Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เปิดตัววิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ป.ตรี ควบ ป.โท ด้านนาโนเทคโนโลยีแห่งแรกแห่งเดียว ใน
      

เปิดตัววิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ป.ตรี ควบ ป.โท ด้านนาโนเทคโนโลยีแห่งแรกแห่งเดียว ในประเทศไทย

          สยามธุรกิจฉบับนี้จะพาไปเยี่ยมชมวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เพิ่งเปิดมา ได้ไม่นานแต่กระแสการตอบรับของนักเรียนที่เข้ามาสมัครมีมากมาย วิทยาลัย แห่งนี้คือ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด กระบัง ตั้งอยู่ที่ แขวงลาดกระบัง เขตลาด กระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2329-8000 ต่อ 303, 3143, 3144 www.nano.kmitl.ac.th โดยมี รศ.ดร. จิติ หนูแก้ว เป็นคณบดี
          รศ.ดร. จิติหนูแก้ว คณบดีวิทยาลัย นาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เล่าความเป็นมาของวิทยาลัยฯ ให้ฟังว่า วิทยาลัยนาโนเทคโน โลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เกิดจากการ ที่ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้จัดตั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติขึ้น และให้ตั้งศูนย์เครือข่ายในมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ ความเป็นเลิศทางนาโนเทคโนโลยีจำนวน 8 แห่ง ซึ่งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติพระ จอมเกล้าลาดกระบัง เป็น 1 ใน 8 แห่ง หลังจากนั้นทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) จึงร่วมมือกันจัดตั้งเป็นสำนักวิจัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบังขึ้นมา และในปีพ.ศ. 2549 ก็พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ขึ้น และได้เปิดรับสมัครในปีพ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาโนวิทยา และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของวิทยาลัยและถือเป็นหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกในประเทศไทยอีกด้วย และทางสถาบันฯ ก็ได้ปรับเปลี่ยน ให้สำนักวิจัยฯ เป็นวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รศ.ดร. จิติ หนูแก้ว คณบดีฯ กล่าว
          และคณบดีได้กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับหลักสูตรที่เปิดในครั้งแรกนั้นเป็นหลักสูตร ปริญญาโทควบปริญญาเอก ซึ่งจะรับสมัคร นักศึกษาที่จบปริญญาตรีทางด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ เข้ามาศึกษาต่อ โดยนักศึกษาต้องมาทดลองทำวิจัยร่วมกับทาง อาจารย์ที่ปรึกษาในเทอมที่ 1 ก่อนเพื่อดูว่าสามารถทำได้หรือไม่ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่าย จากนั้นถึงจะสามารถลงทะเบียนเรียน ได้ในเทอมที่ 2 และจุดเด่นของหลักสูตรนี้อีกอย่างคือนักศึกษาสามารถที่จะลงทะเบียน เรียนได้ปีละ 15 หน่วยกิต ซึ่งจะทำให้จบตรงกำหนด
          ส่วนหลักสูตรปริญญาตรีนั้นทางวิทยาลัยนาโนฯ ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นโดย ใช้ชื่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโนและเปิดรับสมัครในปีพ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 46 คน ซึ่งถือเป็นหลักสูตรด้านวัสดุนาโนระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรกของประเทศไทย และนอก จากนี้ยังเป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท ภายใต้โครงการปริญญาตรีแบบก้าวหน้าตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ สกอ.กำหนดไว้ อีกด้วย
          คณบดีได้อธิบายถึงหลักสูตรปริญญาตรี ให้ฟังว่า หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดนั้นเป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือหลักสูตร 4+1 โดยนักศึกษาที่เรียนในชั้นปีที่ 4 ถ้ามีเกรดดีก็สามารถขึ้นไปเรียน ปริญญาโทควบคู่ได้เลย และในปีที่ 5 ก็สามารถลงวิทยานิพนธ์ของปริญญาโทได้เลย ทั้งนี้ นักศึกษาที่เรียนปริญญาโทแล้ว ก็สามารถเรียนควบปริญญาเอกได้ด้วย
          ส่วนการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นจะมีการรับสมัครตรงอย่าง เดียว โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งการสอบคัดเลือก นั้นจะมีทั้งสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยการสอบข้อเขียนนั้นจะสอบวิชาฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, อังกฤษ และความรู้เบื้องต้นเฉพาะทางด้านนาโนเทคโนโลยี ปีหนึ่งจะรับนักศึกษาประมาณ 40-50 คน
          สำหรับค่าเทอมนั้นทางคณบดีได้กล่าวว่า ถ้าเป็นหลักสูตรปริญญาตรีค่าเทอมอยู่ที่เทอมละ 25,000 บาท หรือ ตลอดหลักสูตรประมาณ 200,000 บาท แต่ถ้าเป็นหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกค่าเทอมอยู่ที่เทอมละ 35,000 บาท หรือ ตลอดหลักสูตรประมาณ 170,000 บาท ทั้งนี้ ในระดับปริญญาโททางวิทยาลัยนาโนฯ จะมีทุนการศึกษามอบให้นักศึกษาปีละ 30 ทุน
          คณบดีได้กล่าวถึงหลักสูตรของระดับ ปริญญาตรีที่จะเปิดในอนาคตและภารกิจอื่นๆ ว่า สำหรับหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะเปิดต่อไปนั้นจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีนาโนชีวภาพ, สาขานาโนอิเล็กทรอนิกส์ และ สาขาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อม และนอก จากภารกิจหลักในการพัฒนางานวิจัยขั้นสูงแล้วทางวิทยาลัยนาโนฯ ยังมีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อสังคมเพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาได้ตระหนักถึงการเสียสละเพื่อส่วนรวมด้วย โดยได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อสังคมต่างๆ ผ่านทางโครงการค่ายอาสา นาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง
          รศ.ดร.จิติหนูแก้ว คณบดีวิทยาลัย นาโนฯ ได้กล่าวปิดท้ายถึงทิศทาง ตลาดแรงงานของนาโนเทคโนโลยีว่า สำหรับใน เรื่องของตลาดแรงงานทางด้าน นาโนเทคโนโลยีนั้นยังมีความต้องการอีกมากโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ และนอกจากนี้บุคลากรทางด้านอาจารย์ก็ยังมีการขาดแคลนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ก็กำลังต้อง การ อาจารย์ทางด้านนี้จำนวนมาก

          --สยามธุรกิจฉบับวันที่ 24 - 27 ก.ย. 2554--โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 54   อ่าน 50580 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การได้รับเงินเดือน ตามกฎ ก.ค.ศ.ฯ
25 มี.ค. 56 | อ่าน 860 ครั้ง
สช.จัดชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีทั่วประเทศ เทิดพระเกียรติ ๘๕ พรรษา
29 ส.ค. 55 | อ่าน 1168 ครั้ง
คอลัมน์: ไอคิวทะลุฟ้า: นางเล็ด’มาตุ้มมาโฮม’แชมป์กรุงไทยต้นกล้าสีขาว
05 ม.ค. 54 | อ่าน 8438 ครั้ง
เปิดบัญชีแจกแท็บเล็ตชั้นป.1
19 ก.ค. 55 | อ่าน 1152 ครั้ง
คุณภาพการศึกษาแก้ได้
08 มิ.ย. 58 | อ่าน 393 ครั้ง
ปลัดศธ.ชงฟื้น’ตกซ้ำชั้น’รบ.ใหม่แก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่อง
28 ก.ค. 54 | อ่าน 90442 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.