Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


พิธีมอบรางวัล "ครู-บุคลากรทางการศึกษา" ประจำปี 2554 มุ่งมั่นเชิดชูเกียรติ "ผู้ทำคุณปร
      

พิธีมอบรางวัล ครู-บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2554 มุ่งมั่นเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสกสค.
 

          หญิงอรชร / เรื่อง กิตติพงศ์ รังสรรค์ปรีชา / ภาพ
          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคาร หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 775 ท่านเข้ารับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการสกสค. ประจำปี พ.ศ.2554 เพื่อยกย่องแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
          เวลา 13.00 น. ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศจำนวน 775 ท่านโดยมี นายเกษม กลั่นยิ่งเลขาธิการ สกสค. พร้อมด้วย นายบำเหน็จ ทิพย์อักษร นายดะนัย มะหิพันธ์ นายสมศักดิ์ ตาไชย และนายวัฒนาวรรณโสภา รองเลขาธิการ สกสค.ทั้ง 4 ท่านพร้อมคณะกรรมการบริหาร สกสค. ร่วมให้การต้อนรับ
          หลังจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยคณะกรรมการการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือก ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2554 เสนอต่อคณะกรรมการสกสค. เห็นชอบ มีมติเห็นชอบประกาศลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 มีครูและบุคลากรการศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจาก สกสค. ในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 775 ท่านเข้ารับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2554
          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมงานครูและบุคลากรการศึกษา ทุกสังกัดทั่วประเทศ ที่เข้ารับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติครู ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปี พ.ศ.2554 ว่า ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา/รองเลขา/กรรมการ สกสค./ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้มีเกียรติทุกท่าน
          ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2554 ในวันนี้ ผมขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกคน เพราะรางวัลที่ท่านได้รับถือได้ว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ อุทิศตนและเสียสละในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริง
          ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีความรู้ได้มาตรฐานสากล มีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับผู้ประกอบวิชาชีพอื่น เพื่อให้ครูมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน จะได้อุทิศเวลา เสียสละ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูได้อย่างสมบูรณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพของคนไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลได้
          การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง และพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีสมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง
          นโยบายของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในด้านการศึกษา ที่ต้องการ ให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งระบบ เยาวชนไทยสามารถแข่งขันกับอาเซียนได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางรากฐานที่ดี ครูจึงเป็นกลไกสำคัญของเรื่องนี้รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนระบบการศึกษาแนวใหม่ โดยให้เด็กมีโอกาสพัฒนาและใช้ศักยภาพของเด็กเองอย่างเต็มความสามารถ ครูจึงเป็นอาชีพที่เหนื่อยและต้องการขวัญกำลังใจ รัฐบาลจึงอยากให้ครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติในการฝึกและพัฒนาเยาวชนไทยเพื่อให้ประเทศของเราก้าวไกลไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ
          ในด้านการปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยการปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ทั้งจะปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครู โดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก สิ่งเหล่านี้ จะเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกคน ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติต่อไป
          ในโอกาสนี้ ผมขอให้ทุกท่านปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
          สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนอีกครั้งหนึ่ง และหวังว่าการจัดงานยกย่องวิชาชีพครูในปีนี้ จะอยู่ในความทรงจำที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกคน รวมทั้งประชาชนทั่วประเทศด้วยในวันนี้

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยโพสเมื่อ : 14 ก.ย. 54   อ่าน 14268 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ก.ค.ศ.ประกาศรับรองวุฒิคอมพิวเตอร์มรธ.
31 ส.ค. 54 | อ่าน 69411 ครั้ง
สสวท.จับมือองค์การนาซาผลักดันงานวิจัยโลก ทั้งระบบของเด็กไทย สู่มาตรฐานนานาชาติ
02 เม.ย. 55 | อ่าน 8516 ครั้ง
คุรุสภาประกาศผล ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น 2557
25 ธ.ค. 57 | อ่าน 336 ครั้ง
ข้องใจอาชีวะตกเกณฑ์โครงงาน สอศ.จี้วิเคราะห์จุดอ่อน - ยันตัวบ่งชี้ที่ 5 มีปัญหา
23 ก.ค. 55 | อ่าน 1051 ครั้ง
นักวิชาการต่างชาติ แนะประเทศไทยจัดการปฏิวัติการศึกษาใหม่ พร้อมแก้ไขปัญหาความเสมอภาค และการพัฒนาครู
19 พ.ค. 54 | อ่าน 79658 ครั้ง
ก.ค.ศ.อนุมัติ25ผอ.-ครูเชี่ยวชาญ-ชำนาญพิเศษฉลองตำแหน่งส่งท้ายปี
17 ธ.ค. 53 | อ่าน 11123 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.