Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ไอซีที พร้อมเดินหน้าบรอดแบนด์
      

ไอซีที พร้อมเดินหน้าบรอดแบนด์

          ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวถึงรัฐบาลใหม่กับอุตสาหกรรมไอซีทีว่า ตามที่ได้รับจาก รมว.ไอซีที ซึ่งท่านได้ให้การสนับสนุนนโยบายบรอดแบนด์ และให้ความชัดเจนในเรื่องการตัดสินใจที่ได้เร่งรัดให้รักษาอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นโลก
          นอกจากนี้ วันนี้ทิศทางของกระทรวงที่ได้วางไว้ทั้งนี้อย่าลืมว่าแผนแม่บท แผนไอซีที 2020 และแผนบรอดแบนด์แห่งชาติ เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาควิชาการ ภาคราชการ และภาคประชาชน ซึ่งเป็นทิศทางที่ รมว.ไอซีที ท่านใหม่ให้การสนับสนุน
          จากประเด็นว่ามีการตั้งโอกาส และความหวังกับรมต.อนุดิษฐ์ อย่างไร ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่า เท่าที่ได้สัมผัสกับการทำงานของท่าน รมว.ไอซีที ที่เป็นคนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของข้าราชการ รวมถึงให้เกียรติข้าราชการในการทำงาน
          อีกทั้งท่าน รมว.ไอซีทีมีความเข้มแข็งในการทำงานที่จะออกมาฟันธงในแต่ละเรื่อง และยืนยันว่าทุกอย่างทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วยความเป็นกลางเพราะฉะนั้น หากทำงานกันด้วยปรัชญาแบบนี้ ทุกอย่างก็จะราบรื่น และมีความหวังได้ว่าเป้าหมาย รวมถึงนโยบายต่างๆที่เรากำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายบรอดแบนด์ เป้าหมายแผนแม่บทก็น่าจะบรรลุได้ อย่างไรก็ดี ส่วนตัวเชื่อมั่นในตัวของรัฐมนตรีไอซีที
          ทั้งนี้ จากการดำเนินงาน ยกตัวอย่างเรื่องของบรอดแบนด์ ซึ่งหน้าที่หลักของกระทรวง คือ การวางโครงข่ายบรอดแบนด์ โดยที่การวางโครงข่ายบรอดแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นของทีโอที หรือของ กสท รวมถึงการใช้งบประมาณของราชการ หรือ USO หรือภาคเอกชนจะมาร่วมการลงทุนในการทำงาน แต่กระทรวงนั้นจะต้องเป็นเหมือนผู้จัดการ ให้กับทุกภาคส่วนมาร่วมกัน เพื่อที่จะผลักดัน
          อย่างไรก็ดี นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ เป็นหน้าที่หลักที่กระทรวงไอซีทีที่จะต้องทำ และมีเป้าหมาย อาทิปี 2554 เราของบประมาณ โดย 4 ปี ของบประมาณ3 หมื่นล้าน เพื่อจะผลักดันเรื่องของบรอดแบนด์ รวมถึงตอนนี้ต้องรอดูว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเท่าไรซึ่ง รมว.ไอซีที เผยว่า จะผลักดันและชี้แจงข้อมูลให้กับคณะรัฐมนตรี แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะได้งบประมาณเท่าไรก็จะมีการปรับแผนว่าจะทำอะไรได้ ในงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
          เรื่องทั้งหมด มีเป้าหมายแล้วที่ได้มีการศึกษามาชัดเจน ในขณะที่กระทรวงไอซีทีรับผิดชอบตรงนี้ กระทรวงก็มองว่าเมื่อเราวางที่เหมือนกับเราตัดถนน พอตัดถนนไปถึงแล้ว เราไม่อยากให้ถนนไปรอ ซึ่งวันนี้เราอยากที่จะให้หน่วยงานทั้ง 20 กระทรวงเตรียมพร้อมว่ากำลังจะมีถนนความเร็วสูงไปถึงทั้งหมู่บ้าน และตำบล คุณมีการเตรียมบริการอะไรไปให้ประชาชน เพราะฉะนั้น วันนี้เราก็มีการทำควบคู่ ซึ่งวันนี้เรากำลังทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานเพื่อไปเตรียมบริการต่างๆ ที่จะทำบนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้
          อีกทั้ง ความคืบหน้าโครงการบรอดแบนด์แห่งชาตินั้น กระทรวงไอซีที ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนแม่บทบรอดแบนด์แห่งชาติ ทั้งด้านSupply Side ซึ่งเป็นแผนการลงทุนกระจายโครงข่ายสื่อสารผ่านบรอดแบนด์ไปทั่วประเทศตามเป้าหมายที่ต้องการให้เข้าถึงประชาชนร้อยละ 80 ภายในปี 2558 และแผนแม่บทด้าน Demand Side ซึ่งเป็นแผนการใช้งานโครงข่ายบรอดแบนด์โดยภาครัฐเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในภาครัฐเอง
          โดยแผนแม่บทด้าน Supply Side นั้นจะประกอบด้วยแผนการลงทุนจัดหาโครงข่ายบรอดแบนด์ให้เข้าถึงประชาชนตามเป้าหมายโครงการ และแผนการจัดตั้งหน่วยงานบรอดแบนด์แห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่จัดหาและบริหารโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ โดยที่ผ่านมากระทรวงได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม ผู้ประกอบการภาคเอกชนและ กสทช. ในการรวบรวมข้อมูล และความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
          ส่วนแผนแม่บทด้าน Demand Side จะประกอบด้วยแผนการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านต่างๆ แก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นบริการหลักๆ ที่ให้กับประชาชนโดยรวมของประเทศ ใน 4 ด้าน ได้แก่  e-Education, e-Agriculture,e-Government และ e-Health ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงไอซีที ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทฯ ให้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยกระทรวงจะมีการจัดสัมมนาเพื่อระดมความเห็นสำหรับการจัดทำแผนแม่บทด้าน Demand Side นี้ในวันที่ 5 กันยายน 2554 และนำผลที่ได้จากการสัมมนามาประกอบการทำแผนแม่บทฯ ด้วยเช่นเดียวกัน
          กระทรวงคาดว่า จะสามารถจัดทำแผนแม่บทฯแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ และจะได้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ สำหรับใช้เป็นกรอบการลงทุนและดำเนินการโครงการบรอดแบนด์แห่งชาติต่อไป โดยคาดว่าโครงการบรอดแบนด์แห่งชาติจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนับหมื่นล้านบาทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ซึ่งโครงการบรอดแบนด์แห่งชาติถือเป็นโครงการสำคัญลำดับต้นๆ ที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ความสนใจและเร่งผลักดันให้เริ่มดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2555
          ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานแก่ประชาชนและภาคธุรกิจอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ช่วยลดค่าบริการ รวมทั้งลดช่องว่างในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐสำหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาตินี้ นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: หนังสือพิมพ์เทเลคอม แอนด์ อินโนเวชั่น เจอร์นัล ฉบับวันที่ 26 ก.ย. - 2 ต.ค. 2554--โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 54   อ่าน 51530 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สช.ประสานท้องถิ่นห้ามบรรจุครูกลางคัน
06 ต.ค. 54 | อ่าน 128890 ครั้ง
ถกโซนนิ่งร้านเหล้ารอบมหา’ลัย
22 ก.พ. 55 | อ่าน 71137 ครั้ง
องค์การค้าปรับแผนปี’56
29 ต.ค. 55 | อ่าน 765 ครั้ง
คาดรร.กวดวิชากำไรปีนี้กระฉูด มองโอเน็ตต่อผลจบช่วงชั้นกระตุ้นเด็กวิ่งเข้าหาสถาบันติวเยอะขึ้น
28 พ.ค. 55 | อ่าน 1124 ครั้ง
ม.มหิดลถกวิชาการอาเซียนกับอนาคตไทย
08 ก.ย. 54 | อ่าน 78543 ครั้ง
สกศ.เร่งคิดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ส.อ.ท.ติงครูอาชีวะมีความรู้ล้าสมัย
10 พ.ค. 55 | อ่าน 1315 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.