Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สถานี ก.ค.ศ. : ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ. : ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

          กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
          สำนักงาน ก.ค.ศ.

          ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 6 วรรคสอง กำหนดว่า  ในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการให้มีอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ ก.ค.ศ.แต่งตั้งอ.ก.ค.ศ.วิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้อง
          ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญนั้นมีผลผูกพันและบังคับได้ ดังเช่น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
          ก.ค.ศ.ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 จึงตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีรายชื่อต่อไปนี้ 1) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการ และมีอนุกรรมการ ดังนี้2)รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 3)นายนิราศ สร่างนิทร4)นายนิวัตร นาคะเวช 5)นายอภิชาติ จีระวุฒิ6)นายเสน่ห์ ขาวโต 7)นายสมเกียรติ ชอบผล8)นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร 9)นายสงกรานต์ จันทร์น้อย10)นายวิทยา บริบูรณ์ทรัพย์ 11)นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์12)นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล 13)นายณัฐ จั่นแย้ม14)นายบัณฑิต แท่นพิทักษ์ 15)ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.16)ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมีเจ้าหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ 1 คน ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน
          ซึ่ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญคณะนี้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง และเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้อง
          กับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งการพิจารณาความดีความชอบ การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์
          การส่งเสริมขวัญกำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมตลอดจนการกำกับดูแลติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

          --มติชน ฉบับวันที่ 6 ก.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 53   อ่าน 13510 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ร.ร.เลื่อนเปิดเทอม 10 มิ.ย. เริ่มปี 57 ล้อตามปฏิทินอาเซียน/ยันทุกฝ่ายเห็นชอบ/ม.6 ได้เวลาเรียนเพิ่มก่
27 ก.พ. 56 | อ่าน 542 ครั้ง
มั่นใจเรียนครูไม่ตกงาน
25 ธ.ค. 56 | อ่าน 339 ครั้ง
สพฐ.ลุยแก้ปัญหารร.ขนาดเล็ก ชี้หากคลายปมได้มีผลดึงค่าเฉลี่ยการศึกษาชาติดีขึ้น
23 ก.ค. 55 | อ่าน 883 ครั้ง
รมว.ศธ.แนะเร่งปรับศักยภาพ
27 ก.พ. 57 | อ่าน 356 ครั้ง
สสค.ต่อยอดเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้
11 ก.พ. 57 | อ่าน 412 ครั้ง
ศธ.ฟันวินัยเด็ดขาดคนลอกผลงาน
09 ต.ค. 53 | อ่าน 10520 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.