวสุภาพร อาจอุดม, นายสุรศักดิ์ เอนกแสน
          ยะลา
          นางธนวรรณ สุวรรณ, นายมิตร  แสงสว่าง
          ร้อยเอ็ด
          นายคมกฤช   พันธุ์พาณิชย์ ,นางธนิตา    กุลสุวรรณ, นายปรีดา    นวลรักษา, นายฟืน    สิทธิสาร,นายวันที บุญพรม, นายสกล คามบุศย์, นางสายวสันต์ สุชะไตร, นางสายสมร ชานาม,นางสุนันทา  โคสาแสง, นางสุรทิน   พิพัฒนมงคล, นายอภิชัย   กรมเมือง, นางอรทัย  เศษจันทร์ระนอง นางอัญชนา ไชยรักษา
          ระยอง
          นายศักรินทร์ สายัณห์, นางสมศรี  มาลีเวช, นางสาวสุริสา บุญโชติหิรัญ, นางสาวอังคณา ปรีชานันท์
          ราชบุรี
          นางสาวกัญฐณา มารอด, นางชุติมา ริ้วเลิศศิริกุล, นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์, นายพีระ ศิริพรโณ, นางวันเพ็ญ จอมคำ, นายสมพร ศรีอนันต์, นางสุพา สุขพันธ์, นางอนงค์ศิริ ปัญญาสัทโท
          ลพบุรี
          นางสาวประภัสสร   บุญหนุน, นางพรสวรรค์  พงศ์อัมพรศรี, นางพัชรี   ชุ่มอิ่ม, นายพีระพล ชั่งใจ, นางสาวราตรี ฤทธิสาร, นางสมบูรณ์ ประเสริฐพงษ์, นายสุพจน์ วาโย, ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตตรา บุษราคัม
          ลำปาง
          นางขวัญเมือง เตเฉลย, นางจารุวรรณ  สายคำฟูฟนายถาวร ,นายถาวร เกษณา, นางบัวเพชร สัญญาเขื่อน,นายภูริต คันธชุมภู, นางวันเพ็ญ นำทาน, นางศิริพร วงศ์ประเสริฐ ลำพูน
          นางสาวชนาภานิษฐ์   สุวรรณศิริคำ, นางทัศนีย์   บุญมาภิ, นางไพลิน   แสนใจมูล, นางสุพัตร ธนโชคกิตติพงศ์
          เลย
          นายไพโรจน์  ทองเพ็ง, นายเล็ก กันทะวงศ์, นางสาววิจิตรา บุษบา, นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์,  นางสมพร กองฉันทะ, นายอนุกูล   ศรีสมบัติ
          ศรีสะเกษ
          นางกนกพร วิทยวรการ, นางจวบจิตร รุ่งโรจน์, นางจิตรา อาจิณกิจ, นางนวลจันทร์ เดชพิมลพร, ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์, นายพงษ์ นวลศิร, นายพิมล วิเศษสังข์, นางพิสมัย คงสมโอษฐ์, นายมังกร บุตรวงศ์, นายวรรณะ บุญสุข, นางสาวศุภวรรณ ไพบูลย์, นางสมใจ เอื้อธนาคม, นายสมพงษ์  แสงใสแก้ว, นางสมพิศ สังข์สุวรรณ, นางสุวัลยา โสพัฒน์, นายอำนวย มีศรี
          สกลนคร
          นายทวีเดช แสนชนม์, นายประยงค์ บุญมา, นายสังวาลย์ ศรีโคตร ,นางสุกัญญา บุตรละคร, นายสุชาติ ศรีสุวรรณ, นางออมสิน เถายะบุตร
          สงขลา
          นายกมล ศรีสุวรรณ, นายจรันทร์ มูลจันทร์, นางจิรภา เหมรัญ, นายดำรงค์ วงษ์ชนะ, นายประวัติ ใจตรง, นางสาวพิมพ์สุจี นวลขวัญ, นายไพจิตร โชติกิจภิวาทย์, นางมาลินี พันธ์ทิมดวง, นางศิริพร สุคนธ์, นายสมพร ขุนเพชร, นายสมมาตร คงแก้วด้วง, นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน, นายสุภาพ จันทราช, นางอรุณรัตน์ รัตนภูมิ
          สตูล
          นายสมาด มินขาว, นางสาวอารี  ยุทธการกำธร
          สมุทรปราการ
          นายธรรมนูญ รัตนพันธ์, นายบุญระวี นิ่มมา, นางเปรมฤดี กฤษเจริญ, นายพิทยา ชินะจิตพันธุ์, นางเพ็ญพิไลลักษณ์ มณีภาค, นางมลิวัลย์ บริรัตนะวงศ์, นายวรพงษ์ หาญเขตต์ , นางวันทนา พรชัยเทพินทร์, นายวิฑูรย์ ชั่งโต, นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์ สมุทรสงคราม นางณัฐชยา บำรุงเวช, นางประทุม เพ็งอุดม
          สมุทรสาคร
          นางสาวนิธิมา ทีระภัณฑ์, นายไพรัตน์ จันทร์เสม, นางสาวมะลิ  คงสกุล, นางสาววราศิริ วงศ์สุนทร, นายอุเทน  เจียวท่าไม้ สระแก้ว นางนงนุช คงน้อย, นางสาวนิตยา  แสนใจกล้า, นางมณี   ช่างสุวรรณ์, นางรัตนา   แดงเจริญ, นางสาววรรณา ใจกว้าง
          สระบุรี
          นายประหยัด อนุศิลป์, ว่าที่ร้อยตรีพัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ, นางพิศมัย เหล็กสงค์, นางวนิดา ทองปรอน, นางสาวสมพร  พิมพ์โต๊ะประดู่, นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ, นายสุรศักดิ์  วาดเขียน, นายอนันต์ โนจันทึก สิงห์บุรี นางกฤษณา แปนงาม, นางทัศนีย์ เอี่ยมละออ, นางแสงดาว ผมงาม
          สุโขทัย
          นายดิลก  ชัยประสิทธิ,  นายบัณฑิต  ศรีบัว,  นายประจักษ์  สระชุ่มอ  นายเมธี   จุมพลศรี, นายวิทยา  ทองอยู่,  นางศริญญา  บางคลองนำชัย , นางสนอง  จันทร,  นางสุธีรา  จุลสราญพงษ์, นางอรทัย  จินดาประสาน
          สุพรรณบุรี
          นายฉลวย   วงษ์ขวัญเมือง, นายประดับชาติ   แสงคู่วงษ์, นางพิศมัย   หงษ์ทอง, นายพิสิทธิ์ พัฒนาอนุสรณ์, นางเพ็ญณี ทู้ไพเราะ, นายมงคล จินตนประเสริฐ, นางวัลภา ศรีสุข, นายวินิจ เกษรา, นางสุจิตรา  ขาวเหลือง, นายอนุชา  เงินแพทย์
          สุราษฎร์ธานี
          นางขจรศรี  โฮ้เต้กิ้ม, นางชมภูนุช เอกบัว, นายประสิทธิ์ ชุมศรี, นางศศิธร สุขศรี, นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย สุรินทร์ นายกิตติศักดิ์ เลิศล้ำ, นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ, นายประยงค์ ประดับสุข, นายพิชัย  นิมิตรัตนากร, นายพิชิต หอมนวล, นายภิตติ แย้มศรี, นายมนตรี, สายพญาศรี นางลัดดาวัลย์ ลาลุน, นางศิวาพร วรัมภา, นางสมพร พรหนองแสน, นายสมานมิตร จิตหนักแน่น,  นายอภัย ไพรสินธุ์
          หนองคาย
          นางขนิษฐา   ภูชมศรี, นางเจียมใจ  รุ่งเรืองวงศ์, นางสาวฉวีวรรณ   ศุกรวัชรินทร์, นายณรงค์ สุราลัย, นางสาวนิภา เกตุตรง, นายสมนึก ศรีจันทร์, นางเสาวณีย์ ยุทธมานพ หนองบัวลำภู
          นางจริยา แสนเจริญสุข, นางดาวรุ่ง ฉลาดแย้ม, นายสมเจตน์ สัจจเขต
          อ่างทอง
          นายประสงค์  กลัดแก้ว, นายสมชาย  โพธิ์ศิริ, นายสมหมาย  เก่งการ, นางอรทัย   พึ่งวงศ์ญาติ อำนาจเจริญ นางจันทิมา  สุขสำราญ,  นางบังอร  ชาววัง,  นายมงคล  สุภาษร
          อุดรธานี
          นางจรรยา  ศิริสมพงษ์,  นางจิราพร  เหลืองอิงคะสุต,  นางจีราพร  ปักษา,  นายชลำ  อรรถธรรม,  นางนัดดา  พิลาชัย,  นายประวิทย์  บึงไสย์ , นางรัติยา  พิลาดี,  นางวันนา  นามดี,นายวิรัตน์  จิตรโก,  นางวิไล  พันชนกกุล,  นายสำราญ  คำสีลา,  นางสาวสุมาลี  ธรรมโหร
          อุตรดิตถ์
          นางดารา  มีรัตน์,  นายบุญชุม  มีรัตน์,  นายประเสริฐ  อินทรัพย์,  นายปัญญา ทองพิมพ์, นางภาวินี  ทานะ,  นางวิไลรัตน์   แสงวณิช, นางสาวศิรประภา   โภชนจันทร์, นายสำราญ แก้วเมธีกุล
          อุทัยธานี
          นางชิดชนก   อภิธันยาศัย, นายเชน   หมั่นเขตรกิจ, นางรัชวงค์   เสมากูล, นายสมชาย   พฤษสุภี
          อุบลราชธานี
          นางจาฏพัจน์  สุธรรมวิจิตร, นายจารึก  หาพันนา, นางจิตรัตน์   เจือบุญ, นายจิรัฏฐ์   พันธ์เพ็ง, นางดรุณี พรหมบุตร, นางดวงพร บุญถม, นายธีระพล ประสานสิงห์, นางนงนุช รักพงศ์, นายบุญเลิศ   นาสารีย์, นายปราโมทย์   ศรีหล้า, นายพูลศักดิ์   เผ่าภูรี, นางเพ็ญแข   ภัยพิทักษ์, นายมนต์ตรี  ธนะคุณ, นางระเบียบ นามบุตร, นายลิขิต พลเหลา, นางสาววิภาภรณ์ คำผา, นายสถาพร  พิมพกรรณ์, ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริ, นางสมทรง สารธิยากุล, นางสาวเสาวลักษณ์   สังกะเพศ, นางอรณีย์   ผลจันทร์, นายอรุณ   บุญวรรณ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 05 ต.ค. 54   อ่าน 40340 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แจกสื่อไอซีที’ร.ร.อิสลาม-ปอเนาะ’
30 พ.ย. 53 | อ่าน 12933 ครั้ง
เปิดเทียบโอนวุฒิปวช.-ปวส.ยกระดับแรงงาน-ธุรกิจย่อย
17 ก.พ. 55 | อ่าน 85994 ครั้ง
ทปอ.วางเกณฑ์ผู้จบหลักสูตรต่างประเทศ ลั่นไม่อยากให้เด็กเดือดร้อน
30 ต.ค. 60 | อ่าน 567 ครั้ง
ทปอ.ยันขอแยก ก.อุดมศึกษา
22 ธ.ค. 57 | อ่าน 526 ครั้ง
สช.รุกจัดทวิศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำให้เด็กด้อยโอกาส
09 ต.ค. 60 | อ่าน 728 ครั้ง
เลขาธิการอาชีวะ พร้อมแจงดีเอสไอ "ครุภัณฑ์ ว.เทคนิค"
10 ม.ค. 57 | อ่าน 816 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.