Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ผลสำรวจเรื่อง “นศ. ปี 4 กับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท”
      

ผลสำรวจเรื่อง  นศ. ปี 4 กับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท

          นักศึกษาปี 4 69.4% เชื่อนโยบายเงินเดือน 15,000 กระทบต่อการหางาน
          ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 1,185 คน พบว่าส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบแล้วอยากทำงานในหน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 39.6) รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 25.7) หน่วยงานราชการ (ร้อยละ 18.2) และรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 16.5) ตามลำดับ
          ทั้งนี้ นิสิตนักศึกษาร้อยละ 41.9 ไม่แน่ใจในนโยบายของรัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ที่ให้ผู้ทำงานวุฒิปริญญาตรีมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท ว่าจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ ในขณะที่ ร้อยละ 29.5 เชื่อว่าทำได้ และร้อยละ 28.6 เชื่อว่าทำไม่ได้
          อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่รัฐบาลจะดำเนินนโยบายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น การให้เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป (เห็นด้วยร้อยละ 61.7) การใช้คุณภาพของบัณฑิตเป็นตัวชี้วัดว่าใครควรจะได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (เห็นด้วยร้อยละ 57.1) และสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปแต่รายได้ยังต่ำกว่า 15,000 บาทใช้วิธีเพิ่มค่าครองชีพ เพื่อให้ได้รับเงินเดือนรวมแล้วเป็น 15,000 บาท ต่อเดือน (เห็นด้วยร้อยละ 56.9)
          นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าหากนโยบายข้างต้นมีผลบังคับใช้จริงจะส่งผลกระทบต่อการหางานเมื่อจบการศึกษาถึง ร้อยละ 69.4 (ได้แก่ อาจทำให้หางานยากขึ้น และเกณฑ์ในการรับสมัครน่าจะเข้มขึ้น ฯลฯ) ขณะที่ร้อยละ 30.6 ระบุว่าไม่ส่งผลกระทบ (โดยให้เหตุผลว่า เรียนในสาขาที่มีงานรองรับอยู่แล้ว มีสถานประกอบการเยอะ และตั้งใจจะเรียนต่อปริญญาโท ฯลฯ) 
          สำหรับความกังวลต่อนโยบายดังกล่าวคือกังวลว่าบริษัทเอกชนจะเปิดรับผู้ที่จบปริญญาตรีเข้าทำงานลดลงร้อยละ 30.0 รองลงมาคือกลัวจะถูกเลิกจ้างเมื่อทำงานไปได้ระยะหนึ่งเพราะหน่วยงานแบกรับภาระเรื่องค่าจ้างไม่ไหวร้อยละ 18.5 และกลัวจะไม่มีงานทำและว่างงานร้อยละ 17.9
          ส่วนเรื่องที่อยากฝากบอกรัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร มากที่สุดคือ ให้เร่งทำทุกนโยบายให้เป็นจริงตามที่ได้หาเสียงไว้ร้อยละ 33.0 รองลงมาคือ ให้ประเทศพัฒนายิ่งขึ้น และนึกถึงประโยชน์ของประชาชนมาก่อนร้อยละ 12.0 และให้ตั้งใจทำงานให้เต็มที่ร้อยละ 10.4

            ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
1. หน่วยงานที่นิสิตนักศึกษาอยากจะทำงานเมื่อเรียนจบแล้ว คือ
      - เอกชน                           ร้อยละ 39.6
      - ประกอบธุรกิจส่วนตัว          ร้อยละ 25.7
      - ราชการ                          ร้อยละ 18.2
      - รัฐวิสาหกิจ                      ร้อยละ 16.5

2. ความเชื่อมั่นที่มีต่อนโยบายของรัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ที่ให้ผู้ทำงานวุฒิปริญญาตรีมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท คือ    
      - เชื่อว่าทำได้                    ร้อยละ 29.5
      - เชื่อว่าทำไม่ได้                 ร้อยละ 28.6
      - ไม่แน่ใจ                         ร้อยละ 41.9

3. ความคิดเห็นต่อแนวทางของรัฐบาลที่จะดำเนินนโยบายจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ที่จบปริญญาตรีเดือนละ 15,000 บาท  มีดังนี้
          แนวทาง       เห็นด้วย(ร้อยละ)   ไม่เห็นด้วย(ร้อยละ)   ไม่แน่ใจ(ร้อยละ)
- ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป                       
                                61.7                    9.8                       28.5
- ใช้คุณภาพของบัณฑิตเป็นตัวชี้วัดว่าใครควรจะได้เงินค่าจ้าง 15,000 บาท
                                57.1                  16.3                       26.6
- สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปแต่รายได้ยังต่ำกว่า 15,000 บาท 
  ใช้วิธีเพิ่มค่าครองชีพ-เพื่อให้ได้รับค่าจ้างรวมแล้วเป็น 15,000 บาท ต่อเดือน
                                56.9                   13.7                     29.4

4. ผลกระทบต่อการหางานเมื่อจบการศึกษาหากนโยบายข้างต้นมีผลบังคับใช้จริง คือ 
     - เชื่อว่าจะส่งผลกระทบ                      ร้อยละ 69.4
       (ได้แก่ หางานยากขึ้น มีการแข่งขันแย่งงานกันมากขึ้น และเกณฑ์ในการรับสมัครอาจจะเข้มขึ้น ฯลฯ)
     - เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบ                    ร้อยละ 30.6
       (โดยระบุว่า เรียนในสาขาที่มีงานรองรับอยู่แล้ว มีสถานประกอบการเยอะ มีธุรกิจส่วนตัว และตั้งใจจะเรียนต่อปริญญาโท ฯลฯ)

5. เรื่องที่นิสิตนักศึกษากังวลมากที่สุดหากรัฐบาลจะดำเนินนโยบายดังกล่าว คือ   
     - กังวลว่าบริษัทเอกชนจะเปิดรับผู้ที่จบปริญญาตรีเข้าทำงานลดลง ร้อยละ 30.0
     - กลัวจะถูกเลิกจ้างเมื่อทำงานไปได้ระยะหนึ่งเพราะหน่วยงาน       ร้อยละ 18.5
       แบกรับภาระเรื่องค่าจ้างไม่ไหว
     - กลัวจะไม่มีงานทำ / ว่างงาน                                            ร้อยละ 17.9
     - เกิดการแข่งขันเพื่อเข้าทำงานราชการมากขึ้น                         ร้อยละ 13.9    
     - กังวลว่าต้องสมัครงานในวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรี                      ร้อยละ  3.6
     - อื่นๆ อาทิ  กลัวเรื่องเงินเฟ้อ ของแพงขึ้น เป็นหนี้ เป็นต้น           ร้อยละ  3.2
     - ไม่กังวล                                                                     ร้อยละ 12.9

6. เรื่องที่อยากฝากบอกรัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
   (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)
     - ให้เร่งทำทุกนโยบายให้เป็นจริงตามที่ได้หาเสียงไว้                   ร้อยละ 33.0
     - ให้ประเทศพัฒนายิ่งขึ้น และนึกถึงประโยชน์ของประชาชนมาก่อน  ร้อยละ 12.0
     - ให้ตั้งใจทำงานให้เต็มที่                                                   ร้อยละ 10.4
     - ให้ทำงานอย่างสุจริต ไม่โกงกิน                                          ร้อยละ 7.9
     - ให้ทำนโยบายค่าตอบแทนปริญญาตรีเดือนละ 15,000 ให้สำเร็จ    ร้อยละ 7.5

                                   รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
          เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทำงานในวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท ในประเด็นต่างๆ เพื่อสะท้อนมุมมองของนิสิตนักศึกษาให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประเทศต่อไป

ระเบียบวิธีการสำรวจ
          การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจากสถาบันอุดม  ศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จำนวนทั้งสิ้น 25 สถาบัน ด้วยการสุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจำนวน 14 แห่ง และเอกชนจำนวน 11 แห่ง จากนั้นจึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,185 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.4 และเพศหญิง ร้อยละ 48.6

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
          ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ? 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล
          ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล            : 25 – 30 สิงหาคม 2554

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ                 : 6 กันยายน 2554

                         ข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง

                                 จำนวน             ร้อยละ
เพศ                    
              ชาย                609               51.4
              หญิง               576               48.6
          รวม                  1,185             100.0

ประเภทของสถานศึกษา                   
              รัฐบาล              680              57.4
              เอกชน              505              42.6
          รวม                   1,185             100.0

          --ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 54   อ่าน 14627 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คุรุสภาขู่ยึดใบวิชาชีพ สอบจรรยาบรรณ
25 เม.ย. 57 | อ่าน 752 ครั้ง
ทปอ.มรภ.หนุนรื้อกฎหมายก.พ.อ.ยกฐานะพนง.มหา’ลัยเท่าข้าราชการ’สมคิด’ย้อนแก้พ.ร.บ.ต้อง
21 มิ.ย. 55 | อ่าน 982 ครั้ง
วอนไม่สอบใหม่แม้ข้อสอบมศวผิดจริง
28 เม.ย. 58 | อ่าน 490 ครั้ง
เด็กป.6"ชัยภูมิ-โคราช"เจ๋ง สอบโอเน็ตเลขเต็มร้อยหลายคน
30 มี.ค. 59 | อ่าน 714 ครั้ง
ครม.ทุ่ม700ล. ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น2ปี บรรจุทันทีกว่า4,000อัตรา ต.ค.นี้
30 มี.ค. 59 | อ่าน 688 ครั้ง
คลี่ตารางชีวิต ครูไทยใน 1 ปี (จบ)
27 ก.พ. 58 | อ่าน 568 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.