Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: คุยกับ ผอ.สมศ.: การประเมินการจัดการศึกษา"แบบเรียนร่วม"
      

คอลัมน์: คุยกับ ผอ.สมศ.: การประเมินการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม

 

โรงเรียนขนาดเล็กตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า  คนลงมา ซึ่งในปี  มีจำนวนทั้งหมด , แห่ง คิดเป็นร้อยละ . ของจำนวนโรงเรียนทั่วประเทศทั้งหมด , แห่ง และพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ซึ่งมีสาเหตุในเรื่องข้อจำกัดหลายด้านทั้งด้านงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ทรัพยากรทางการบริหาร และภาวะขาดแคลนครู ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้นักเรียนเสียโอกาสในการพัฒนาความสามารถให้เต็มตามศักยภาพได้
          เมื่อวันที่ - สิงหาคม  ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร สมศ. มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมและดูงานโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอปากชม จังหวัดเลย ซึ่งเป็นตัวอย่างโรงเรียนที่ได้ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. -) มาพัฒนาสถานศึกษาจนเป็นผลสำเร็จ โดยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่ใช้ทรัพยากรทางการบริหารร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างโรงเรียน ภายใต้ชื่อโรงเรียนเครือข่าย แก่งจันทร์ ประกอบด้วยโรงเรียน  แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาโม้ โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง โรงเรียนบ้านคกเว้า โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ และการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน จนกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเข้มแข็งได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนครู และครูสอนไม่ครบชั้นได้
          จากนโยบายแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. ที่ได้ดำเนินการออกมาด้วยกันหลากหลายวิธี คือ การสอนแบบคละชั้น สอนแบบบูรณาการ ยุบรวมทั้งโรงเรียน จัดครูเวียนสอนระหว่างโรงเรียนในกลุ่มสาระที่ขาดแคลน และรวมกันเป็นศูนย์เครือข่ายประมาณ - โรงเรียน เพื่อร่วมกันจัดการศึกษา ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ได้มองเห็นว่า แนวทางรวม
          กันเป็นศูนย์เครือข่ายมีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ เนื่องจากระยะทางของโรงเรียนทั้ง  แห่งที่ห่างกันประมาณ - กิโลเมตร และมีความเป็นไปได้ของความสำเร็จมากกว่า โดยแนวคิดสำคัญของการบริหารงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน มีจุดเริ่มต้นมาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผลด้านผู้เรียนในมาตรฐานที่ ,  และ  ไม่ผ่านการประเมิน ดังนั้นหากจัดการศึกษาแบบเดิม จะไม่สามารถจัดการศึกษาให้เด็กได้เต็มตามศักยภาพได้ เมื่อปรับการบริหารจัดการแบบศูนย์เครือข่ายแล้ว ผลที่ปรากฏในเบื้องต้นคือ ครูครบชั้น ครูสอนตามความถนัด ครูมีเวลาเตรียมการสอน ทำให้การสอนมีคุณภาพยิ่งขึ้น พัฒนาอย่างเป็นพลวัต นักเรียนได้เรียนเต็มเวลา และได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีกันทั้ง  หมู่บ้านและจะส่งผลในระยะยาว สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่นมีความยั่งยืน
          การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.) สำหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนรวมกันนั้นจะต้องเสนอแผนและได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก่อน ซึ่งสมศ. จะประเมินตามรายชื่อสถานศึกษาที่ สพฐ. ส่งข้อมูลมาให้ รายละเอียดการประเมินมีดังนี้ 
          . สถานศึกษานำผู้เรียนมาเรียนรวมกัน สถานศึกษาทั้งหมด จะได้รับการประเมินรวมกัน ในปีเดียวกันตามปีที่โรงเรียนหลักได้รับการประเมิน ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งจะได้รับผลการประเมินภายนอกเหมือนกัน
          . สถานศึกษาขนาดเล็กนำนักเรียนในบางชั้นเรียน/บางวิชา มาเรียนร่วมกับสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่ง  ดำเนินการประเมินสถานศึกษาทั้ง  แห่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน โดยผลที่ได้จากการประเมินภายนอกให้ไปปรากฏในรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทั้ง  แห่ง โดยต้องมีการเขียนหมายเหตุกำกับการเรียนร่วมไว้ให้ทราบด้วย
          . หากสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไปแล้ว สถานศึกษาที่เหลือ ที่ยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินตามสภาพจริงของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของต้นสังกัด หากสถานศึกษาเมื่อรวมกันแล้วนักเรียนไม่ถึง  คน ไม่ต้องได้รับการประเมิน 
          . สถานศึกษาที่นำนักเรียนมาเรียนรวมยังไม่ครบ  ปีการศึกษา ให้ทำการประเมินภายนอกเป็นรายแห่งกรณีการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนสาขาเป็นดังนี้. โรงเรียนแม่และโรงเรียนสาขา ที่มีผู้บริหารสถานศึกษาคนเดียวกัน จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรวมกัน ซึ่งโรงเรียนแม่และโรงเรียนสาขาจะได้รับผลการประเมินภายนอกเหมือนกัน
          . โรงเรียนแม่และโรงเรียนสาขา ที่มีผู้บริหารสถานศึกษาคนเดียวกัน แต่โรงเรียนแม่ได้รับการประเมินแล้ว สมศ. จะจัดประเมินโรงเรียนสาขาและได้รับผลการประเมินแยกจากโรงเรียนแม่

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 05 ก.ย. 54   อ่าน 44392 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ตั้งเป้าเด็กชายแดนใต้เรียนอาชีวะเพิ่ม สช.เร่งเปิดสอนอาชีพ ร.ร.สามัญ-ส่งทำงานต่างแดน
20 พ.ค. 57 | อ่าน 815 ครั้ง
แนวทางการจัดกิจกรรมงานวันครูระดับสถานศึกษา
14 ม.ค. 58 | อ่าน 784 ครั้ง
ก.ค.ศ.จี้บรรจุ’รอง-ผอ.’สถานศึกษาคลอดปฏิทินคัดผู้แทนเขตมัธยมฯ
16 ธ.ค. 53 | อ่าน 9037 ครั้ง
เล็งชง ม.44 สร้างเชื่อมั่นเรียนฟรี
07 มิ.ย. 59 | อ่าน 667 ครั้ง
เด็กเอเชียเก่งระดับโลก
03 ม.ค. 57 | อ่าน 753 ครั้ง
กำหนดการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
08 ม.ค. 59 | อ่าน 1093 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.